Jesus.angan Ngurp Nungantam Twelve Anangan Kuch Thanang Aak Nath-Nathan Iiy-Iiyayna
101A' nil Jesus.angana pam ngurp nungantam twelve anangan karpam yalmath thanang. Nilan thaw thant, “Ngay inan thawāng niiyant -- ngay ma'kunch yumpāng niiyanga, a' ma'-aathāng niiyang niiyaniya yipam oony way anangan pam wanchantaman kenthān thanang; a' putha pam wancha weechan thanangan-a, niiyaniya miyalathān thanang.” 2Pam ngurp twelve nungantam ananganiya, nil apostles waa' thanang nil ngulan kuchow thanang wik min nungantaman waa'-waa'ayn pam wanchantan. Pamiya namp inangan nilan mi' thanang: Simona (ngul-ngulana Jesus.angana namp thon ngul thee' nungant, namp inan thee'anta, Peter); a' putha kuunch nungantam Andrewa, putha pul kuuncham James-a, a' Johna, nhengk nungantam, Zebedee alantamana; 3a' putha Philip-a, a' Bartholomew; putha Thomas, a' putha Matthew, pam nilan wukalan yal-yalmath pam pi'an alantana; a' putha James-a, nhengk nungantam Alphaeus.antama, putha Thaddeusa; 4a' putha Simona thanan waa'-waa'in nunang Patriot, nil puth aak nungantamakana kaangk wun paththama, a' putha Judas Iscariot. Nil pam ilangaman ngulaniya ma'aman thee'ow nunang Jesus.an pam soldiers al-alantan mulathayn nunangana.
5-6A' nil Jesus.an thaw thant pam ngurp nungantam twelve al-alantan, “Niiy paththam aakanakan iiyāna pam wanch Jews al-alantan a' wik min God.antamana waa'-waa'ān thant. Niiyiya aak thanttam Jews ya' al-alantamakan ke' iiyāna a' putha aak Samaria.akana niiy ke' iiyān, ya'a. Niiy pam wanch Jews anman uwān thanang, puth thanan ke' minh sheep yimanangan yaarkamin nungantam piip God.antamana, thaa'-weep-weepantan nungantam. 7Niiy iiyān thant paththama a' wikan waa'ān thant, aakana thinth ngul kan wamp-wampana nil piip God.angana pam wanch yota ma' nungantangan pi'-pi'ow thananga. 8Pam wanch way alpan anangana miyalathān thanang; a' pam wanch mulamana, niiy ekathān thanang; puth pam wanch anangan wenchangaman mak thanangwey-a, niiyiya minam yumpān thananga, a' putha oony way ngangkanganwey pi'-pi'antan-a, niiy kenthān thanttamana. Nil puth piip God.angana ngangk minangam ma'-aath-aathan niiyang, yipam work pi'anan iiy-iiyān nunganta, nil wukalakana ke'am thawan niiyanta thee'ān nungantan, ya'a. Niiyiy putha yimanaman pam wanch anangan ma'-aath-aathān thanang, wukalakan niiy ke' thawān thantana. 9A' niiyaniya wukal ke' kalān pocketangan, 10a' niiy bag manyana ke' kalān may kalanakana. A' putha niiy ke' kalān shirt kuchamana, thonam anman ep-paththamweya. A' putha tha' murrukana kucham anman tha'angaman ngoonchāna, anman thonakama, wiy thampana ke' kalān, ya'a, a' putha yuk pil thookana thonam anman ma'angan kalāna. Puth pam wanch anangan niiyan ma'an-aathan thanang-a, an thaniya may thakan ngul aathayn niiyanga, niiyan puth work inan nungant iiy-iiyaniy piip God.antana.
11“In ngeeyiy a! Niiy aak townak kanan ngoonchān-a, niiy aak pal-puy thathāna nil wee'ang nathwey ngangk minangam umang wakow niiyangana. Niiyana aak angman wunān aawuch nungantamanga, aawuch anpalman niiyaniy iiyāna aak thonakana. 12Niiy aawuch thon-thonangan wampān thant-a, niiy wik inangan thawān thanta, ‘Ngay kaangk God.ana min-minam paththam iiy-iiyow niiyant.’ 13Than pam wanch anangan aawuch angan wuntana nath ngangk minangaman iiyayn niiyantan-a, yaa, nil God.ana min iiyow thant ke' niiyaman thawan thant. Than ke'wey ngangk minangaman iiyayn niiyantan-a, yaa, nil puth piip God.ana min ke' iiyiy thant, ya'a.
14“Niiy nathwey aak town thonak ngulan wampān-a, a' than umang ke'wey wakayn niiyangan-a, a' putha than kaangk ke'an wik ngeeyayn niiyangan-a, yaa, niiyaniya aak anana too wantāna, a' tha' wookana wunyathān thantana anpalana than kaangk ke'an wik niiyantaman ngeeyayn. 15Puth in ngeeyāna: aak keenkanamana aak Sodom amanamana puth aak Gomorrah amanamana pam wanch anangana way-wayam paththam iiy-iiyin. Puth ngay inan kan-kanam waa'āng niiyant: ngul-ngulana, aak anan wampow nil God.angana umangam thanathow ngampang-a, nilan pam wanch aak Sodom a' Gomorrah anpalmana wayanang waa'ow thanang a' aak wayak kuchow thanang, puth pam wanch anangaman than kaangk ke'an niiyang-a, nilana waa'ow thanang pam wanch anangan way-wayam paththama, a' putha kuchow thanang aak wayakana.
Pam Wanch Way Al-Alangan Wayan Yump-Yumpayn Niiyantana
16“Thon in kan waa'āng niiyant: ngay inana kuchāng niiyang pam wanch way-wayam paththam al-alantan. Puth niiyaniya maal anman iiy-iiyān thanttangana, ke' minh sheep anman, kulliy ya'a; than pam wanch ananganiy-a, kulliy weenayn niiyant, ke' ku' kulliy yimanangana. Niiyiya kuchek waap min-minam paththam iiy-iiyāna, a' putha kulwey iiy-iiyān ke' minh panch kolat yimananganweya. 17Yaa, niiyaniya mee' yanth-yanth iiyāna pam wanch way al-alantaman than puth ngul mamin niiyang, a' courtak kaliythan niiyang, a' puth piikiythan niiyang aak churches Jews.antamang angana. 18Niiy puth ngayangweya monkan-wak-wakaniy thanan puth nanpalan mamayn niiyang a' umang thanathayn niiyang pam moom pi'-pi'anam al-alantang. Niiyan paththama wik min God.antaman waa'ān thant a' putha pam wanch Jews ya'ana al-alantan thamp waa'ān thant. 19Than umangan thanathayn niiyang pam moom pi'-pi'anam al-alantangan-a, niiyaniy kuchek ke' wayamāna, puth niiyana ke' ngaantam-ngeeyān niiyantakama, ‘Ngay wik ngeen thawāng e? ngay want-wanttaka wik min thawāng e?’ Ya'a, niiy ke' ngaantam-ngeeyān yimananganiya, nil piip God.angana ngul waa'ow niiyant niiy wik ngeenan thawān thant. 20Niiy puth wik niiy-niiyaman ke' thawina kuchek waap niiyantam anpalan, ya'a; nil Ngeen-Wiy Min piip God.antam alangana ngul waa'ow niiyant niiy wik want-wanttakan thawān thantana.
21“Aak an-aniyangan-a, pam wiy al-alangan-a, pam kuunch thanttam anangan ma'am thee'ayn thananga pam wiyangan mulathayn thanang; putha piipiy wiyanganiya ma'am thee'ayn puk thanttam anangan wiyangan mulathayn thanang; a' puk nhengk wiy al-alangana kaath piip thanttam ngangk-wayangam kalayn thanang a' ma'am thee'ayn thanang wiyangan yipam mulathayn thanang. 22Pam wanch yotangan ngangk-wayangam kal-kalayn niiyang, puth anpalan niiy ngayangan monkan-wak-wakaniya. Nil wee'anganweya ke'-ngoongkam anman monkanan-wak-wakow ngayanga, ke'an eenchow-a, nilaniya ngangk aak umpuyam wunow piip God.antangan. 23Thanwey aak thonamang ngangk-wayangam kaliythan niiyangwey-a, nathwey yukang thak piikiythan niiyang-a, yaa, niiyana aak thonak erkam iiyāna ngula. Kan in ngeeyāna; niiyaniya wik min God.antamana pal-puy waa'-waa'ān aak town thon-thonangana aak Israel.angana. Work niiyantam ke'an yippak minchow-a, ngay inman pam nil God.angan ka'athaman kuchany-a, ngay palam ngul wampānga.
24“A' ngay in thampan waa'āng niiyant: pam teacherana pam pi'an iiy-iiyana; puth pam nungantam anangana nilan pi'-pi'an ma' nungantangana, than pam pi'an ya'a. An aak yimanangana, nil pam moomana pam pi'an iiy-iiyan; pam workan iiy-iiyantan nungantan-a, an than pam pi'an ya'a. 25Than pam wanchangan nath ngangk-wayangam kal-kaliythan nunang teacheranwey-a, a' puth way yumpiythan nungant-a, an thanana pam wanch nungantam al-alantan thamp way yumpiythan. Than nathweya pam mooman ngangk-wayangam kal-kaliythan nunang-a, putha way yumpiythan nungant-a, thananiya pam workan iiy-iiyantan nungantana thanang thamp ngangk-wayangam kal-kaliythana putha way thamp yumpiythan thanta. Aakan yimanangan wunow niiyant pam wanch ngurp ngatharam il-ilantan way thamp yump-yumpayn niiyantweya. Than nath way inangan yumpayn niiyantan-a, yaa, an puth kanweya, niiyan ngangk wayaniya ke' iiyāna, niiywey ngangk thayanam anman iiy-iiyāna, an puth waya ka'athamana ngathar yumpin -- niiyantan-a, yimanangan yump-yumpayn. Pam wanch wiyanganiya Beelzebula waa'-waa'antan ngayang, ngay ke' moom pi'an oony way al-alantamana -- yaa, thananiya wik way-wayam paththam waa'-waa'ayn niiyanga akayn niiyang nenchayn niiyang thaka.
Niiy Pam Wanchantamana Ke' Winynyang Mo'ān Thanttamana, Piip God.antaman Ep Winynyang Paththam Mo'ān Nungantamana
26“Yaa, niiy puth ke' winynyang mo'ān pam wanch al-alantamana. Than pam wanchangan wik thaa'-mupaman pi'-pi'ayn thanttakamanwey-a, ngul-ngulana, ma'mangkamangan ngul thiichayn wik thanttamana. Than wik ngeenan yump-yumpayn thaa'-mupaman-a, ngul-ngulaniya than ma'mangkamangana ngul ngeeyayna wik ananganiya than ke' thenchwiythan, ya'a. Than wiyiya, ep wik min thaw-thawantan thaa'-mupaman, ngul-ngulaniy-a, an than ma'mangkamangana ngeeyayn ngula. 27Yaa, ngurp ngatharam-ang, ngay puth kanam wik waa'-waa'ang niiyant ngamp aak pok-pokkapangan iiy-iiyanampa, ngampaniy putha wik anangana ma'-mupam pi'-pi'anamp ngamparakama, puth ngul-ngulaniya niiyana mee' yotantang aak engkanang thaa'-aath-aathān thanang, pam wanch anangan, wik min ngatharaman koochanathān thant. 28Niiy ke' winynyang mo'āna pam wanch al-alantaman mulathayn niiyangana; than kemp thonakam mulathiythan, ngangk niiyantamana, an ya'a, ke' mulathiythan. Niiy nungantam piip God.antaman ep winynyang mo'āna, nil aak wayakan nath kuchiy niiyang aak umpuyamana, kemp ma'mangkamana putha ngangk niiyantam thampana thee'iy niiyang aak wayang angana thumang pench-penchinweya. 29Puth niiy kan wik inan ngeeyāna: niiy minh panch kucham sparrows nath piiyina wukal manyanga, ke' two centsang yimanangana. Nil puth piip God.angana ma'angam pi'-pi'an thanang minh panch many pattakam anangana. Nil minh panch many sparrowa thonamweya aakangan keekiya a' mul ngulan wuniy aakang-a, an nil thathan piip God.angana, puth nilan kan aak mi'ant minh panch manyan uthamowana. 30A' putha nil niiyang thamp thathana, nil mee'miya yangan ngeen-ngeenan pi'-pi'aniy kuchek niiyantamangan. 31Yaa, niiyana ke' ngangk winynyangan mo'ān, nil God.an ngangk niiyantakam anmana, nil niiyantan ep-paththam kaangk wunan, puth minh panch yot al-alantan ya'a, chil-chil!”
32A' nil Jesus.an thaw ngul, “Ngay thon inan thawāng niiyant. Nil pamwey nath thawiy mee' yotantangana, ‘Nil Jesus.an moom ngathara, ngay pam nungantam inan iiy-iiyanga.’ Aak anan wampow nil piip God.angana pam wanch umangan thanathow thanangan-a, ngayan puth thawāngant piip ngatharamant God in kenyan wunan, ‘Nil pam ilangan ke'-ngoongkam ngayangaman monkan-wak-wak, nil pam ngatharamweya.’ 33Puth nil pamwey thawiya mee' yotantangan-a, ‘Nil Jesus.an moom ngatharam ya'a, ngayan puth ke'am iiy-iiyang nungantangana’ -- yaa, aak anan wampow nil God.angan pam wanch umangan thanathow thanang-a, ngayan puth thawāng piip God.antan, ‘Nil ngayang ke'am monkan-wak-wakanya, ya'a, nil pam ngatharam ya'a.’
Niiy Kaangk Wunān Paththam Ngatharana
34“Niiyan nath yimanang ngaantam-ngeeyaniy niiyantakam, ke' ngay aak iikanakan ukangana yipam niiy yotaman ngangk minangam iiy-iiyān niiyantakamana, kul ke'anang wun-wunānweya, karpam anman ngaantam-ngeey-ngeeyān. Puth ya'a, an aak yimanangan ke' wunow niiyanta. Than pam wanchangan ngul thaampwayn thanttakam a' thaa'-thayanamayn ngatharam peeyanang. Than puungk wiyangana ngayang ngul monkan-wakayna, putha wiyangana, ya'a, than thaampayn ngayanga a' kulak wenkayn thant pam wanch al-alantan than ngayangan monkan-wak-wakantan, wiyiya mulathayn thanang thaka. 35Aawuch thonamangan wuntan-a, an ngatharam peeyanang wakwiythana, pul nath ma'-piip-nhengkwey thaampwiypul pulantakaman ngatharam peeyananga, a' ma'-kaath-puk nath thaampwiypul pulantakaman, nath ma'-piny-nhengk yimanangan thaampwiypul pulantakaman ngatharam peeyanang. 36Kampan thanttam al-alangan puy-puyam thaamp-thaampayn thanang ngangk-wayangaman kal-kalayn thanang pam wanch monkanan-wak-wakantan ngayangana.
37“Ngay thon inan waa'āng niiyant: nil wee'-nathwey kaath piip nungantamak kaangk wunan paththamwey-a, a' ngatharana chil-chilwey kaangk wunow-a, an puth nilana ngurp ngatharam ke' iiyow ya'a. A' nil wee'-nathwey puk nungantamakan kaangk wunan paththamwey-a, a' ngatharan chil-chilwey kaangk wunow-a, an nilana ngurp ngatharam ke' iiyow, ya'a. 38Nil wee'anganweya kaangk monkan-wak-wakow ngayangan-a, nilaniya ke' ngaantam-ngeeyow nungantakamana, ya'a, nil nungantakaman kon-ngathowana. Pam wanch al-alangan nath mulathayn nunanga, ke' ngayangan mulathayn, yuk wuuyanangan waanchayn ngayang. Nungkway than wiyangana nath mulathayn nunang-a, nilana ngayang anman monkan-wak-wakow. 39Nil wee'angwey wantow ngayangana pam wanch wiyangan ke' yipam mulathayn nunang-a, an nilaniya ke' wuniy aak ngatharamangan, ya'a, an aak wayang wunowa, puth nil wee'angwey anman ngangk-thayanangama monkan-wak-wakow ngayangan-a, nungkway pam wanch wiyangana thaa'-thengkathiythan nunang-a, nath mulathiythan nunang-a, an nil ngangk aak umpuyam ngul wunow aak ngatharamanganweya.
40“Ngay wik inan thamp thawāng niiyant. Nil wee'-nathweya ngangk minangam iiyow niiyant-a, an nil ke' ngathar yimanangan ngangk minangam iiy-iiyan, a' putha nil wee'-nathweya ngangk minangam iiyow ngathar-a, an nil ke' piip ngatharam God.antan ngangk minangam iiy-iiyan nungant thampa, nil puth piip ngatharamangana kuch ngayang aak iikanakan. 41Nil paman nathweya wampiy nil yipam wik min God.antaman waa'ow. Than wee'-wee'anangan ngangk minangam iiy-iiyayn nungantan-a, than puth kaangk wik min God.antaman ngeeyayn-a, nil piip God.angana thaa'-kuumpow thanang pam wanch anangan a' putha min iiy-iiyow thanta. Thon ina, than wee'-wee'anangan nathweya pam min alantan ngangk minangaman iiy-iiyayn nungantan-a, nil puth pam mina, nil piip God.angana thaa'-kuumpow thanang pam wanch anangan a' nilana min iiy-iiyow thamp thantaniya. 42Ngay puth wik inana kan-kanam thawāng niiyant: pam ngurp ngatharam wiy anangana pam pi'an ya'a, thanwey pam manyiya, kaangk-ke'anang ma'mangkiy ya'weya. Nil wee'ang nathweya ngak thaa' kucharan thee'iy thant-a, puth anpalan than ngayangan monkan-wak-wakantan-a, ngay thaa'-kuumpāng nunang, putha minam pi'-pi'āng nunang.”