Than Ngurp Jesus.antamang May Thuthin Aak Saturday.angana
121Anpalaniy-a, yaam ke'anaman-a, Jesus.an-a, puth ngurp nungantam anangana than woyan wakin, aak may wheatan kaampina. Aak ananiy wuna Saturdaya, aak ngench thayan thant Jews.antama. Aak thanttam yimanangan wuna, than aak Saturday.ana, work ke'am iiy-iiyin, ya'a. Ngurp nungantam Jesus.antam anangan-a, meech iiy-iiyin, than may wheat thuthin mungkaynweya. 2Than pam Pharisees al-alangan thathin thanang a' thanan thawin nungant Jesus.antan, “Ayyang, than pam nal-nalangan may wheatan ngeenak thuth-thuthantan e? Aak in Saturdaya! Aak ngampara wunana ana ngench thayan a! Than wik ngench thayanan pip-pipantan ey?”
3Nil Jesus.ana thaw thant, “Niiy ngul wik inan ke'am ngeeyan ey? Nil David a' pam nungantam anangan meechan wun-wunin ey? 4Nil David.ana aawuch ngench thayanak iiy, aawuch God.antamak, a' angan ngoonch a' may bread ngench thayanan maay, thanana mungkin ngul. In wik thayan ngamparamana yimanangan wunan thanam thonakama priests al-alangan may bread ngench thayanan mungkayna. Puth nungkway than wik ngench thayanan pipin-a, an than David wee'anang al-alangan ep-paththam mungkinweya. 5Ngul niiy lat ngenchangan ke'am thathan ey? Moses.angan ump ey? Saturday thon-thonanganiy-a, than priests al-alangan wik thayanan pip-pipin, than puth aawuch ngench thayanangan work iiy-iiyin. Puth nil piip God ke' thaw than wayan iiy-iiyina, ya'a. 6Than workan iiy-iiyin aak ngench thayan angan-a, an work pi'an paththam iiy-iiyin, puth ngayaniya wuut pi'an paththama, aawuch ngench thayaniya chil-chila. 7Than wik God.antam inangan umpin lat ngench thayanangan, ‘Ngay ke' kaangk minhan mulathantan thumang ngulan kiingkantan ngathar, an ya'a, ngay inan ep-paththam kaangk: niiy ngangk minangam iiy-iiyān niiyantakaman.’ Niiy kan-kanam wik inangan ngaantam-ngeeyin-a, niiyiya pam wanch ma'malam anangan ke' waa'ān thanang than way ke'aman yumpin. 8Puth ngayana, pam inmana nil God.angan kuch ngayang niiyantana, ngayam thonakam ep thawanga than pam wanch want-wanttakan iiyayn aak Saturday.ana, puth ngay inana moom pi'an niiyantama, Saturday.akan thampa.”
Nil Jesus.angan Pam Alpanan Miyalath Nunang
9Anpalaniy-a, nil Jesus.angan aak anan want ngul, a' aak church Jews.antamakan iiy. 10Aak angana nil pam inan ma' makaran ya' yalam nungant, nilan angman nyiin-nyiin. Than pam wanch wiy anangan angman thamp, thanan kaangk wik aak-ya'angan waa'-waa'ayn nunang wiyantan, than puth engkin nungant, “Ayyang, kan in ngeeyāna, nil wik thayan ngamparaman wanttak thawan e? An ngul min ey? Ngamp pam wanch miyalathāmp thanang aak Saturday.angan ey?”
11Nil Jesus.an thaw thant, “Pam thonamangweya sheepwey pi'iy-a, minh sheepana keekiy ngul pek awarangana, aak ngenchangana, Saturday.angana. Ngul niiy wanttak yumpin e? An niiy iiyina, a' wichin nunangweya awar anpalana. 12Pam wanchwey kaangkiy iiyanamp mee' God.antangana, minh sheepana ya'a! An kana mina pam wanch ma'-aathāmp thanang aak Saturday.angana, puth wik lat ngench thayanangana waa'an ngampar.” 13Anpalana, nil Jesus.an pam alantan thaw ma' makaran yalam nunganta, “Ayyang, nint ma'an ongkarathāna!” Nil puth pam alangana ma'an ongkarath, a' ma'an min ngul wun nungantweya ke' ma' thonangan anana. 14Anpalana than Pharisees al-alangan churchan wantin a' thanan wik yumpin thanttakaman Jesus.an yipam mulathayn nunang.
Nil Isaiah.angan Keenkanaman Waa' Nunang Jesus.an
15Nil Jesus.angan wik ngeey thanttam thanan wik yumpin thanttakamana than mulathayn nunang, a' anpalana nil aak anan want ngul. Pam wanch thaa'-wantanam al-alangan monkan-wak-wakin nunang. Nil miyalath thanang pam wanch anangan weech-weechan thananga, 16a' thaa'-thayanam thaw thant ke' waa'ayn nunang wiy al-alantana. 17Nil yimanangan thaw thant nil yipam meenathow ngampar wik Isaiah.antamana an kan-kanam waa'-waa' ngampara, wik inangana aak keenkan ump lat ngench thayanangan,
18“Pam inman thonam workan iiy-iiyan ngathar, ngayan mi'angana.
Ngay kaangk paththam wunang nungant, ngangk min paththam wunang nungantamana.
Ngay Ngeen-Wiy Min ngatharam kuchāng ngangk nungantangan wunowa.
A' nilana waa'ow thant ngay kaangk pam wanch kaa'-piichanathāng thanang aak umyompanamana.
19Nil kul ke' thawow pam wanchantana, puth-a, wik ke' pechow thanta.
Nil wik othamayanan woyan wakanana ke' thaw-thawow, ya'a.
20Nil minam iiyow thant pam wanch michan iiy-iiyantan, than ke'aman aak thaamp-thaampantan, nil ke' wayathow thanang, ya'a.
Pam wanch yotangan thathayn nunang nil min-minam paththamana.
Nil min anman iiy-iiyow aak-aakanakamana pam wanchangan wik thayan God.antam anangan ngeey-ngeeyaynana.
21A' pam wanch yot al-alangan aak umyompanamana ngaantam-ngeey-ngeeyayn nunang.”
Than Waa'in Nunang Jesus.an Oony Way Alangan Ke' Ma'-Kunch Yumpiy Nunang, An Ya'a
22Anpalana, pam wanch wiyangan pam mee' ko'anch wampathin nunang Jesus.antana. Nil pam ko'anch inana, wik ke'am thaw-thawa, nil puth oony way ngangkangan pi'-pi', oony alangan wik ke'anang yump nunang. A' nil Jesus.angan-a, miyalath nunang a' nil paman-a, wik paththam ngul thawa a' mee'an ik-a, aak ngul thathweya. 23Than pam wanch yot thaa'-wantanaman-a, mee'am ikin nil puth Jesus.angan pamana minam yump nunang. Than puth thawin thanttakaman, “Nil inan nath kampan David.antaman ey? nil God.angan kaa'ngak ey? kuchowan ey?”
24Than pam Pharisees al-alangan wik anangan ngeeyin thanttaman-a, thanan thawin thantana, “Nil oony way anangan kenthan thanang pam wanch al-alantamana nil puth oony way moom pi'an alangan, Beelzebul alangan-a, ma'-kunch yump-yumpan nunang nil yipam oony wayan kenthow thanang pam wanch al-alantamana.”
25Nil puth Jesus.angan kanam thiich thanang than want-wanttakan ngaantam-ngeeyin nunangana a' nilan thaw thant, “Than kampanam nathwey pek-pekwiythan-a, a' thaamp-thaampwiythan thanttakamwey-a, yaa, thanan aak wayathiythan, minam ke' pi'wiythan thanttakamanwey, ya'a, aak thanttamana thayanam ke' pi'iythan, ya'a. Than pam wanch aak town thonamangan nath thaamp-thaampwiythan thanttakamanwey-a, an than thampang aak town thanttaman minam ke' pi'iythan, an ya'a. 26Nil oony way alangan nathwey oony way wiy anangan piik-piikiy thanang-a, pek-pekwiythan thanttakaman-a, thanan thampang aak thanttaman wayathiythan, thanan puth-a, thaampwuntan ngula, than aak thayanaman ke' pi'iythan, ya'a, karangk ke'-ngul iiyayn, ya'a. 27Niiyan ngayangan waa'aniy ke' nil Beelzebul alangan ma'-kunch yumpan ngayang yipam oony way anangan kenth-kenthāng thanang pam wanchantamana, an ya'a. Puth nil wee'anga ngurp niiyantam anangan ma'-kunch yumpan thanang oony way anangan yipam kenthayn pam wanchantaman e? Nil oony way pi'an alangan ey? An ya'a, puth than ngurp niiyantam thawayn ngul nil oony way alangan ya'a ke' ma'-kunch yumpan thanang, ya'a. 28Puth ngay inan thawang niiyant: nil Ngeen-Wiy Min God.antam alangan ngayang ep-paththam ma'-kunch yumpan ngayang ngay yipam oony way anangan kenth-kenthāng thanang pam wanchantamana. Yaa, puth amanamana, niiy mee'miy ngul aakan kan wamp nungant God.antan meenathow nungamang nil moom pi'an paththaman.
29“A' puth niiy in thampan ngeeyāna: nath wee'angweya aawuchang pek wupam ngoonchiy aawuch pam karangk alantamangan-a, a' ma'-kuchathiy way min min-miniy nungantaman-a, yaa, puth nil ka'athaman-a, pam karangkana kuuyang kathow nunang, a' nilana kan-ngul ngoonchow aawuch nungantamangana. Nil ke'wey kuuyangan kathiy nunangan-a, yaa, nil puth pam karangkan kul thawiy nungant aawuchangan ke' ngoonchow.”
30Anpalana, nil Jesus.an thaw thant, “Than pam wanch wee'-wee'anangan ke'an iiyiythan ngatharangan-a, an than thaampantan ngayang, kaangk ke' ngatharam. A' than wee'-wee'anangan ke'an ma'-aathiythan ngayang pam wanch wiy anangan yipam wampayn nungant piip God.antan-a, an than ke' puy-puyam yaark-yaarkathantan thanang piip God.antamana. 31Yaa, ngay puth ke'-paal waa'ang niiyant: way ngeen nathan pam wanchangan yumpiythan-a, thawiythan thakan-a, nil God.an ngul nathwey kon-ngathow nunang, ke'-ngulan ngaantam-ngeeyow. Than puth wee'-wee'ananganweya wik way thakan waa'-waa'iythan nunang Ngeen-Wiy Min God.antaman-a, nil piip God.ana ke' kon-ngathow nunang than wayan waa'-waa'in nunanganiya, an ke' kon-ngathiy nunang, ya'a. 32Than wiy al-alangana nath wik way thakan waa'iythan ngayangan-a, ngay pam inman nil God.angan kuch ngayang-a, an ep nil nath piip God.angana ke'-ngul ngaantam-ngeeyow wik thanan waa'-waa'in ngayangana. Than puth wee'-wee'anangweya wik way thakan waa'-waa'iythan nunanga Ngeen-Wiy Min God.antaman-a, nil puth God.aniya ke' kon-ngathiy nunang thanan way waa'-waa'in, ya'a, anman konangam pi'-pi'ow aak umpuyam.
May Min-Miniyan Thathanamp-a, An Yuk Minangan Kal-Kalan
33“Niiy may menchan yukangwey thathin-a, yaa, niiyaniya puth mee'miy yukan nath mina, nath ya'a. May min-miniyan thathanamp-a, aniya yuk minang kalan. May way anangan thathanamp thanang-a, an yuk wayang kalan. 34Puth niiyaniya way-wayam paththam iiy-iiyaniy ke' thuuk yimanangana! Niiy puth wik min ananganiy wanttak thawina, ya'a! Ngamp wik ngeen nathan pi'-pi'anamp ngangkanganiy-a, wik ananganiya thaa'aman ngul pentow ngampar. 35Pam minan iiy-iiyan-a, nilaniy wik min ngangkangan pi'-pi'an, puth nilaniya wik minan thaw-thawan putha min yump-yumpan. Pam wayan iiy-iiyan-a, nilaniya wik way ngangkangan pi'-pi'an, puth nilaniya wik way thak thaw-thawan, putha way yump-yumpan thampa.
36“Ngay inan wik kan-kanam waa'-waa'ang niiyanta: aak an-aniyangan nil God.angan umangan than-thanathow ngampangan-a, nil mep-mepow ngampang yotaman -- anpalmana ngamp wik ulpanangan thaw-thawampa putha wik way thakan thaw-thawamp. 37Puth wik ngamparam anangan thaw-thawanamp-a, an meenathana ngangk yam pekan ngampar want-wanttakan wunan -- min natha, nath ya'a, way-wayama. A' puth amanamaniya nil piip God.angana yaarkathow ngampang ngul, puungk wiy ananganiya nil kalow aak nungantamakana, angan wun-wunayn nungantang aak umpuyama, puth puungk wiy ananganiy-a, kuchow thanang.”
Than Thawin Nungant Work Pi'anan Meenathow Thant
38Anpalana, than pam pi'an anangan wik thayanan thaa'-aath-aathinan-a, a' putha pam pi'an Pharisees wiy anangan thawin nungant Jesus alantan, “Ayyang, moom-ang, nint work pi'an meenathān nganta!” 39Nil Jesus.an thaw thant, “Niiy inangan wunaniy-a, way-wayam paththam iiy-iiyaniya, niiy God.an ke' ngaantam-ngeey-ngeeyaniy nunangana! Niiy kaangk ngay work pi'an anman meen-meenathāng niiyantan ey? Niiy work pi'an thonam thonakam ngul thathāna. Niiy ngul thathāna ngay ke' pam Jonah anman. 40Niiy kan ngaantam-ngeeyaniy Jonah.an minh nga' wuut pi'anangan lokang thu' nunang, thipang ngulan pi'-pi' nunanganiya, kinch ma'-ko'alama a' puth-a, aak ngutanganiya ma'-ko'alam thamp pi'-pi'an, minh nga' alangan. Ngayangiy-a, pam inman nil God.angan kuch ngayang. Ngayan ke' yimanangan kinch ma'-ko'alam wunāng aak pek-pekangkana a' aak ngutanganiy-a, yimanang ma'-ko'alam wunānga. 41A' than pam wanch anangan aak Ninevah.angan wun-wunina, than way waa'-waa'ayn niiyang, aak an-aniyangan nil God.angan um nungantangan than-thanathow ngampang, puth aak keenkanamana than wik min God.antaman ngeeyin nil pam Jonah alangan waa'-waa' thant a' thanana woyan wayan ke'-ngul wakin, ya'a. Nil Jonah.angan wik min waa'-waa' thant, puth niiy inangana ep-paththam wik ngatharaman ngeey-ngeeyāna, wik min paththama anangan, puth niiy yaam anman wayan yump-yumpaniy a' ke'am yippak wayan wantana, ya'a. 42A' niiy wik kath Queen aak Sheba punchan alantaman kan ngeeyan ey? Yaa, nil Queen inana aak kechak mo' aak King Solomon.antamaka, nil yipam wik ngeeyow nunang, puth nil pam pi'an Solomon.ana kuchek waap min-minam paththam iiy-iiya. Wik nungantaman mina, puth wik inangan ngayan thaw-thawang niiyantana an ep-paththam min-minam paththama. Ngul-ngulaniya, nil piip God.angan umang than-thanathow niiyangan-a, nil Queen aak Sheba punchanana ekow a' way waa'ow niiyang, puth niiyan wik min-minam ngangkangan ke'am pi'-pi'aniy, ya'a.”
Jesus.ana Mee'angam Thaw Thant
43A' nil Jesus.angan putham ngul wik kath waa' thant, “Nil oony way alangan paman wantan ngulan-a, an nilaniya aak pal-puy aak way wakan iiy-iiyan, aak min ya'a, nilaniy puth aakak wenk-wenkan nil wanttingan wunow. Nil oony way alangan aak ke'an uwiy nungantakaman-a, 44nil puth nungantakaman thawiya, ‘Ngay kan koyam iiyāng aak ngatharamaka pam alantangan ngangkang koyam ngoonchāng.’ Nil oony way koyam ngulan wamp nungant-a, nil aak ya'-ya'am thathana, nil puth pam alangan Ngeen-Wiy Min God.antaman thaampan nunang yippak, ngangkangan ke'am yippak ngoonchant. 45Anpalana, nil oony wayan koyam ngul iiyan a' oony seven way-wayam paththaman umpan thanang, a' wampathan thanang yipam wunayn nungantangan thampa. Than oony way yotam ngangkang ngulan ngoonchantan nungantangan-a, nil paman way-wayam paththam ngul iiy-iiyana, ke' nil keenkan iiy-iiy, an ya'a. Yaa, ngay inan thawang niiyant: pam wanch anangan way-wayaman iiy-iiyantan-a, than thampang way-wayam paththam ngul weemayn ke' pam anman ngay nyiingkan waa'-waa'ang niiyanta.”
Kaath A' Kuunch Jesus.antam Anangan Wampin Nungant Thathayn Nunang
46Nil Jesus.ana wikan yippakan thaw-thaw thant pam wanchantan-a, kaath nungantama putha kuunch nungantam anangan wampin a' yoon angman than-thanin a' thawin thanan kaangk wik thawayn nungant Jesus.antan. 47Yaa, nil puth pam thonam anan thaw Jesus.antan, “Ayyang, kaath nungkarama putha kuunch nungkaram nan yoon than-thantan nungkara, than kaangk wik thawayn nungkara.” 48A' nil puth Jesus.an thaw thant, “Kaath ngatharaman puy wee' e? Puth kuunch ngatharam thamp puy wee' e?” 49A' nil malang waa' thanang ngurp nungantam anangaman a' thaw ngul, “Ayyang, in ngeeyiy a! a' thathān thampa! Than inangana ke' kaath ngatharama putha than ke' kuunch ngatharam thampa! 50Nil wee'-wee'ananganwey natha piip ngatharam in kenyana wik ngeey-ngeeyiythan nunangan-a, an than ke' kampan ngatharam yimanangana, kaath-a, kuunch ngatharam yimanangan iiy-iiyantana.”