Nil John.an Mul Wun, Pam Nilan Kuchekan Kuungk-Kuungk Thananga
141Aak an-aniyangana, nil King Herod.ana pam pi'an iiy-iiy aak Galilee.akan. A' nil wik thoo' ngeey Jesus.antamana putha work pi'-pi'anam nilan yump-yump, 2a' nil ngaantam-ngeey ke' John.an mulaman eka a' nilan thaw thant pam nungantam al-alantan, “Nil pam nanman John.an ey? kuchekan kuungk-kuungk thanang ey? nil mulaman kan ek ey? Nan nilama, nil ke'-paal work pi'an nanangan yump-yumpana! Ngayaniy ke' nunang thath-thathanga.”
3-4Nil puth King Herod alangana ka'athangamana wanch pont-kunch ma'am piiyan Philip.anweya, nil ngul wanch nungantakam maayana, wanchaniy nampa Herodiasa. Nil Johna, nilan pam wanch kootra.an kuungk-kuungk thanang, nil nathpalman thaw-thaw nunganta pam Herod alantan, “In min ya'a, nint wanch nalantangan wun-wunangana. An wanch nungkar ya'a! Nint wik thayan God.antam pip-pipangana.” Pam Herod alantan-a, man kul paththam wampanta, a' nil pam al-alantan thawa workan iiy-iiyin nungant, “Ayyang, niiy pam nanan John.an mamān nunanga!” A' thananiya mamin nunang, a' ma'ana kuuyang kathin nunang ngul, a' kalin nunang aak jailak. 5Nil Herod.angana puth kaangk mulathow nunang, puth ya'a, nilanwey winynyang mo' pam wanch Jews al-alantamana, than puth ngaantam-ngeeyin nil pam anan prophet, wik min God.antaman waa'-waa'.
6Anpalan-a, aakan kan-ngulwey wampant nilanwey aak-ngeey, pam pi'an Herod.ana, birthday nungantamanwey. A' thananiya may pi'an paththam yumpin. Nil puk otham Herodias alantamana, an nil-nilam kee'-kee' mee' yotantangana. Nil Herod.ana ngangk min paththam wun nunganta, 7a' nilan thaw nungant, “Ngay inan kan-kanam thawang nungkara. Nint ngeenak nathan thawān ngath-a, an ngay thee'āng nungka.” 8A' nil kaath nungantaman thaw nungant puk-kunchantan, “Ayyang, thuw-ang, nint yimanangan thawān nungant Herod.antana, ‘Nint ngatha kuchek John.antaman inman thee'ān ngathara! a' ikang pal kalayn ngathara!’ ” 9King Herod.antan-a, ngangk way wunanta, puth nilan kaangk ke' mulathow nunang pam John.ana. Nil putha ke' wik pipiw nungantamana wanch koman alantan nilan thaw nungantan kon yotantangana kuchek John.antamakana, yaa, nil Herod.ana thaw thant pam nungantamakan pam John.an mulathayn nunang. 10Than pam anangana iiyin ngul aak jailakan, a' John.ana mulathin nunang, kuchek nungantamana thalokang umpin, 11a' pal ngul kal-kalin yuk ikang puk wanch koman alantan. A' wanch koman alanganiya kaath-kunchant ngul kal, kuchekana.
12John.an kanan mulathin nunang-a, ngurp nungantam anangan ang wampin aak jailakan yipam pam mulana awarang kaampayn nunang; amanamaniya thananiya iiyin ngul a' waa'in nungant Jesus.antan.
Nil Jesus.angana Pam Wanch Thaa'-Wantanaman May Aath Thanang
13Nil Jesus.angan kanan wik thoo' ngeey John kanaman mul wun-a, nil aak anan want ngul, a' kan-ngul mo'-mo' chukkunangana aak thonaka, nil yipam aak enyanang nyiinow nil-nilama. Than puth pam wanch yotangan wik ngeeyin nil aak thonak ngulan iiyowa, yaa, thananiya kan-ngul aak towns thon-thonana want-wantin ngul a' monkanam kuchin nunang, than tha'ang ngul iiy-iiyin. 14Nil Jesus.ana chang ngul pey chukkunamana a' nil pam wanch yot anangan thath thanang. Nil puth ngangk mam thanang, a' nil miyalath thanang pam wanch weech-weechanan thanangana.
15Kinch-way-wayang ngul-a, ngurp nungantam Jesus.antaman wampin nungant, thawin nunganta, “Ayyang, in kinch-way-wayang ngula, a' aak inan kechweya! Nint pam wanch anangan kuchān thanang than iiyayn aak towns aakanakana, than may yipam piiyayn thanttakamana.” 16Nil Jesus.an thaw thant, “Ya'a, ngay kaangk ke' kuchāng thanangweya. Niiyama may aathān thanangweya!” 17Thanan puth thawin nungant, “Ngan may many thamp, may bread five.a, a' puth-a, minh nga' kucham pi'-pi'anan, anman thonakama.” 18Nil Jesus.an thaw thant, “May anangan pal kalān ngathara.” 19Anpalan-a, nil thaw thant pam wanch yot al-alantan aakang nyiinayn, wakang angmana. A' anpalaniy-a, nil may bread a' minh nga' anangan ma'ang maay, a' mee' keny thath, a' mee'-wuthanam ngul piip God.anta, thankyou thaw nungant may minh aakanakan. Nil may bread anangan pip-pip thanang a' thee' ngurp nungantam al-alantan ngul than yipam kalayn pam wanch yot al-alantana. 20Than pam wanch ma'mangkam al-alangan mungk-mungkin ngul, a' thip oth ngul wunin. A' than ngurp nungantam al-alangana may nhanth anangan yalmathin a' yuk basketang wunpin. May nhanth a' minh nga' nhanth al-alangan baskets twelve thaa' mul maay. 21Pam anangan than mayan mungkin-a, an yota, thaa'-wantanam, five thousand, a' wanch yot al-alangan a' puk yot al-alangan may minh mungkin thamp.
Nil Jesus.an Ngak Kenyangk Iiy-Iiy
22Anpalaniy-a, nil Jesus.an thaw thant ngurp nungantam al-alantan chukkunangan chang peyayn a' wo'uwayn keenk mo'ayn. Than kanan mo'in-a, nil Jesus.an pam wanch thaa'-wantanam al-alantan thaw thant aak thanttamak kan iiyayn. 23Nil kanan thaw thant-a, nil-nilam ngul iiy pokkapang aak yoykaka nil yipam mee'-wuthanamow piip nungantamakan. Ngaa' kanan ench-a, nilam Jesus.an yoykang angman yippak pokkapang nyiin-nyiin. 24Chukkunana kech ngula ngak kookamangana a' yeelalangana chukkun palam-puyam thee'-thee'anweya, a' wuntangan thampa thaamp-thaampana.
25Aak kanan pach-pachaman-a, nil Jesus.an umang iiy thant ngak kenyangka iiy-iiy. 26Than thathin nunangan-a, ngak kenyangkan umang iiy-iiy thantan-a, than ngangk ikin, a' than thawin thanttakaman, “Nanpal oony iiy-iiyan ngampar ey?” a' than othamayan pech-pechin, than puth winynyang mo'-mo'in. 27Nil Jesus.an thaw thant, “Niiy ke' winynyang mo'āna! In ngayam wamp-wampang niiyanta! Niiy ngangk thayanam wunāna!”
28A' nil Peter.an thaw, “Ayyang, moom-ang, nan nintam kan-kanamwey-a, yaa, nint thawān ngatha umang iiyāng nungkar a! ngak kenyangk angmana iiyāng ke' nint nanman iiy-iiyangana.” 29Nil Jesus.an thaw Peter.antan, “Pal iiya!” Yaa, nil Peter.ana chukkunamana uk ngakangan a' iiy-iiy ngak kenyangka um Jesus.ant ke' aak e'ang anman iiy-iiy, ke'am thucha, ya'a. 30Amanamaniya, nil wunt pi'anan ngaantam-ngeey, nilana ngangk winynyangwey ngul wunanta, kan-ngul thuch-thuch pekam ngakanganiya, a' nilana erkam pech Jesus.antan, “Ayey! Moom ey! Ngayang kaa'-piichanathāna!” 31A' nil Jesus.ana erkam ma' ongkaramanta, a' mam nunang, Peter.ana. Nilana thaw nunganta Peter.antana, “Nint ngul wanttaka ke'aman ngaantam-ngeeyan ngayanganiy e? ngay nintangan minaman pi'ing e? Nint wunt wanttak ngaantam-ngeeyan e? nint ngayang ke'am ngaantam-ngeeyana, ya'a.” 32Pul Jesusa puth Peter.ana chukkunang karpam chang peypul, anpalaniya wunt pi'anana kan-ngul thuch-thuch, ya'-ngul, enyan ngul wuna. 33Ngurp nungantam al-alangana thaa'-kuumpin nunang Jesus.ana, a' thanan thawin nungant ngul, “Ayyang, moom-ang, nint in kan-kanam paththama puk nhengk God.antam a!”
Jesus.angan Miyalath Pam Wanch Aak Gennesaret Angana
34Anpalana, than wo'uwayn peyin chukkunangana a' aak Gennesaret.akana wampin ngul. 35Than pam wanch than aakan punchanangana thiichin nunangan pam ngurp nilam Jesus.ana, than puth wik kuchin thant pam wanch weechanan thananga aak villages nath-nathan wunin, a' than pam wanch alpan anangan wampathin nungant. 36Than pam wanch anangan thaa'-mamanang thawin nungant, “Ayyang, than alpan al-alangan kulich thaa'an nungkaraman ke' mamiythan ey? miyal yipam wunayn ey?” A' than alpan al-alangana kulich thaa'an mamin nungantama, an miyal paththam ngul wun-wunina.