Kaloshans
Jisas Krais Det Brabli Haibalawan Blanga Ebrijing
1. Pol bin raidimdan dijan leda (1:1 - 1:2)
2. Pol bin prei blanga olabat (1:3 - 1:14)
3. Jisas Krais det haibalawan san (1:15 - 1:23)
4. Det plen blanga God (1:24 - 2:5)
5. Teiknodis langa det trubalawan wed (2:6 - 2:19)
6. Jisas Krais na det laif blanga wi (2:20 - 3:4)
7. Det olbala laif en det nyubala laif (3:5 - 3:17)
8. Hau blanga jidan gudbalawei (3:18 - 4:6)
9. Pol im tok gudbai na (4:7 - 4:18)