Than Pam Pharisees Al-Alangan Wik Min God.antaman Thaamp-Thaampin
151Anpalaniya, than pam puungk wiy Pharisees anangana puth pam teachersa wik thayan paththam Moses.antaman thaa'-aath-aathinan-a, than aak Jerusalem anpalan wampin nungant Jesus.antan, a' mep-mepin nungant, 2“Ayyang Jesus-ang, an than ngurp nungkaram al-alangan aak ngamparam wuut mangkangan wantin-a, than kan kumin ey? Than may mungkanakan-a, thanana ma' min-min ke'am pung-pungwuntan, ya'a!”
3Nil puth Jesus.an thaw thant, “Niiyaniya, wik thayan God.antaman pip-pipaniy a! Puth niiyan wik thayan wuut mangk niiyantam al-alantaman ep pi'-pi'aniya, piip God.antamana an ya'a! 4Nil puth piip God.an thawa, ‘Niiy ngangk minangam iiyān kaath piip niiyantamakana. Niiy wik min thanttaman erkam ngeeyān, a' ma'-aathān thanang.’ A' putha nil wik inangan thamp thawa, ‘Than wee'-wee'anangweya kaath piip thanttamakana thaa' poch-pochaman thawayn thant-a, koonhang akayn thanang thakan-a, niiy mulathān thananga.’ 5-6Niiy kaath piip niiyantaman min-minam pi'-pi'ān thananga, may thak aathān thananga, puth ya'a, niiyana wik niiyantakaman thaa'-aath-aathwuniya, ‘An min ngampar ngamp wik yimanangan thawimp thantanwey kaath piip ngamparamakana, “Nipala, in ngeeyowa, ngay ke'-ngul pi'ing nipanganiya, wukal inangana pi'-pi'āng nungantwey piip God.antan thee'āng, work nungantamakana, niparana ya'a!” ’ An ya'a! Niiy yimanangan ke' thawān kaath piip niiyantamakana. Putha niiyiya wik min God.antamana kaangk ke' ngeeyāna, niiy nanpalana ke'-ngoongkam aak woyan niiyantam anman iiy-iiyaniya! 7Niiy yaan muuk-muukamaniy a! Aak keenkanaman-a, pam Isaiah alangana wik kan-kanam waa'-waa' niiyanganiya. Nil putha piip God.angana wik inangan waa' nungant pam Isaiah alantan:
8‘Pam wanch than il-ilangan thaa'-kuumpantan ngayangana,
puth ngangkaman ke' thaa'-kuumpantan ngayang, ya' ey!
Than yaan muukamantan mee' yotantangana, than kecham iiy-iiyantan ngatharamaniya.’
9Than yaan thaa'-kuump-kuumpantan ngayang, puth ngangk pal pekkuwamana, ya'a,
than puth wik thayan wuut mangk thanttam al-alantaman thaa'-aath-aathantan thanang, puth inangan wik ngatharamana ya'a,
than thawantan ke' wik minan waa'antan, nil ya'a! Than yaan wik uuy-uuyamantan.”
Nil Jesus.angan Waa' May Ngench Thayan Alangan Way Ke' Yumpiy Ngampang
10A' nil Jesus.angana pam wanch yot anangana ump thanang nungantang thinth wampayn, a' nil thaw thant ngul, “Niiy wik inangana ngeeyāna! kuchekangan pi'-pi'ān a! 11Nil pamang nathweya may ngench thayanan mungkiya nil puth God.angana pam wayana ke' waa'owana may anpalmaniy. Puth nilwey pamang wik way anman ngangkangaman pi'-pi'iy-a, nilaniya wik wayan ngul thawiy, an puth nilana way-wayam paththam ngul weeniya.”
12Amanamaniya than ngurp nungantam anangana wampin nungant a' thawin nungant, “Nint kan mee'miy ey? wik anangan nintan thaw-thawan-a, pam Pharisees anangana nyaa' thawin.” 13Nil puth Jesus.an thaw thanta, “Than pam Pharisees anangan ke' yuk yimanangan piip ngatharamang ke'aman kaampa -- nil wayathow thanang ngula, ke' yuk aakam yimanangan wichow. 14Niiy kuchek ke' wayamān thanttamana. Than ke' pam wanch mee' ko'anch yimanangan, ma' punth maman wich-wichwuntan. Pul nathwey pam mee' ko'anch kuchama, nil thon alangan ma'-punth mamanang nath wich-wichiy nunang-a, pulaniy karpam awarang keekiypula.”
15Nil puth Peter.an thaw nungant Jesus.antan, “Nint wik anangan koochanathān nganta.” 16Nil Jesus.an thaw thant, “Niiy ngul kuchek thinhan yippak ey? ke' pam wiy anangan ey? 17Niiy ke'am ey? min-minan ngaantam-ngeeyaniy ey? Wik ngay nyiingkan waa'-waa'ang niiyant-a, an yimanang wunana. Nil pamangweya mayan mungkan-a, an mayaniy-a, thip nungantamang wunan, amanamaniya may ananganiya pentan ngul nungantam. 18Puth nilwey pamang way anman ngaantam-ngeeyiy-a, nil wik way thakan thawiya, a' puth nilana way-wayam paththam ngul weeniy. 19Puth than pam wanchangana nath way anman ngaantam-ngeeyiythan-a, than puth way ngul yump-yumpantan, thananiy-a, pam wanch mul-mulathantan, putha maarich thak kee'-kee'antan, a' pam wanch wiyantamana way min ma'-kuch-kuchathantan thanttam ngula, a' putha wik uuy-uuyamantan, a' pam wiy anangan aak-ya'ang waa'-waa'antan thanangweya. 20Nil pam nathweya way yimanangan iiy-iiyiy-a, an nil piip God.angan thath-thathan nunang nil way-wayam ngul iiy-iiyana. Puth nil pamangweya ma' ke'an min-min pungiy nungantakamana may mungkanakan-a, amanamana nil piip God.angan-a, way ke' waa'iy nunang, ya'a,” nil Jesus.an wik yimanangan thaw thant.
Nil Jesus.angan Puk Wanch Miyalath Nunang
21Anpalan-a, nil Jesus.angana aak anana want ngul, a' kan-ngul iiy aak thonak, aak Tyre a' Sidon thinth angana. 22A' wanch anganwey wun-wuna, aak Canaan anpalan wamp. Nilanweya wamp nungant Jesus.ant a' thawanta, “Ayyang, Lord-ang, nint kampan nungantam wuut mangk David alantamana! Nint ngayang ke'wey ngangk mamin ey? Puk wanch koman ngatharam ilangana oony way ngangkang pi'-pi'anweya. Oony way alangana kan-kanam way-wayathan nunangwey a!” 23Nil puth Jesus.ana wik ke'am thaw nungant wanch alantana. A' ngurp nungantam anangan wampin ngul a' thawin Jesus.antana, “Ayyang, moom-ang, nint wanch nanana puy kan kuchān nunanga! Nil monkan-wak-wakan ngampanga, puth-a, wik wolmp pi'-pi'an thampa!” 24A' nil Jesus thaw thant, “Nil piip God.angana ngayang kucha thant thonakama pam wanch aak Israel punchan al-alantana. Than ke' minh sheepa nathan we'aramin piip God.antamana.”
25Nil wanch alangana wik inangan ngeeyan-a, a' nilana wamp Jesus.anta, a' pungkang thuch nungant, a' thaw nungant ngula, “Ayyang, moom-ang, nint ngayang ma'-aathāna!” 26Nil puth Jesus.ana thaw nungant, “Ngaywey may puk manyiy anangan ma'am piiying thanang ey? Ku'ant thee'-thee'ing ey? An ya'a! An min ngath ya'a!” 27Nil puth wanchana thaw nungant Jesus.antana, “An kan-kanama, mooma, wik nintan thawana, puth ku' al-alangana may nhanth anangan mungkantana, table.aman keekantana.” 28Nil puth Jesus.an thaw wanch alantan, “Nint puth kan-kanam minam ngaantam-ngeeyangan ngayang. Yaa, ngay puth puk wanch nungkaramana miyalathāng nunang ke' nint anman ngath wik thawana.” Nil Jesus wik thonakaman thaw nungant kaath-kunchantan-a, an-aniyangan-a, puk wanchana miyal ngul ween, kuchek minam ngul, oony wayana kanam pent ngangk nungantam anpalana.
Nil Jesus.angan Pam Wanch Yot Miyalath Thanang
29Anpalan-a, nil Jesus.angana aak anan want ngul a' nil thomp anman wak-waka iiy-iiya kookam Galilee wakanana. 30Pam wanch thaa'-wantanam anangan wampin nungant, than karpam kalin thanang pam wanch weech-weech thanangana, than kunp anangan, a' mee' ko'anch anangan, a' than makar yalamin anangan a' pam wanch ke'an thawantan ananganweya, a' pam wanch alpan wiy anangana. Than tha' Jesus.antangan thinth nyiinathin thanang, a' nil miyalath thanang yotam anangan. 31Than pam wanchangan mee'am ikin, than puth ngeeyin thanang pam wik ke' thawanama wik ngul thaw-thawina, a' puth kunp anangan-a, iiy-iiyin ngul, a' makar yalamin anangan-a, miyal ngul iiy-iiyina, a' ko'anch anangan-a, aak ngul thath-thathinweya. Thanan-a, thaa' kuump-kuumpin nunang God thanttam pam wanch Israel punchan al-alantaman.
Nil Jesus.angan Pam Wanch Thaa'-Wantanam Anangan May Aath, Four Thousandana
32Nil Jesus.an thaw thant ngurp nungantam al-alantan pal wampayn nungant, a' nil thaw thant, “Ngay ngangk mam-mamang thanang pam wanch inanganiya, puth thananiya ma'-ko'alam ngul aak ingman ngatharangan iiyina, puth thananiya may ke'anangwey wun-wunin. Ngayan kaangk ke' kuchāng thanangwey koyam aakakan iiyayn may ke' mungkanamana, thanan nath chip-chipamana ngul tha'-thayan keekina.” 33Ngurp nungantam anangan thawin nungant, “Ngamp may yot wanttinpal uwāmp thanta aak ingan pintalangana? ngamp yipama pam wanch yot thaa'-wantanam inangan aathāmp thanangwey e?” 34Nil Jesus.an thaw thant, “Niiy puy may bread ngeen-ngeen pi'-pi'aniy e?” Thanan thawin nungant, “May bread sevena a' puth minh nga' ko'alama!”
35Nil puth Jesus.an thaw thant, pam wanch yot al-alantan aakang nyiinayn. 36Nilaniya, may bread seven anangan-a, a' minh nga' ko'alam anangan-a, ma'ang maay thanang a' thankyou ngul thaw God.antan. Amanamaniy-a, may minh anangan-a, many-manya nhanthath thananga, a' ngurp nungantamak ngul thee'-thee' pam wanchantan yipam thee'-thee'ayna. 37Than pam wanch-a, puth-a, puk manyiy yotam al-alangana mungkin a' thip oth ngul wunin. May a' minh kanan minchathin-a, than ngurp nungantam al-alanganiya maya a' minh nhanth ananganiy-a, maay-maayin ngul a' baskets seven ananganiya thaa' mul wunina. 38Pam ananganiy-a, four thousand nil Jesus.angan may aath thanang, a' nil may aath thanang thamp wanch yot anangan a' puk yot anangana.
39Amanamaniya nil Jesus.an thaw thant kan-ngul iiyayn aak thanttamakan, a' nil Jesus.an-a, puth ngurp nungantam anangan chukkunang ngul peyin, a' kan-ngul mo'-mo'in aak namp Magadan aakanakana.