Najawan teibul blanga ofring
Eksadas 27:1-8
381Afta na Besalel bin meigim det skweyawan teibul blanga ofring garram det wud brom det wadultri blanga barnimbat enimul. Det teibul bin jidan 2.2 mita longwei en 2.2 mita kroswei en 1.3 mita apendan. 2Imbin meigim fobala ampat ontop langa ola kona langa det teibul, en imbin gaburrumap det teibul en detlot ampat garram kopa. 3Imbin meigim ola kopawan dish blanga gajim ola eshis weya dei barnim det fet brom det bif, en imbin meigim ola kopawan shabul en pleit blanga klinim det faiyapleis, en imbin meigim ola kopawan huk en dish blanga det bif en blad, 4en imbin meigim kopawan pleit garram loda gep weya det faiya garra jidan ontop, en imbin pudum det pleit garram ola gep deya hafwei insaid langa det teibul. 5Imbin meigim fobala kopawan ring, en imbin pudum detlot ring ontop langa detlot fobala kona blanga det teibul, 6en imbin meigim dubala pol brom det wadultri, en imbin gaburrumap dubala garram kopa, 7en imbin pudum dubala langa detlot ring tusaid langa det teibul blanga garrimap det teibul. Imbin meigim det teibul garram wud, en imbin libum det teibul emtiwan insaid.
8Afta na Besalel bin meigim det kopawan dish garram kopawan bodampat blanga meigim im jandap. Imbin meigim det dish garram ola mira brom detlot gel hubin oldei wek gulijap langa det dowa langa det Seikridwan Tent weya YAWEI det trubala God bin oldei jidan.aEksadas 30:18
9Afta na Besalel bin meigim det pedik garram gudwan kaliko blanga jidan raidaran langa det Seikridwan Tent. Det kaliko bin jidan 44 mita kroswei langa det sauthsaid, 10en imbin heingimap det kaliko langa 20 kopawan pol garram loda huk en silbawan reil, en detlot bigwan kopawan pol bin jandap ontop langa 20 kopawan pleit. 11Seimwei lagijat gin imbin dum langa det nowathsaid du. 12Langa det sangodansaid det kaliko bin jidan 22 mita longwei garram tenbala reil ontop langa tenbala pleit. 13Det pedik langa det sanraisaid bin jidan 22 mita du. Bat det geit bin jidan rait langa midul langa det sanraisaid, 14-15en det kaliko bin jidan 6.6 mita kroswei tusaid langa det geit garram thribala pol ontop langa thribala pleit. 16Imbin meigim det kaliko garram det gudwan matiriyal, 17en imbin meigim ola pleit garram kopa, en imbin meigim ola huk en reil en ola kep blanga ola pol blanga det pedik garram silba. 18Imbin meigim det geit garram det gudwan matiriyal weya deibin meigim garram bluwan, pepulwan en redwan wul, en imbin pudum loda sheip langa det matiriyal blanga meigim purdiwan. Det geit bin jidan 9 mita kroswei en 2.2 mita haibala, en imbin jidan lebul langa det kaliko langa det pedik, 19en fobala kopawan pleit bin holdimap det geit. Ola huk en reil en ola kep blanga ola pol blanga det geit bin silbawan, 20en ola peig blanga ringimap det Seikridwan Tent en det pedik bin kopawan.
21Ola wekinmen bin yusum loda gol en silba en kopa blanga meigim det Seikridwan Tent weya YAWEI en det dubala fletwan ston garram ola lowa garra jidan. Mosis bin dalim olabat blanga raidimdan haumatj gol en silba en kopa deibin yusum, en detlot wekinmen brom det Libai klen bin raidimdan. Det bos blanga detlot wekinmen bin neim Ithama. Im dedi bin Eran det haibala serramonimen.
22Wal Besalel brom det Juda klen bin meigim ebrijing weya YAWEI bin dalim Mosis. Imbin san blanga Yurai, en imbin grensan blanga Huwa. 23En Oholiyab brom det Den klen bin album Besalel. Imbin san blanga Ahisamek, en imbin brabli klebabala blanga kadimbat ston en dumbat olkain sheip en mindimbat enijing garram olkain matiriyal en wul.
24Wal deibin yusum loda gol 1,000 kilogrem blanga meigim det Seikridwan Tent blanga YAWEI, 25-26en deibin yusum loda silba du 3,430 kilogrem. Deibin gedim det silba brom ola men wen deibin ol pei det raitwan prais wen Mosis bin kaundimap olabat. Det namba blanga detlot men hubin jidan 20 yiya ol en oba bin 603,550.b,26 Eksadas 30:11-16; Methyu 17:24 27Deibin yusum 3,400 kilogrem silba blanga meigim detlot pleit blanga det Seikridwan Tent en det ketin. Deibin meigim ebri pleit garram 34 kilogrem silba, 28en Besalel bin yusum 30 kilogrem silba blanga meigim ola huk en reil en ola kep blanga ola bigwan pol. 29Ola pipul bin gibit 2,425 kilogrem kopa langa YAWEI, 30en detlot wekinmen bin yusum det kopa blanga meigim ola pleit blanga det dowawei blanga det Seikridwan Tent, en deibin yusum det kopa blanga meigim det teibul blanga ofring garram det pleit garram ola gep en ola enijing weya dei yusum blanga barnim det enimul ofring, 31en deibin yusum det kopa blanga meigim ola pleit blanga det geit en pedik en ola peig blanga det Tent en pedik.

a38:8: Eksadas 30:18

b38:25: ,26 Eksadas 30:11-16; Methyu 17:24