Maika
God Garra Panishim Ola Isreil En Juda Pipul
1. God bin gibit drim langa Maika (1:1 - 1:1)
2. God garra panishim Sameriya (1:2 - 1:9)
3. Trabul blanga ola Juda pipul (1:10 - 1:16)
4. Woning blanga ola nogudbala ritj pipul (2:1 - 2:13)
5. Woning blanga ola Isreil lida (3:1 - 3:12)
6. Wandei pipul garra stap faidabat (4:1 - 4:5)
7. God garra bringimbek im pipul olabat (4:6 - 5:1)
8. Det boswan garra kamat brom Bethlahem (5:2 - 5:5)
9. God garra binijimap ola nogudbala ting (5:6 - 5:15)
10. God garram wed blanga ola Isreil pipul (6:1 - 6:5)
11. Wanim God wandim wi blanga dum? (6:6 - 6:16)
12. Ola Isreil pipul jidan nogudbala (7:1 - 7:7)
13. God garra seibum im pipul olabat (7:8 - 7:13)
14. YAWEI garra jidan kainbala langa im pipul olabat (7:14 - 7:20)