Deibid bin raidimdan dijan song blanga det boswan blanga myusik. Imbin raidimdan afta Doweg brom det kantri gulum Idam bin go langa Sol en imbin dalim im, “Deibid bin blandimbat miselp langa det haus blanga Ahimalek, det serramonimen.”
Fes Semyul 22:9,10
521Yu brabli nogudbala men!
Wotfo yu tok praudbalawei blanga detlot nogudbala ting yubin dum langa God pipul olabat?
2Yu oldei meigim plen blanga dum nogud ting langa najalot pipul.
Yu oldei dalimbat yan weya ardimbat pipul, jis laiga shapwan naif kadim en ardimbat pipul.
3Yu laigim ola brabli nogudbalawei mowa den yu laigim det gudbalawei.
En yu laigim det laiyinbalawei mowa den yu laigim det trubalawei.
4Yu laiyawan!
Yu laigim ardimbat pipul garram yu wed.
5Wal God garra meigim yu laif nogudwan olagija.
Im garra gajim yu en deigidawei yu brom yu kemp.
Im garra binijimap yu.
6Ola pipul hu jidan trubalawei langa God garra luk dijan, en olabat garra bradin.
Brom deya dei garra laflaf langa yu en dei garra tok,
7“Yu luk! Iya na det brabli nogudbala men hu nomo bin kaman langa God blanga jidan seifwan,
bat imbin trastimbat ola ebrijing weya imbin abum,
en imbin trastimbat ol im nogudbalawei blanga jidan seifwan.”
8Bat mi, mi jidan jis laik det olibtri weya grogrobat langa God haus.
Mi trastimbat langa God en im filing blanga laigimbat olagijawan.
9God, ai garra oldei gibit yu theingks blanga wanim yubin dum.
Wen yu pipul olabat majurrumap miselp, ai garra dalimbat olabat, yu na brabli gudwan.
Det nogudwanwei blanga pipul