Det taim wen ebrijing garra binij
121Wal det einjul hubin werrimon waitwan klos bin tok na, “Langa det taim blanga det brabli nogudwan trabul na, det haibala einjul neim Maikul hubin lukaftumbat blanga yu pipul olabat garra kaman. En afta na olabat garra abum det taim blanga det brabli nogudwan trabul weya ola kantri nomo bin abum bifo. Wen det taim garra kaman God garra seibum detlot pipul langa yu kantri weya sambodi bin raidimdan olabat neim langa det buk blanga God.aMethyu 24:21; Mak 13:19; Rebaleishan 7:14; 12:7 2Loda pipul hubin dai basdam garra gidap laibala igin. Sambala garra jidan brabli gudbinji olagijawan, en sambala garra sheim miselp na olagijawan.bAisaiya 26:19; Methyu 25:46; Jon 5:29 3Detlot gudbala en klebabala lidamob garra jidan jis laik det san shain langa skai brabli braitwan, dumaji deibin oldei dumbat ola gudbala ting. En detlot pipul hubin titjimbat najalot pipul blanga dum ola rait ting blanga God garra jidan olagijawan jis laik detlot sta weya shain brabli braitwan langa skai.
4“Wal Denyul yu jadimap det buk na, en pudum bush gam langa im raidap det taim garra binij langa dijan wel. Bigmob pipul garra weistimbat taim wen olabat trai blanga sabi wanim garra hepin.” Lagijat na det einjul bin tok.cRebaleishan 22:10
5Afta, mi na Denyul bin luk dubala einjul bin jandap gulijap langa wan riba. Wanbala bin jandap langa wan beingk en det najawan bin jandap langa det naja beingk. 6Wanbala men bin askim det einjul hubin jandap airrapwei. Imbin tok, “Wal wotaim ol dijan brabli nogudwan trabul garra binij?”
7Wal det einjul bin lidimap im dubala bingga langa skai en imbin meigim strongwan pramis langa det neim blanga det olagijawan God, en aibin irrim im tok, “Im garra jidan thri en haf yiya. Basdam bigiswan trabul garra kaman langa detlot pipul blanga God en wen im binij wal ol dislot ting garra binij du.”dRebaleishan 10:5; 12:14
8Wal aibin irrim wanim imbin tok, bat ai nomo bin sabi. Wal aibin lafta askim im, “Bat bos, wanim garra hepin afta ol dislot ting binij?”
9Wal det einjul bin tok langa mi, “Denyul, yu lafta go na, dumaji ol dislot wed aibin dalim yu im sigridwan, en ai garra kipum sigridwan dislot wed raidap det laswan dei garra kaman. 10God garra meigim loda pipul jidan gudbalawei nomo garram enijing rong en olabat garra jidan streitwei. Detlot hu jidan nogudbala kaan sabi dislot wed, en olabat garra kipgon dumbat nogudbala ting. Oni detlot gudbala en klebabala garra sabi detlot wed.eRebaleishan 22:11
11“Brom det taim na wen dei nomo garra go ebridei blanga gibitbat sekrifais, en sambodi garra pudumap det brabli nogudwan ting langa det Serramoni Pleis, 1,290 dei garra gopas.fDenyul 9:27; 11:31; Methyu 24:15; Mak 13:14 12En detlot pipul garra brabli gudbinji hu jidan trubala langa God raidap langa det 1,335 dei garra binij!
13“En yu Denyul, yu garra jidan trubala langa God raidap yu garra binij. En afta yu garra dai, bat wen det taim garra binij yu garra gidap laibala en yu garra gajim gudbala prais.” Lagijat na det einjul bin tok.
Binij na.

a12:1: Methyu 24:21; Mak 13:19; Rebaleishan 7:14; 12:7

b12:2: Aisaiya 26:19; Methyu 25:46; Jon 5:29

c12:4: Rebaleishan 22:10

d12:7: Rebaleishan 10:5; 12:14

e12:10: Rebaleishan 22:11

f12:11: Denyul 9:27; 11:31; Methyu 24:15; Mak 13:14