Nil Jesus.ana Kaa'wal Wiy-Wiyam Thathin Nunang, Ngurp Nungantam Al-Alangana
171Aak kinch sixangan want-a, nil Jesus.angan ngurp nungantam ko'alam kal thanang yoyk achantangaka, than inangana Peter-a, a' pul ma'-kuuncham anangan James-a, puth Johna. Thanam anangaman keny matin nungantanga. 2A' than thathin nunang Jesus.ana, kaa'wal-a, a' ngook nungantaman wiy-wiyam ngul weena. Kaa'wal nungantamana parka ke' kinch yimanangan park-parka, mee'an mungk-mungk thananga, a' ngook nungantamana pach-pacham paththam weenanta. 3Anpalaniya, than ngurp nungantam ko'alam al-alanganiy-a, thathin pulang Moses-a, puth Elijah anana pul angman Jesus.antang, wik thaw-thawpul nungant Jesus.antan. 4Anpalana, nil Peter.an thaw nungant Jesus.antana, “Lord-ang, an ngampar min paththam ngamp ingman wunāmpana! Ngay ngorkal ko'alam ke' yumping niiyant ey? aak ingman ey? thonama nungkara, thonaniya nungant Moses.anta, a' thonaniya nungant Elijah.ant a!”
5Nil Peter.an yippak wikan thaw-thaw-a, yuwana thanttang keny angman parka, a' thanana wik inan ngeeyina, yuw anpalan thaw-thaw, “In puk nhengk ngatharama, ngay kaangk paththam nunanga. Nil ngayang ngangk min yumpana. Niiyana wik ngeey-ngeeyān nunangana!” 6Than ngurp nungantamangana wik ngeeyin-a, thanana winynyangwey mo'-mo'in a' pekam thuchin kaa'wal thanttamana pek aakang wunpina. 7Anpalana, nil Jesus.ana wamp thant a' ma'ang mam thanang. A' nil thaw thant, “Ekāna! Niiy ke' winynyang mo'āna! In ngayama!” 8Puth than ekinan-a, an than Jesus thathin nunang, angman than-thana nilam, pam wiy ke'am thathin, ya'a.
9Anpalan-a, thanan yoyk achantang anpalan kan-ngul pekam ukin ngul. A' nil Jesus.an thaw ngul thant, “Niiy wik puy-puyamana ke' waa'ān niiy inan thathanana. Ngul-ngulan-a, ngay mulaman ekāng-a, an ep-paththam niiyana waa'ān thanta. Ngaya pam inman nil God.angan kuchanya.”
10Anpalmana, than ngurp nungantam al-alangana mepin nunang Jesus.ana, “Ayyang, Lord-ang, than puth pam pi'an anangan wik thayan anangan thaa'-aath-aathantana, than ngeenak thaw-thawantan e? nil Elijah.ana palam wampowa putha nil pam anan nil God.angan kaa'ngaka mangk nungantang wampowa?” 11Nil puth Jesus.an thaw, “Pam ke' Elijah yimanangana wampowa, pam wanch woyan wayaman koyam epankathow thanang woyan min God.antamakana. 12Ngay kan inan waa'ang niiyant: pam ke' Elijah yimanangana in kanam wampa, puth pam wanchangan ke'am thiichin nunang ya'a nil God.angan kuch nunang. Thananiya way yump-yumpin nungant puth thanan kaangk way anangan yumpayn nungantana. A' puth ngatharana way paththam anangan yump-yumpayn thampa, ngay pam inmana nil God.angan kuchanya.” 13Anpalana, than ngurp nungantam al-alangan kan-ngul min-minam ngul ngaantam-ngeeyin nunangan nil Jesus.angan waa'-waa' thant pam John anana kootra.an ngakangan kuungk-kuungk thanangan.
Nil Jesus.angana Puk Nhengk Pam Alantaman Miyalath Nunang
14Anpalaniya, Jesus.ana a' ngurp nungantam ko'alam anangana koyam ngul iiyin pam wanch yot al-alantan. A' nil paman wamp nungant Jesus.antan, a' pungkang nyiin um nunganta, 15a' thaw nungant, “Ayyang, moom-ang, nintwey ke' ngangk mamin puk nhengk ngatharamanwey ey? Nil ma'-yotam way-wayam wun-wunan, thay-thayanamana, a' nil ma'-yotam ngakang keek-keekan, a' thumang keek-keekan thaka. 16Ngay ka'athamana kan wampathang nunang ngurp nungkaram al-alantana. Thanan ke' miyalathiythan nunang-a, puth ya'a.”
17A' Jesus.an thaw thant ngurp nungantam al-alantan, “Ngay aak nathpalman wun-wunangan niiyantanga, puth ya'angam, niiyana ngangkang ke'am pi'-pi'aniy ngayanga. Niiy nath ngul-ngulan ngangkangan pi'-pi'ān ngayangana! Ngay yaam kuup-kuupāng niiyant ey? niiyan yipam min-min ngangkangan pi'-pi'ān ngayang ey? Ayyang, puk ngechwiyan pal kalān ngathara!” 18Than puk ngechwiyan wampathin nungant Jesus.antan, a' nil Jesus.an oony way alantan thaw ngangk nungantam anpalan pentowa. Nilan puk ngechwiy alantamana pent ngula a' nil erkam miyal wun.
19Anpalana, than ngurp nungantam anangan wampin nungant Jesus.antan, than-thanam a' aak pokkapangan kan-ngul thawin nungant, “Ngan ngul wanttak e? oony way anangan ya'angam kenthan puk ngechwiy alantaman e?” 20Nil puth Jesus.an thaw thant, “Niiy puth ngangkangan ke'am yippak pi'-pi'aniy ngayanga. 21Niiy nath ngangkang manyam pi'-pi'aniy ngayang-a, ke' kaanch manya, niiy nath yoyk alantan thawina, ‘Puyam thuuchāna aak thonaka,’ a' nilana kan-kanam kuunyow aak thonaka. Niiy nath yotam work pi'-pi'anam anangan yumpina.”
Nil Putham Ngul Waa' Thant Than Mulathayn Nunangana
22-23Than ngurp nungantam al-alangan karpam yalmathwin aak Galilee angan, a' nil Jesus.an thaw thant, “Pam way al-alangan kan-ngul ma'am thee'ayn ngayang pam wiy al-alantan, thananiya mulathayn ngayang, pam ngay inman nil God.angan kuchanya. Kinch ko'alamang ngulana wantow ngayang-a, ngayana mulaman ekāng ngula.” Than ngurp nungantam anangana ngangk way paththam ngul weemina.
Nil Jesus.angan Wik Waa' Thant Wukal Tax Anpalana
24Anpalaniy-a, nil Jesus a' than ngurp nungantaman aak Capernaum.ak wampin. A' anpalana, than pam wiy anangan wampin nungant Peter.ant -- than pam inangana wukalan yal-yalmathin thanttam pam wanchantaman aak church Jews.antam aakanakana ke' wukal income tax yimanangana. Thanan Peter.ant ngul thawin, “Ayyang, nil moom niiyantamangan wukal taxan thee'-thee'an ey? churchakaniy ey?” 25Nil puth Peter.an thaw thant, “Ee'a.” Anpalaniya nil Peter.ana pek ngoonch aawuchangana, a' Jesus.an thaw nungant, “Simon-ang, nintan wanttak ngaantam-ngeeyangan e? Nil wee'-wee'anangan wukal taxamana payimpungantan thant moom pi'-pi'anam ngamparam al-alantan e? Than pam wanch aak in punchanangan ey? ya' nath, than pam wanchang nath-nathpalan wampantan ey?” 26Nil puth Peter.an thawa, “Than pam wanchang aak nath-nathpalan wampina.” A' nil puth Jesus.an thaw nunganta, “Yaa, ngul than pam wanch God.antam al-alangan wukal tax payimpungiythan ey? moom al-alantan churchan pi'-pi'antan ey? 27An ya' yaaka'a! Puth an kana, ngamp pam inangan ke' man kul yumpāmp thananga. Nint iiyāna, thomp aakanakan, a' kuuy thee'āna. Nil minh nga'angan pathow nungk-a, wichāna, a' thaa' nungantamangana nint wukal uwāna, nint yipam wukal taxakan thee'ān ngalant -- moom al-alantan churchan pi'-pi'antan. Kalāna a' tax ngalantamana thee'ān thantweya.”