Aisaiya
Aisaiya Bin Gibit Wed Brom God
11Wal dijan na detlot mesij weya YAWEI det trubala God bin gibit langa mi na Aisaiya det san blanga Eimas, blanga det kantri gulum Juda en det taun gulum Jerusalem. Imbin gibit mi detlot mesij langa det taim wen difrindifrin men bin jidan king blanga Juda. Det fes king bin Yusaiya, en afta Jotham, en Eihes en Hesakaiya.aSekan Kings 15:1-7,32-38; 16:1-20; 18:1-20:21; Sekan Kranakuls 26:1-23; 27:1-9; 28:1-27; 29:1-32:33
YAWEI bin tok strongbalawei langa im pipul olabat
2Wal YAWEI bin tok, “Wal skai en graun yunbala lisin langa mi na. Ol detlot biginini weya aibin growimapbat bin gibit bekboun langa mi na. 3Ol detlot buligi en dongki sabi hu olabat bos, en dei sabi hu oldei fidimbat olabat daga, bat blanga main ronwan pipul olabat, dei nomo bin len enijing, najing.
4“Wal ol yumob Isreil pipul garra ol binij du, dumaji yumob brabli nogudbala. Yumob oldei dumbat brabli nogudbala ting. Yumob brabli wikitwan en brabli nogudbala. Yumob bin libum det wei blanga God, en yumob bin gibit bekboun langa mi na YAWEI, det brabli holiwan God blanga ola Isreil pipul. 5Wotaim yumob garra stap dumbat detlot nogudbala ting? Maitbi yumob laigim God garra kipgon panishimbat yumob? Blanga yumob hed im brusapwan na, en yumob garram sikwan hat, en yumob brabli wikwan du. 6Brom yumob hed raitdan langa yumob fut, yumob nomo garram eni gudwan pleis, najing. Yumob garram detmatj sowa en ol detlot sowa jidan opinwan. Nobodi kaan klinimbat en taiyimapbat detlot sowa garram bendij, en pudumbat medisin blanga meigim detlot sowa jidan klinbala, najing.
7“Yumob bin lukinat detlot streinja pipul hubin kaman brom detlot najawan kantri en deibin bitsimap en barnimap detlot taun en meigim olabat jidan rabishwan na, en yumob bin jis wotjimbat olabat dumbat ol detlot ting langa yumob kantri. 8Ol yumob enamimob jidan raidaran langa Jerusalem, en nobodi kaan album yumob na. Yumob jis laik det lilwan hampi weya jidan langa midul langa ola greiptri o langa melan fam.” Lagijat na YAWEI bin tok.
9Wal aibin tok, “If YAWEI det boswan God nomo bin larram sambala pipul jidan laibala, wal Jerusalem bina jidan wulijim det dubala taun gulum Sadam en Gamora weya God bin binijimap.bJenasis 19:24; Romans 9:29
10“Ol yumob boswan en pipul hu jidan langa Jerusalem, yumob nomo gudwan. Yumob jis laik detlot pipul brom Sadam en Gamora. Irrim wanim YAWEI toktok. Yumob garra lisin wanim im dalimbat yumob. 11Imbin tok, ‘Blanga yumob sekrifais ofring, olabat nomo enijing langa mi. Ai nomo wandim yumob garra gibitbat mi detlot ofring. Ai nomo wandim yumob garra gibitbat mi ship en buligi en ai nomo laigim detlot blad brom buligi, ship en nenigout wen yumob gibitbat sekrifais. 12Yumob oldei bringimapbat detlot ofring langa mi. Hubin dalim yumob blanga kaman iya langa main seikridwan pleis? 13Detlot sekrifais en detlot gudsmelwan medisin im brabli nogudwan weya yumob oldei gibitbat langa mi. Ai nomo laigim detlot nogudbala ting weya yumob oldei dumbat wen yumob abumbat serramoni gulum Nyumanth, o langa det namba 7 dei gulum Sebathdei, o langa det najalot taim wen yumob weshipbat. Detlot brabli nogudwan, dumaji yumob oldei dumbat brabli nogudbala ting. 14Ai nomo laigim wen yumob abumbat det Nyumanth serramoni, en najalot serramoni. Im jis laik mi garrimapbat det hebiwan ting en mi brabli nokap na.cEimos 5:21,22
15“‘Nomeda haumatj yumob preipreibat langa mi, ai kaan lisin langa yumob, dumaji yumob bingga jidan garram detmatj blad brom detlot sekrifais. 16Washim miselp brabli klinbala! Dumaji ai nomo laigim detlot nogudbala ting blanga yumob. Stap dumbat detlot nogudbala ting, 17en len blanga jidan raitwei. Meiksho yumob gibitbat ebribodi feyago, en lukaftumbat detlot widogel en ol detlot biginini hu nomo garram mami o dedi, en albumbat ol detlot pipul hu oldei abumbat adtaim du.
18“‘Wal kaman na! Ai wandim yumob blanga kaman en sodimat dijan trabul. Det nogudbalawei blanga yumob meigim yumob jidan brabli dardiwan, bat ai garra meigim yumob jidan brabli klinbala na. 19If yumob duwit langa mi, wal detlot daga garra gro brabli gudwan langa yumob kantri. 20Bat if yumob gibit mi bekboun, wal blanga yumob enamimob garra kilim yumob ded.’” Lagijat na YAWEI bin dalim mi.
YAWEI garra panishim Jerusalem
21Wal aibin kipgon tok, “Yumob pipul langa Jerusalem, yumob jis laik det gel hu nomo rili trubala langa im hasbin. Basdam Jerusalem bin abum bigismob gudbala pipul. Bat tudei na yumob taun garram loda krulbala pipul hu wandi kilimbat pipul oldei. 22Basdam Jerusalem bin jidan jis laik det silba, bat tudei na yumob pipul meigim det taun jidan brabli rabishwan. Basdam Jerusalem bin jidan jis laik det gudwan wain, bat tudei na yumob pipul jis laik det wain weya nomo garram eni teist. 23Ola lidamob nomo laigim mi. Olabat jidan fren blanga detlot stilinbala. En blanga yumob bosmob, olabat brabli trikiwan en oldei lukabat blanga presen en mani blanga bekimap olabat. Dei nomo gibit feyago langa detlot widogel, en detlot biginini hu nomo garram mami en dedi.” Lagijat na aibin tok.
24Wal YAWEI bin tok, “Wal mi na YAWEI det boswan God blanga ola Isreil pipul, en yumob garra irrim wanim mi toktok. Dumaji yumob main enami, ai garra lafta panishim yumob. 25Wal ai garra panishim yumob, en ai garra barnimap ol detlot rabishwan ting langa yumob laif weya oldei stapambat yumob brom weshipbat mi brabli trubalawei. 26Yumob pipul langa Jerusalem, ai garra pikimat sambala men blanga jidan bos langa det kothaus, en sambala men garra albumbat yumob wulijim yumob garra jidan raitwei jis laik detlot pipul hubin jidan basdam. Jerusalem garra abum nyuwan neim gulum Trubalawan en Feyagowan Taun.
27“Yumob pipul langa Jerusalem, if yumob kambek langa mi, ai garra seibum yumob. If yumob gibitbat ebribodi feyago ai garra larramgo yumob fri du. 28Bat ai garra binijimap detlot nogudbala pipul weya nomo laigim mi en hubin gibit bekboun langa mi.
29“Yumob garra jidan brabli sheimwan na, dumaji yumob bin oldei weshipbat ola drimin sheip andanith langa detlot ouktri langa detlot speshalwan gadin. 30Yumob garra jidan wulijim detlot ouktri weya gulijap dai, en jis laik det gadin weya nomo garram eni woda. 31Detlot strongbala lida blanga yumob garra jidan wulijim detlot draiwan gras weya det faiya garra barnimap kwikbala. Nobodi kaan albumbat olabat wen dei barnbarn langa det bigbala faiya.” Lagijat na YAWEI bin tok.

a1:1: Sekan Kings 15:1-7,32-38; 16:1-20; 18:1-20:21; Sekan Kranakuls 26:1-23; 27:1-9; 28:1-27; 29:1-32:33

b1:9: Jenasis 19:24; Romans 9:29

c1:11-14: Eimos 5:21,22