821God im det bos blanga det kothaus langa hebin.
Im dalim ola drimin blanga dum wanim im wandim olabat blanga dum.
2Im tok, “Haulong yumob garra kipgon jadjimbat ebribodi rongwei?
Haulong yumob garra kipgon deigim said blanga nogud pipul?
3Yumob bina album ola powan pipul en ola biginini hu nomo garram mami en dedi, bat najing!
Yumob bina gibit feyago langa detlot pipul hu nomo garram enijing,
en langa detlot pipul hu nomo garram enibodi blanga albumbat olabat, bat najing!
4Yumob bina seibum olabat brom det pawa blanga ol detlot nogudwan pipul, bat najing!
5“Yumob nomo sabi enijing.
Yumob brabli nogud en nomo eni lowa jidan langa dijan wel."
6‘Yumob ola drimin!
Yumob holot jidan bigininimob blanga det Brabli Haibala God.’aJon 10:34
7Bat yumob garra binijap wulijim ola pipul,
en yumob laif garra binijap wulijim det san blanga eni bos.”
8God, yu kaman en jidan bos blanga dijan wel,
dumaji ola pipul hu jidan oloba langa dijan wel, olabat holot blanga yu.
Preya blanga askim God blanga bidim detlot enami blanga Isreil

a82:6: Jon 10:34