Nil John.angan Ngurp Nungantam Anangan Kuch Thanang Jesus.antan
111Nil Jesus.angana wik inangan kanan waa'-waa' thant-a, nil aak anana want ngul, a' iiy ngul aak thonak town wakan iiy-iiy wik min God.antaman waa'-waa' thant ngul. 2Aak an-aniyangan-a, nil pam namp Johna, nilana pam wanch kootra ngakangan kuungk-kuungk thanangana, nil aak jailang wun-wun. Nilaniya wik thoo' ngeey work wuut pi'an Jesus Christ.angan yump-yumpa. Nilana pam ngurp nungantam wiy anangan kuch thanang Jesus.antan yipam engkayn nungant. 3Than wampin-a, engkin nungant Jesus.antan, “Ayyang, nint kan waa' nganta! Nint pam anan ey? Nil John.angan waa'-waa' ngant ey? nint wampānan ey? Nint nath ya'a! Ngan nath pam thon alantan kuup-kuupān nungant ey?”
4Puth nil Jesus.an thaw thanta, “Niiy koyam iiyāna, a' waa'ān nungant John.antana niiy puth mee' niiyantamang thath-thathana, putha kon niiyantamang ngeey-ngeeyana: 5pam wanch mee' ko'anch anangana koyam mee' min iiy-iiyantan; pam wanch kunpan wunin-a, minam ngul iiy-iiyantan; pam wanch pe'an wenchathiyana, kempana min ngul ween thant, pam wanch kon wal weenthan iiy-iiyin-a, an ya'-ngul, puth kon minang ngul ngeey-ngeeyantan; pam wanch uthaminan-a, an man-yetham ngul iiy-iiyantan, ngay mulaman ekathang thanang, a' putha ngayana wik min piip God.antam anangan waa'-waa'ang thant al-alantan, pam wanch wukal ke'anangan-a, pam wanch kaangk-ke'anangan-a, puth pam wanch ngangk way thampan iiy-iiyantanweya. 6A' niiy inan thamp waa'ān nungant John.antana, ‘Than wee'-wee'ananganweya kan-kanamana ngaantam-ngeeyantan ngayang nil piip God.angan kuch ngayangan-a, putha ke'an muukamantan-a, an thananiy-a, ngangk minangam anman iiy-iiyantan.’ ”
7A' than ngurp John.antam anangana koyam kan-ngul iiyin. Than aak anana kanan want-wantin-a, nil Jesus.an thaw thant pam wanch yotam al-alantan, John.an waa' nunang, “Niiy ngul aak pintalakan iiy-iiyan John alantan-a, nil ke' pam want-wanttaka thathin nunanganiy e? Niiyan ngaantam-ngeeyan nil ke' wak wuth yimanangan wuntangan penyan thanang palam-puyaman ey? Ya' ey! An nil pam thayan paththam iiy-iiyana! 8Niiy nath ngaantam-ngeeyana nil nath ngook min paththam ngoonch-ngoonch ke' pam ma'mangkiyang yimanangan ey? -- an ya'a, ngook min thak ke'am ngooncha! Puth than pam wanch ngook min paththaman ngoonchantan-a, an thananiya aawuch minang a' wuut pi'anang wun-wuntana. Puth nil John.an yimanang ya'a. 9-10Yaa, puth niiyan ngeenak iiyan e? thathan nunanganiy e? Niiyan ngaantam-ngeeyana thathin nunangana ke' pam prophet yimanangan ey? wik min God.antaman waa'-waa' ey? Ee'a, an nil kan-kanama pam prophet paththama, puth nilaniya pam wiy-wiyama, nil puth piip God.angan work pi'an anan thee' nungant. Nil piip God.ana wik inangan thaw lat ngench thayanangan, pam inman waa'-waa' nunang, John.an, ‘Ngay pam thonam ngul kuchāng wik thamp, umputh iiy-iiyow, pam wanchantan waa'-waa'ow pam thon alantaman puy-palan wampowa thanan yipam minam iiyayn, way thanttamana kan-ngul yipam wantayn.’ Wik God.antam yimanangan waa', lat ngench thayanangan. 11Ngay niiyant wik inan kan-kanam waa'-waa'ang: pam John inmana an nil kan-kanam paththam pam wuut pi'an iiy-iiyan, nil ke' pam wanch wiy yimanangan ya'a pam wanch nathpalman-a, in-inman ke'am pam pi'an iiy-iiyantan ke' nilan pam pi'an iiy-iiyan. Puth than wee'-wee'anangan ma' ngatharang anman iiy-iiyayn-a, a' putha wik ngatharaman ngeey-ngeeyayn-a, nungkway than nath pam many iiy-iiyiythan-a, an nil piip God.angana puy-puyam ngul min-minam pi'-pi'ow thanang, a' ma'-aath-aathow thanang, ke' John.an yimanangan ya'a, an chil-chil ma'-aath nunangana. 12Aak anpalmana nil John.angan wik min God.antaman waa'-waa' thant pam wanchantan-a, in-inmana than pam wanch yot anangan kaangk paththam ma' God.antangan iiyayn -- an ke' aak yimanangan wunana, -- than yot anangan nath-nathpalan yal-yalmathwuntan aawuch God.antamakan, thanan tha'-tha'wuntan, than yipam pek aawuchangan ngoonch-ngoonchayn. 13Aak keenkanama nathpalmana nil Moses anan wun-a, nil wik thayan anan waa' thant pam wanchantana, aak-aakanakaman nil John ngulan wun, pam prophets yot al-alangan wik waa'-waa'in yimanangana aakan ngul wampowa nil piip God.angan pam wanch yot pi'-pi'ow thanang ma' nungantangan.
14“A' putha thanan thamp waa'-waa'in nil pam thonamana ke' Elijah yimanangan ngul wampowa. Thanana pam John anan waa'-waa'in nunang. Niiyan putha wik inangana kan-kanam ngaantam-ngeeyān, 15a' konangam pi'-pi'āna!”
16Nil puth Jesus.ana putham ngul thaw thant pam wanchantan, “Than ngul pam wanch inangan want-wanttak iiy-iiyantan e? Than ke' puk manyiya yimanangan kee'-kee'antan aak yoon angana. 17Puk manyiy puungk wiyiya wik pechantan thant puk manyiy wiy al-alantan, ‘Ngan kee'-kee'anan ke' ma' wanch thuma, aak path-pathan pulant, music kee'-kee'athan, puth an ya'a, niiy puth nganttang ke' kee'in, ya'a. A' puth ngananiya pam ke' mul wun kee'-kee'anan puth niiyana pal ke'am iiyan ngant, a' ke'am peeyan nganttangan, ya'a.’ 18Puth inan aak yimanangan wunana. Nil pam John ngulan wamp-a, nil puth ma'-yotama mayan ke'am mungk-mungk, a' putha nil ngak wine.ana ke'am mungk-mungka, ya' anman, puth pam wanch yot anangan thawin, ‘Nilan weenthamana, nil yaaka' oony way ngangkang pi'-pi'ana.’ 19Puth ngay ngulan wampang-a, pam inman nil God.angan kuch ngayanga, ngayaniya may min anangan mungk-mungkang putha may wine.ana mungkang. Puth than pam wanch yot anangan thawina, ‘Pam inana thathin a! Nilan may-weentha, may yot mungk-mungkana, putha wine thak yot mungk-mungkana. Puth nilaniya ngurp pam wanch way al-alantamana, than wukalana yal-yalmathantan pam pi'an alantana a' putha ngurp thanttamang than way yotan yump-yumpantana.’ Thanan yimanangan waa'-waa'in ngayangana, puth ngul-ngulamaniya niiy thathāna nil piip God.ana kan-kanam paththam kuchek waap mina.”
Nil Jesus.angan Pam Wanch Way Waa' Thanang Than Ke'aman Ngangkangan Pi'-Pi'in Nunangana
20Nil Jesus.angana work pi'-pi'anam yot anman yump-yump mee' thanttang, pam wanchantang aak town thon-thonangan wun-wunin, Chorazin-a, Bethsaida-a, Capernaum-a, town wiy anangan thampana, puth thananiy wayana ke'am wantin, than anman ke'-ngoongkam wayan yump-yumpin. Nil puth Jesus.angan-a, wak thanang, a' thaw thant, 21“Niiyalang, pam wanch aak Chorazin punchan a' putha aak Bethsaida punchanan-a, niiy kan in ngeeyān ngayang a! Niiyan kaangk ke' ey? wik min God.antaman ngeey-ngeeyān ey? Aak wayan ngul wampow niiyanta. Pam wanch keenkan wun-wunin aak Tyre angan-a, a' aak Sidon.angan-a, thanana way yump-yumpin. Puth thanan nath work wuut pi'an yimanangan thath-thathiythan ke' niiyan thath-thathaniy-a, an thanan puth ngangk way-wayam wuniythan, way thanttaman ngaantam-ngeeyiythana a' woyan way thanttamana wantiythan ngula.
22“Ngay inan kan-kanam thawang niiyant: ngul-ngulana, nil piip God.angan pam wanch um nungantangan than-thanathow thanang-a, nilana pam wanch aak Tyre a' Sidon punchanana way waa'-waa'ow thanang, a' aak wayak ngul kuchow thanang. Puth God.angana pam wanch way-wayam paththam waa'ow niiyang a' kuchow niiyang ngul aak way aakanakan. 23A' niiy pam wanch aak Capernaum punchanana niiy kan in ngeeyān a! Ngul nil God.angan aak nungantamakan keny kalow niiyang ey? thaa'-kuumpow niiyang ey? An ya'a, nil kuchow niiyang aak wayakana, puth niiy thampana kaangk ke' wik God.antaman ngeey-ngeeyāna, ya'a. Pam wanch keenkan wunin aak Sodom.angan-a, thanana way yump-yumpin. Puth thanan nath work wuut pi'-pi'anaman yimanangan thath-thathiythanwey-a, ke' niiyan thath-thathaniy-a, yaa, an puth aak town thanttamana angman yippak wun-wuniya, puth ya'a, nil God.ang wayatha. 24Ngay in kan-kanam thawang niiyant: ngul-ngulana, nil piip God.angana pam wanch um nungantang than-thanathow thanang-a, nil pam wanch aak Sodom punchanana umpow thanang, a' pam wanch way waa'-waa'ow thanang, a' aak wayak ngul kuchow thanang. Puth nilana way-wayam paththam waa'-waa'ow niiyanga, a' kuchow niiyang ngul aak way aakanakan.” Nil Jesus.ana wik yimanangan thaw thant.
Nil Jesus.an Thaw-Thaw Thant, “Niiy Pal Iiyān Ngathara.”
25Anpalan-a, nil Jesus.ana God.antan thaw, “Piip-ang, nintiya moom wuut pi'an paththam aak nang kenyana a' putha aak ing pekana. Ngay thankyou thawang nungkara nintan puth wik engkanang ngul yumpan thantana pam wanch al-alantan than ka'atham ke'aman yippak thiichin nintangana. Puth pam wanch wiy al-alantan-a, nintaniya wik engkanang ke'am yumpan thantweya thanan puth ngaantam-ngeeywuntana thanttakamana than ke' kuchek waap min yimanangan iiy-iiyantan, than ke' minaman ngaantam-ngeeyantan nintanganiya, puth ya'a. 26Yey, Piip-ang, puth nintan kaangk yimanangan iiy-iiyān pam wanchantan.” 27A' nil Jesus.an thaw ngul pam wanch al-alantan, “Piip ngatharam God.angan way min ma'mangkam ma' ngatharang want-want thanang. Nil wee'ang kan-kanam paththam thiichiy ngayang puk nhengk God.antamaniy e? An nilam thonamang anman piip God.angana thiich ngayanga. An puth wee'angam kan-kanam thiichiy nunang piip God.ana? puth ngay nhengk nungantam ilangaman ep-paththam thiichang nunang, a' puth pam wanch anangan thana, than ep thiichantan nunangan, ngayaman uwang thanang, wikan waa'-waa'ang thantana.
28“Niiy wiyaniya, kemp way paththam iiyaniy, anhan iiy-iiyaniy, ke' yuk anhan pikpungkang yimanangan kathin niiyantang, nath ngangk way paththam iiy-iiyaniy. Niiy pal iiyān ngatha, ngay yipam yuk anhanan maayāng niiyantamana, ngay niiyang yipam ey-a, ngangk min yumpāng niiyanga. 29Ngay puth ngangk minangam iiy-iiyang niiyant, ke' meek ke'am iiy-iiyang niiyant, ya'a -- yaa, puth niiyana wik ngatharaman min-min ngeeyāna a' kuchekangam pi'-pi'āna, anpalana ngay ngangk min ngul yumpāng niiyang. 30Puth niiya ngayangwey wik ngeeyinan-a, ngay min anman iiy-iiyāng niiyanta, putha ngangk thayanathāng niiyang thampa.”