Wik Kath Inan May Kaanchantam
131Kinch thonamang anman-a, nil Jesus.ang aawuchan want ngul a' kookam pi'an aakanakan iiy. Nil aakang nyiin ngul yipam pam wanch thaa'-aath-aathow thanang. 2Pam wanch thaa'-wantanaman yalmathwin nungant, wuth-wuthanathin nunang. Nil Jesus.angan-a, chukkun thath, ngak wonkang angman than-than a' nilan aakanakan iiy, a' chukkunangana chang pey, a' ang-ngulan nyiin. Than pam wanch yot anangan-a, thomp wonkang angman than-thanin, a' ngeey-ngeeyin nunang. 3Nil wik kath waa'-waa' thant, nil koochanam ke'am waa'-waa' thanta, ya'a, ke' wik kath yimanaman waa'-waa' thant. Nil wik inan waa' thant, “Niiy kan yotamang in ngeeyāna! Nil pam thonam iiy-iiy a' may kaanch manyiy aakangan thee'-thee' thanang pal-puya yipam may anangan emayna. 4Nil may kaanch anangana ma'ang thee'-thee' thanangan-a, wiy anangan-a, woyanang angan keek-keekin. Anpalan-a, minh panch anangana aakang ukin ngul a' mungk-mungkin thanang. 5Puth may kaanch wiy ananganiy-a, aak kunttowthiyang angan keekin, aak ngaanhan manya. Yiikan may kaanch anpalana, erkam pentin, puth aak ngaanhan chil many kenyangkaniya. 6Kinch keny ngulan wun-a, pung karkanang wuk-wuk thanang a' than erkam uthamina, ngeenam putha, yuk thinkan pek kech ke'am kucha, ya'a, aak ngaanhan chil manya, puth-a, aak pekangkaniya kunttowthiya. 7May kaanch wiy ananganiy-a, aak waakamthiy angan keekin, yiikan anangana a' putha wak wayananganiya than karpam pentin, emin ngul. Ka'athamaniy-a, yuk minam emin, amanamaniya, wak way al-alangan mulathin thanang may min anangana. 8Puth may kaanch wiy ananganiy-a, aak ngaanh minang keekin. Than ep minam em-emin, a' ngul-ngulan-a, may yot kalin thanang. Wiyang may kootra chil yot kalina, thirty, wiyangan-a, sixty kalina, wiyangana, may yot kal-kalin thanang, one hundred, thaa'-wantanama. Anman kan.”
9A' nil Jesus.an thaw thant ngul, “Niiy wik ngatharam kanam ngeeyan ey? Yaa, niiyiya konangam pi'-pi'ān thanang.”
Thanan Thawin Nungant Wik Kathan Engk-Engkanang Koochanathowa
10Anpalan-a, than ngurp nungantam anangan wampin nungant Jesus.antan, a' thawin nungant, “Ayyang, nint ngeenam wik kath wuthanang anman waa'-waa'angan thant pam wanchantaniya?” 11Nil Jesus.an thaw thant, “Nil God.anganiy-a, kaangk wik nungantaman engkanang wunow niiyant, niiyan yipam mee'miy iiyāna wik ngench nungantam anangana, wik inanganiya: nil pam wanch yot anangan ngul pi'-pi'ow ngampang ma' nungantanga. Puth ngay pam wanch wiyantan wik engkanang ke'am thant waa'-waa'anga. 12Yaa, niiy inan ngeeyāna: than wee'-wee'anangan wik min-minan ngeeyayn ngayang-a, yaa, ngayan ngul ma'-aath-aathāng thanang than yipam minam anman ngaantam-ngeeyayn, a' yot-yotam thiichayn. A' puth thon iniya, than wee'-wee'anangan ngaantam-ngeeyiythan thanttakaman thanan ke' wik kanam thiichin-a, puth than ke'aman wik ngeeyiythan ngayang-a, yaa, ngayan puth ke' ma'-aathing thanang, a' wik anangan-a, kon-ngathow thanang ngula. 13Puth ngay pam wanch wiyantan wik engkanang ke'am waa'ang, ngay wik kath wuthanang anman waa'-waa'ang thanta, yipam thanan thath-thathayn ngayang, a' puth ngeey-ngeeyayn ngayang thonakama, puth ya'angam, wik kathaniy-a, wik wuthanang wunow thant, wik God.antaman ke' yipam thiichayn, ya' anmana. 14Nil Isaiah.angan thanang waa'-waa'a keenkanamana nil puth wik inangan ump lat ngench thayanangana:
‘Pam wanch il-ilangan wikan ngeey-ngeeyayna, puth ya'angam,
wikaniy-a, wuthanang wun-wunow thant;
thananiya thath-thathayn ngayanganiya, puth ya'angama,
puth than ke' thathiythan ngayang, ya' anman,
15than puth kuchek way thinhan anman iiy-iiyantana,
than kon ma'ang ngathwuntana ke' yipam wikan ngeeyayn,
a' than mee' ma'ang ngathwuntan than ke' yipam aak thathayna.
Than nath mee'an ikiythan-a, an ep-paththam thathiythana.
Than kon makan pachathwaynan-a, an epa wik ngeeyiythana
a' thiichiythan ngula a' minam ngaantam-ngeeyiythan ngul.
Than woyan way anpalan nath weentiythana, a' ngathar ngul wampiythana,
a' ngay minam paththam ngul yumpāng thananga.’ ”
16-17A' nil Jesus.an wik inangan ngul thaw thant, “Aak keenkanama, pam prophets yota putha pam wanch God.antam anangan yota thanan kaangk paththam thathayna ke' niiy il-ilangan wanttakan thath-thathaniya a' putha thanan kaangk wik ngeeyayn thampanga ke' niiy il-ilangan wik wanttakan ngeey-ngeeyaniya, puth ya'a, an than ke'am thathina, puth-a, wik ke'am ngeey-ngeeyina, ya' anman. Niiyan puth kanam thathana, a' wik kanam ngeeyana, niiyana nanpalan ngangk minangam iiy-iiyaniya.”
Nil Jesus.angan Wik Kathan Koochanath Thant
18Anpalan-a, nil Jesus.an thaw thant, “Yaa, niiy kan in ngeeyāna! Ngay wik kath inan may kaanch alantaman kan koochanathāng niiyantweya. 19Than pam wanch wiy al-alangan kanaman wik God.antaman ngeeyantan nil pam wanch yot anangan ngul pi'-pi'ow ngampang ma' nungantang. Puth than wikan min-min ke'am ngaantam-ngeeyantan. Pam wanch anangan-a, ke' may kaanch yimanangan woyanangan keek-keekin. Thananiy-a, oony wayan erkam ngeeyantan nunang, kaangk ke'-ngul God.an monkan-wakayn nunang. 20Than pam wanch wiy ananganiy-a, ke' may kaanch anangan aak kunttowthiyangan keekinwey. Than il-ilangana wik God.antaman ep ngeeyantana a' ngangk min paththam ngul wun thant. 21Than wiy al-alangan ke'-paal way yumpantan thant, a' thaa'-thengkathantan thanang than puth wik God.antaman ngangkangam pi'-pi'antan. A' thananiy-a, woyan God.antamana erkam ngul wantantan, wik nungantaman kon-ngathan thanang ngula, puth ka'athamana thananiy-a, ngangk pal-pekkuwaman thanttamana min-minana ke'am yippak thee'in nungant ya'a. 22Pam wanch wiy ananganiy-a, ke' may kaanch anangan aak waakamthiy angan keek-keekina. Than il-ilangana wik God.antaman kan ngeeyantan. Puth amanamaniya, than ngaantam-ngeeyantan thanttakaman, than want-wanttakan ma'mangkiy iiyiythan a' puth want-wanttakan may thakan piiy-piiyayna a' kuchek way wunan thant, puth woyan God.antaman kon-ngathan thanang ngula, anpalan-a, than wayamantana, min ke'-ngul yump-yumpantan, ya'a. 23Puth pam wanch wiy ananganiy-a, ke' may kaanch anangan aak ngaanh minangan keek-keekina. Than il-ilangan-a, wik God.antaman minam paththam ngeey-ngeeyantan a' ngangkang pi'-pi'antan. Than woyan God.antaman wak-wakantan, a' min yump-yumpantan. Wiyanganiy-a, chil min yump-yumpantan, wiyanganiy-a, min paththam yump-yumpantan, ke' may kaanch anangan aak minangan keekin yimanangana, wiyang may kootra chil yot kalin, thirty, wiyangan-a, yot-yotam kalin, sixty, a' puth wiyangan-a, thaa'-wantanam kal-kalin thananga, one hundred!”
Wik Kath Inan Wak Way Al-Alantam
24A' anpalana nil Jesus.angana wik kath thonangan ngul waa' pam wanchantan, “Aakan kan-kanang wampana nil God.angan pam wanch yotam ma' nungantangan pi'-pi'owa. Inan wik kath yimanangana. Nil pam thonamangan-a, may kaanch min anangan thee'-thee' garden nungantamang angana. 25A' amanamaniy-a, aak ngutang ngulan-a, than yotaman weep kan-ngulan wunin-a, nil pam thon anan wampa, ngangk kulangaman kal-kal nunang, pam moomana, a' angan ngoonch aak garden nungantamangana a' kaanch wak way al-alantamana angman thee'-thee' may kaanch min al-alantangan thintha. Amanamaniya nil kan-ngul iiy. 26Ngul-ngulana may kaanch min anangana kan-ngul yiikan pent-pentin, a' kan-ngulan emin mayan pi'ayn-a, puth wak wayanang anangana karpam anman pent-pentin, pi'an ngul em-emina. 27Amanamaniya than pam workan iiy-iiyin nungantan-a, iiyin nungant moom alantan, a' thawin nungant, ‘Ayyang, moom-ang, nint puth may kaanch min-miniy thee'an thanang ey! aak garden nungkaram angan ey! Nil ngul wak wayanang anangan wanttinpal wampin e?’ 28A' pam mooman thaw thant, ‘Pam alangan nath thee'a, ngayangan ngangk kulangaman kal-kalan a!’ Thanan puth thawin nungant, ‘Nint kaangk ngana wak way anangan thuthān ey?’ 29A' nil mooman thaw thant, ‘Ya'a, niiy wak way anangan ke' thuthān thananga, niiy puth may thamp anangan ngul thuth-thuthan thananga. 30Than mak karpam em-emayna, puth-a, may thampan mak polpeyayna. Aak anan wampow-a, may an-aniyangan thuthān-a, ngayan ngul thawāng thant wak wayanang anangana thuthayn thanang, a' ompam kathayn thananga kuuyang a' thumang kiingkayn ngul. Anpalaniya than may wheat min anangana thuthayn a' kalayn thanang aak store ngatharamakana.’ ”
Wik Kath Iniya May Kaanch Many Pattakam Alantaman
31A' nil Jesus.angan wik kath thon ngul waa' thant, “Aak yimanangan ngulan wunow nil Piip God.angana pam wanch yotaman ma' nungantangan pi'-pi'owa. In ngeeyiy a! Nil pam thonamang may kaanch thonam many pattakam kala, a' aak garden nungantamang angan thee'a. 32An kaanch many pattakama, puth amanamaniya puy-puyam ngul em-em pi'an ngula, anman em-em yuk pi'anakama, yuk pi'an ongk ngul thana, a' minh panch nathpalan mo'-mo'in, yuk aakanakana, a' wurp ngul yumpin thanttakamanweya yuk punthang angana.”
Wik Kath Iniya May Yeast Alantaman
33A' nil Jesus.angan wik kath thon ngul waa' thant, “Aakan kan-kanang wampana nil God.angan pam wanch yotam ma' nungantangan pi'-pi'owa. Inan wik kath yimanangana. Nil wanchangana yeast manyam yeecha may flourangana a' mayana pi'an ngul ulpan.”
34Nil Jesus.angana wik kath yot yimanangan waa'-waa' thant, yipam engkanathow thant, aak God.antamaniya wanttakan wunowa. Aakana yimanangan nil Jesus.angan thaa'-aath-aath pam wanch anangana, wik engkanangana ke'im waa' thant, ya'a, ke' wik kath anman waa'-waa' thant. 35An nil meenath ngampar wik nil prophetangan keenkanam waa'-waa' ngampara, lat ngench thayanangana, an kan-kanam waa', wik inangan:
“Ngay wikan waa'ang pam wanchantan-a, engkanang ke'im waa'āng thant,
ngay ke' wik kath anman waa'-waa'āng thant.
Ngay wik waa'āng thanta pam wanchant nil piip God.angan wik ma' mupaman pi'-pi' aak nathpalman aak inan ke'am yippakan wuna.”
Nil Jesus.angan Kan-Ngul Wikan Koochanath Thant Wak Way Al-Alantaman
36Nil Jesus.angan kanan want thanang pam wanch yot anangan-a, nil aawuchang pek ngul ngooncha, a' ngurp nungantam anangana wampin nungant a' thawin nungant, “Wik kath nintan waa'-waa'an ngant-a, nint min-min engk-engkanang ngul waa'ān ngantweya wik anangana want-wanttakan wunana, wak wayanangan aak gardenangan em-emina.” 37Nil puth Jesus.an thaw thanta, “Wik kath inana yimanangan wunana: pam thonam alangana gardenangan may kaanch min anangan thee'-thee'-a, an ke' ngaya, pam ngay inman nil God.angan kuch ngayangana. 38Garden nungantamaniy-a, an ke' aak inman eartha; nil may kaanch min ananganiy-a, an ke' pam wanch ma' piip God.antangan iiy-iiyantan; nil wak wayanang ananganiya an ke' pam wanch anangan ma' oony way alantangan iiy-iiyantan. 39Nil pam anana pam mooman ngangk-wayangaman kal-kalan-a, a' puth wak wayanang anangana thee'-thee'an thanang-a, pam nilaniya ke' oony way pi'an anman. Than may menchanan yalmathin-a, an ke' aak inan kan-ngulan minchowa. Pam workan iiy-iiyin-a, may menchan anangan yalmathinan-a, an ke' than ngaantiyongk God.antam anangana. 40Than wak wayanang anangan-a, yalmathin, a' thumang ngul kiingkin thananga. An ke' yimanangan wunow aak inan minchowana, 41puth ngay pam inman nil God.angan kuch ngayang-a, ngaantiyongk ngatharam anangan kuchāng thananga. Than ngulana pam wanch anangan yalmathayn thanang, than wayan yump-yumpina, putha pam wanch wiy anangan mee'an wichin thanang wayan yumpanakana. Ngaantiyongk ngatharamangana, kenthayn thanang pam wanch anangan aak God.antam anpalana. 42A' amanamaniya than ngaantiyongk al-alangana thum karkanang angan thee'-thee'ayn thanang pench-penchaynweya, thananiya peey-peeyaynweya, koonh thakan path-pathwayna. 43Puth pam wanch God.antam anangana an ep-paththam than aak piip God.antamangana ma' nungantang angman wun-wunayn. An thanana park-parkayn ke' kinch yimanangan park-parkayna. Yaa, niiyaniya kan min-minam kon wunāna, wik inangan min-minam ngeeyān a!”
Nil Jesus.angan Wik Kath Wiy-Wiy Thamp Ngul Waa' Thanta
44A' nil Jesus.angana wik kath thonangan ngul waa' thant, “Aakan kan-kanang wampana nil God.angan pam wanch yotam ma' nungantangan pi'-pi'ow. Inan wik kath yimanangan wunowa. Nil pamangan way min min-miniy uwa, aak paddock meekantamang, aak awarang wun-wun, ma' mupama. Nilana ngangk min paththam wun-wuna, a' nilana koyam ngul kaamp way min anangan. A' koyam ngul iiy aak nungantamakan, way min ma'mangkam nungantamaniya sellimpung pam wanch wiyantan, a' nilan koyam ngul iiy aak paddock aakanakan, a' wukal thee' aak-kunch alantana, anan yipam piiyow paddock anana nungantakamana, way min min-miniy yipam nungantakaman pi'-pi'ow.
45“Wik kath thon inana, aakan kan-kanang ngul wampana nil God.angan pam wanch yotam ma' nungantangan pi'-pi'ow. Inan wik kath yimanangana. Nil pam thonama yuk pearl min aakanakan wenk-wenk. 46Anpalana, nil yuk pearl thonam min-minam paththam thath store.angan wun-wuna a' nilaniya koyam iiy aak nungantamaka, a' way min ma'mangkam nungantam anangan-a, sellimpung pam wanch wiyantan, nilan koyam yipam yuk pearl min paththamana, nil piiyow nungantakama.
47“A' putha, aakan kan-kanang wampana nil God.angan pam wanch yotam ma' nungantangan pi'-pi'ow-a, inaniya wik yimanangana wun-wun. Pam wiyangana, yuk punththaman thee'in kookam pi'anang than yipam minh nga' mamayn a' thananiya minh yot mamin, minh wiy-wiyam thakan mamina. 48Punththamanan anhan ngulan ween-a, minh nga' yotan puth wipin anpalan-a, thananiya aak uthak ngul kenyam wichinweya. A' than nyiinin ngul than yipama minh nga' anangana meen-umpayna -- minh nga' min anangana, yuk bucketangan wunpayn thanang; minh nga' way anangana, thee'ayn thanang. 49Aakan putha yimanangan wunow ngampar aak inan kanan minchowa: than ngaantiyongk al-alangana pam wanch way anangana meen-umpayn thanang, a' pokkap wunpayn thanang, a' yaarkathayn thanang pam wanch min al-alantamana, 50a' thum karkanang ngul thee'ayn thanang pench-penchayn pam wanch wayanang anangana a' koonh thanttakaman path-pathayn.”
51A' nilan thaw thant, “Niiy ngul kan ngeeyan ey? wik inangan kan-ngul thiichaniy ey?” Thanan puth thawin nungant, “Ee'a, ngan kan-ngul thiichana.” 52Nil puth Jesus.an thaw thant, “Wik inana yimanangan wunanweya: than pam wiy al-alangan wik thayan Moses.antaman thaa'-aath-aathantan niiyang. Than puungk wiy al-alanganiya God.an monkan-wak-wakantan nunang, ma' nungantangan iiy-iiyantan. Thananiya ke' pam anan aawuch-kunchana, nil pam aawuch-kunch alanganiya way min keenkanaman anangan-a, a' putha way min nyiingkanam anangan pi'-pi'an thanang. Thananiya yimanangana, than putha wik keenkanaman-a, a' puth wik nyiingkanam anangan thaa'-aath-aathantan niiyang -- wik keenkanaman nil piip God.angan ka'athaman thaa'-aath-aath ngampanga -- puth wik nyiingkanam inangana thaa'-aath-aathantan niiyang, an ngayang anman wik waa'antan,” wik yimanangan nil Jesus.an thaw thantaniya.
Nil Jesus.an Koyam Iiy Aak Nungantamakan
53Anpalaniy-a, nil Jesus.angan wik kath anangan kanan waa' thant-a, nil aak anana kan-ngul wanta, 54a' nil iiy ngul koyam aak nungantamakan. A' nil thaa'-aath-aath thanang pam wanch anangan aak church thanttam angan ngul. Than wikan ngeeyin nunang Jesus.an-a, than yot anangana mee'am ikin, a' thawin thanttakaman, “Nil pam inana nil wik inangan want-wanttak thiicha? Nil inan wanttinpal kuchek waap minaniy uw a? A' puth nil work pi'-pi'anam inangan want-wanttak yumpan e? 55Pam nil aawuchan kaach-kaachan ya' ey? Kaath nungantam Mary anana! Nil puth anman ey! Pam kuunch nungantam inangana -- James-a, Joseph-a, Judas-a, a' Simona, 56a' puth wanch kuunch nungantam inangan wuntana! Nil inan wanttinpal kuchek waap minaniy uwa?” 57Than wik yimanangan thawin thanttakaman, than puth kaangk ke' wik ngeeyayn nunang Jesus.ana.
A' nil Jesus.an thaw thant, “Nil wee'angan nathweya wik God.antaman waa'-waa'iy kampan nungantamakaniy-a, than ke' kaangkiyathantan nunang aak nungantamangan puth ke' wik ngeeyiythan nunang. Nil pam thon aak nathpalan wampiy-a, thanan ep-paththam kaangkiyathantan nunang a' wik nungantaman ngeeyantan.” 58Than pam wanch aak anganan wun-wunin-a, ke'am ngangk thee'in nungant Jesus.antan ya'a, nil anpalana work pi'-pi'anam ko'alam anman meenath thant aak angana, yot ya'a.