8
1-12 Juma kaba kunbaynda, yamba bana kariku kunbayn. Muyarabu bana wulmbarrin, wungarabu bana balban. Bana waymbulku bada walan. Juma boat manjalba jajirrijin. Yinyamun bubu jarra-jarra manjalba nguwimal milbijin. Noahngka window walngan, nyulu dikal yala waja ngalkalba yungan. Yinya dikal kari kadan baja. Juma Noahngka dikal bakamu yungan, yamba nyulu bubu kari warrmba-ban. Yinyaynka nyulu boatmunbu kadan baja. Warngku 7-balaman nyulu bakamu yungan baja. Nyulu bakamu kadan baja, yamba nyulu birra jirakal ngandalba jarra-kulbal-kulban. Yinyaynka nyulu Noah binalmanda, bubu marralmalmanda. Juma Noahngka yindu dikal yungan, dikal kari kadan baja, nyulu bubu warrmba-banya.
13-19 Yinyamun Noahngka door walngan, bubu nyajin, marralmalmanda. Juma bubu marralmankuda, Godungku Noahnda yalamanda, “Noah, yundu manyarr, kangkal-kangkal, minya wubulku ngalkalba yunga, jana wubulmarinka.” Jana minya-minya, dikal-dikal wubulku boatmun wandirin, bubungu bundarin, wubulmarin.
Noahngka minya wayjun, Godundu dajin.
8.20-22
20-22 Noah boatmun wandin, nyulu kulji wubul muru-bungan, minya wayjunku Godumu. Nyulu minya ngulkurrku, dikal ngulkurrku manin, kuljinga yijarrin. Yinyamun nyulu minya wayjun, Godumu dajinda. Godungku jila nyuman, nyuluku yalaman, “Ngayu binal bama buyun, yamba ngayu jananin and junjuy-junjuy wubulku kari yalaku buyun-damal baja jalungkarrda. Ngayu buluriji, wungariji, kambar, wujurr and wungar wuljaljiku yungal.”