Song blanga Deibid.
1011Ai garra sing langa yu, YAWEI.
Ai wandim jidan trubalawei langa yu,
en ai wandim gibit pipul feyago olataim.
2Ai wandim ebrijing ai dum garra jidan nomo garram enijing rong.
Wotaim yu garra kaman langa mi?
Ai wandim jidan langa main bigwan haus brabli gudbalawei,
3en ai nomo wandim jinggabat eni nogudbala ting.
Ai nomo laigim det wei blanga ol detlot pipul hubin tenawei brom God.
Ai nomo wandim dum enijing garram olabat.
4Ai nomo wandim dalimbat laiya,
en ai nomo wandim tjidimbat pipul.
5Ai garra binijimap enibodi hu tokabat nogudwei blanga najalot pipul.
Ai nomo laigim detlot pipul hu jidan praudbalawei en tok haibalawei blanga olabat ron selp.
6Ai garra gibit feyago langa ol detlot pipul hu jidan trubalawei langa God,
en larram olabat jidan langa main bigwan haus.
Ol detlot pipul hu jidan brabli trubalawei garra wek blanga mi.
7Ol detlot pipul hu dalimbat laiya kaan jidan langa main bigwan haus.
Ol detlot pipul hu jidan tuwei kaan jidan garram mi.
8Ebridei ai garra binijimap ola nogudwan pipul langa wi kantri.
Ai garra andimwei ola brabli nogudwan pipul brom det bigwan taun blanga YAWEI.
Preya blanga wanbala yangmen garram trabul