Dubala san en faibala grensan blanga Sol bin dai
211Wal bifo King Deibid bin abum det trabul brom im san Ebsalom, deibin ranat blanga daga deya langa det kantri blanga ola Isreil pipul. Deibin abum brabliwan draisisan, dumaji fo 3 yiya nomo eni rein bin buldan, en ola daga bin binij.
Wal King Deibid bin askim YAWEI det trubala God wotfo dei abum det draisisan, en YAWEI bin dalim im, “Sol en im femili olabat bin meigim dis trabul, dumaji wen deibin kilimbat ded ol detlot pipul brom det taun gulum Gibiyan, dei nomo bin abum det rait blanga kilim olabat. Deibin jis medrimbat loda pipul eniwei.”
2Wal detlot Gibiyan pipul bin brom det traib gulum Emarait, en nomeda dei nomo bin Isreil pipul, bat stil longtaim detlot Isreil pipul bin meigim pramis langa olabat nomo blanga kilim olabat. Bat Sol bin breigim det pramis, en imbin trai en binijimap olabat, dumaji imbin laigim oni Isreil pipul en Juda pipul, jaldu.aJoshuwa 9:3-15
3Wal King Deibid bin jinggabat na, en imbin dalim detlot Gibiyan pipul blanga kaman langa im, en wen deibin kaman langa im, imbin askim olabat, “Deibin dum brabli nogudbala ting langa yumob, en ai wandi dum samting blanga yumob blanga meigim yumob gudbinji langa ola pipul blanga YAWEI. Wal wanim ai garra dum blanga yumob?”
4Wal detlot Gibiyan pipul bin tok, “Melabat nomo wandi kilim yumob Isreil pipul. Melabat wandi kilim detlot femili blanga Sol, jaldu. En nobodi kaan meigim melabat gudbinji garram silba en gol.”
Wal King Deibid bin tok, “Wal wanim yumob reken ai garra dum blanga yumob?”
5Wal detlot Gibiyan pipul bin tok, “Sol bin trai en binijimap melabat wulijim nobodi brom melabat femili olabat garra jidan laibala langa dijan kantri. 6Wal yu garra hendimoba sebenbala bigininimob blanga Sol langa melabat, en melabat garra heingim olabat deya langa det taun blanga Sol gulum Gibiya, en YAWEI garra lukinat langa melabat weya melabat heingim detlot san en grensan blanga Sol, dumaji YAWEI na bin pikimat Sol blanga jidan king.” Lagijat na detlot Gibiyan pipul bin tok.
Wal King Deibid bin tok, “Wal gowan. Ai garra hendimoba olabat langa yumob.”
7Wal King Deibid nomo bin hendimoba Mefibosheth det san blanga Jonathan, dumaji longtaim Deibid en Jonathan bin meigim brabliwan pramis blanga oldei jidan gudfren gija.bFes Semyul 20:15-17; Sekan Semyul 9:1-7 8Bat imbin hendimoba det dubala san blanga Sol wan bin neim Amonai en det najawan bin neim Mefibosheth weya Rispa det doda blanga Aiya bin abum. En imbin hendimoba det faibala grensan blanga Sol weya im doda Mera bin abum blanga Eidriyal det san blanga Basilai brom det taun gulum Mehola.cFes Semyul 18:19
9Wal King Deibid bin hendimoba detlot dubala san en faibala grensan blanga Sol langa detlot Gibiyan pipul, en deibin heingim olabat deya langa det hil langa det taun gulum Gibiya, en YAWEI bin lukinat langa olabat, en detlot sebenbala men bin ol dai deya langa det hil mijamet.
Wal imbin taim blanga gajimbat ola sid daga gulum bali wen deibin heingim detlot men, 10en det waif blanga Sol neim Rispa bin gajim sambala sekbeigwan klos, en imbin go langa det ston weya detlot bodi bin heinginap, en imbin spredimat detlot klos blanga meigim kemp, en deya na imbin kemp raidap det rein bin stat buldan, en ebridei imbin oldei andimwei ola bard brom dagadagat detlot bodi, en ebrinait imbin oldei andimwei ola wail enimul brom dagadagat detlot bodi du.
11-12Wal wen King Deibid bin irrim nyus weya det olgamen bin jidan deya garram detlot bodi, imbin jinggabat detlot boun blanga Sol en Jonathan. Longtaim wen detlot Filastain solja bin kilim dubala ded langa det hil gulum Gilbowa, deibin deigim dubala bodi, en deibin heingimap det dubala bodi langa midul langa det taun gulum Bethshiyan, en afta detlot pipul brom det taun gulum Jeibesh deya langa det kantri gulum Giliyad bin go snikinwei langa det taun, en deibin gajim det dubala bodi blanga Sol en Jonathan, en deibin deigim det dubala bodi langa olabat taun, en deya na deibin berrim dubala.
Wal King Deibid bin go langa det taun weya Sol en Jonathan bin berrap, en imbin gajim detlot boun blanga dubala,d,12Fes Semyul 31:8-13 13en imbin deigim detlot boun langa det hil weya detlot dubala san en faibala grensan blanga Sol bin heinginap, en imbin gajim olabat boun, 14en imbin deigim ol detlot boun, en imbin dalim im wekinmen olabat blanga berrim ol detlot boun langa det greibyad weya Kish det dedi blanga Sol bin berrap langa det taun gulum Sela deya langa det kantri blanga det Benjamin klen.
Wal detlot wekinmen bin berrim ol detlot boun, en deibin dum ebrijing weya King Deibid bin dalim olabat blanga dum, en afta na God bin irrim detlot preya blanga ola Isreil pipul, en imbin meigim det rein buldan langa det kantri blanga olabat igin.
Fobala brabli bigwan Filastain solja
Fes Kranakuls 20:4-8
15Bambai na detlot Filastain pipul bin stat fait langa detlot Isreil pipul igin, en King Deibid en im solja olabat bin go blanga fait langa olabat, en wen deibin faitfait, King Deibid bin nokap, 16en wan Filastain solja neim Ishbibenob bin reken im garra kilim King Deibid ded. Imbin brabli longwan men, en imbin garrimap bigwan spiya, en det weit blanga det bleidpat blanga det spiya bin gulijap 4 kilogrem. En imbin abum nyubala bigwan naif du. En imbin reken im garra kilim King Deibid. 17Bat Ebishai det san blanga Seruwaiya bin kaman langa King Deibid, en imbin album im fait langa det bigwan Filastain solja, en imbin kilim im ded. En afta ola solja blanga King Deibid bin dalim im, “Yu na jis laiga lait blanga ola Isreil pipul, en melabat nomo wandi lujim yu.” En deibin meigim King Deibid pramisim olabat im kaan go en fait enimo.eFes Kings 11:36; Ola Saam 132:17
18Bambai na detlot solja blanga King Deibid bin fait langa detlot Filastain solja deya langa det pleis gulum Gob, en wan solja blanga King Deibid neim Sibakai hubin brom det taun gulum Husha bin kilim ded wanbala brabli longwan Filastain solja neim Saf imbin brabli bigbala na.
19Bambai detlot solja blanga King Deibid bin fait langa detlot Filastain solja deya langa det seimwan pleis gulum Gob, en wan solja blanga King Deibid neim Elanan det san blanga Jaiyiya brom Bethlahem bin kilim ded wanbala brabli bigwan Filastain solja neim Galaiyath. Det Filastain solja bin brom det taun gulum Geth, en det spiya blanga im bin brabli thikwan.
20Bambai na detlot solja blanga King Deibid bin fait langa detlot Filastain solja deya langa det taun gulum Geth, en deibin abum wan Filastain solja deya hubin laigim fait brabli. Imbin brabli bigwan men, en imbin abum siksbala bingga langa im dubala bingga en siksbala tou langa im dubala fut, 21en imbin tok jigibalawei langa detlot Isreil solja weya bin kaman blanga fait langa olabat. Bat Jonathan det san blanga det braja blanga King Deibid neim Shama bin kilim det bigwan Filastain solja ded.
22Wal detlot fobala bigwan Filastain solja bin ol kamat brom detlot brabli bigwan Filastain pipul brom det taun gulum Geth, en King Deibid en im solja olabat bin kilim olabat ded.

a21:2: Joshuwa 9:3-15

b21:7: Fes Semyul 20:15-17; Sekan Semyul 9:1-7

c21:8: Fes Semyul 18:19

d21:11: ,12Fes Semyul 31:8-13

e21:17: Fes Kings 11:36; Ola Saam 132:17