Hoseiya
Hoseiya Bin Gibit Wed Brom God
1. God bin gibit wed langa Hoseiya (1:1 - 1:1)
2. Hoseiya en im femili (1:2 - 1:9)
3. Det dei blanga Jesriyel (1:10 - 2:1)
4. God garra panishim ola Isreil pipul (2:2 - 2:13)
5. God garra laigim ola Isreil pipul (2:14 - 2:23)
6. Hoseiya bin baiyimbek im waif (3:1 - 3:5)
7. God bin tok strongbalawei langa ola Isreil pipul (4:1 - 4:3)
8. God bin tok strongbalawei langa ola serramonimen (4:4 - 4:10)
9. Ola Isreil pipul bin bulurrum detlot drimin (4:11 - 4:19)
10. God garra binijimap pipul en kantri (5:1 - 5:7)
11. Trabul garra kaman langa Isreil en Juda (5:8 - 5:15)
12. Yu garra laigim God en sabi im (6:1 - 6:11)
13. Ola Isreil pipul kilimbat olabat king (7:1 - 7:7)
14. Ola Isreil pipul bin miksap garram najalot pipul (7:8 - 7:16)
15. Ola Isreil pipul bin meigim golwan buligi (8:1 - 8:14)
16. Hoseiya bin gibit woning (9:1 - 9:9)
17. Ola biginini garra dai (9:10 - 9:16)
18. Dei garra deigidawei det king en det drimin sheip (9:17 - 10:8)
19. God garra panishim ola nogudbala pipul (10:9 - 10:15)
20. God laigim ola Isreil pipul (11:1 - 11:11)
21. Yu garra weit blanga God blanga album yu (11:12 - 12:6)
22. Ola Isreil pipul bin meigim fan langa God (12:7 - 12:14)
23. Det laswan woning (13:1 - 13:16)
24. Lagijat na yumob garra prei langa God (14:1 - 14:3)
25. God garra bringimbek im pipul olabat (14:4 - 14:8)
26. Woning blanga pipul tudei (14:9 - 14:9)