111Bat deibin abum oni wanbala langgus basdam. Garram seimwan wed ola pipul bin oldei tok.
2Wal wen ola pipul bin stat spredatbat sanraiswei, deibin faindim wan plein kantri deya langa det kantri gulum Bebalon, 3en deya na olabat bin stap, en deibin tok, “Wal kaman na. Wi lafta meigim madwan brik en barnim langa faiya blanga meigim brabli gudwan.” En deibin hipimap detlot brik na, en deibin abum bitjaman deya du, 4en deibin jingat langa ola pipul na, “Kaman olabat! Wi garra bildimap taun na garram wan bigbala haus. Det haus garra galimap raidap insaid langa skai, dumaji wi nomo wandi spredatbat ebriweya langa ebri kantri. Wi wandi jidan wanmob garram bigneim.” COO638
5Bambai na YAWEI det trubala God bin kamdan blanga luk det taun en det haibala haus weya deibin meigimbat, 6en wen imbin luk, imbin dalim miselp, “Dislot iya pipul jidan wan pipul garram wanbala langgus. Olabat brabli klebabala, en dei gin dum enijing dei wandim. 7Wal wi lafta godan en miksimap det langgus blanga olabat wulijim olabat kaan toktok gija.”
8Afta na YAWEI bin kadimat ola pipul, en imbin spredimat olabat langa ebri kantri, dumaji imbin miksimap olabat langgus, en dei nomo bin binijim det taun weya deibin bildimbat.
9Wal deibin gulum neim blanga det taun Bebul, dumaji deya na YAWEI bin miksimap olabat langgus, en brom deya na ola difrin langgus bin kamat, en afta na ola pipul bin go en spredat ebriweya langa ola kantri.
Ola bigininimob blanga Shem
1 Kranakuls 1:24-27
10Wal 2 yiya afta wen det fladwoda bin godan, Shem bin gajimap 100 yiya, en imbin abum lilboi neim Apekshed. 11En Shem bin kipgon abumbat biginini raidap imbin brabli olmen, en imbin dai wen imbin 600 yiya ol.
12Wal Apekshed bin merrit, en wen imbin 35 yiya ol, imbin abum lilboi neim Shela. 13En Apekshed bin kipgon abumbat biginini raidap imbin brabli olmen, en imbin dai wen imbin 438 yiya ol.
14Wal Shela bin merrit, en wen imbin 30 yiya ol, imbin abum lilboi neim Iba. 15Wal Shela bin kipgon abumbat biginini raidap imbin brabli olmen, en imbin dai wen imbin 433 yiya ol.
16Wal Iba bin merrit, en wen imbin 34 yiya ol, imbin abum lilboi neim Peleg. 17En Iba bin kipgon abumbat biginini raidap imbin brabli olmen, en imbin dai wen imbin 464 yiya ol.
18Wal Peleg bin merrit, en wen imbin 30 yiya ol, imbin abum lilboi neim Riyu. 19En Peleg bin kipgon abumbat biginini raidap imbin brabli olmen, en imbin dai wen imbin 239 yiya ol.
20Wal Riyu bin merrit, en wen imbin 32 yiya ol, imbin abum lilboi neim Serug. 21En Riyu bin kipgon abumbat biginini raidap imbin brabli olmen, en imbin dai wen imbin 239 yiya ol.
22Wal Serug bin merrit, en wen imbin 30 yiya ol, imbin abum lilboi neim Neihowa. 23En Serug bin kipgon abumbat biginini raidap imbin brabli olmen, en imbin dai wen imbin 230 yiya ol.
24Wal Neihowa bin merrit, en wen imbin 29 yiya ol, imbin abum lilboi neim Tera. 25En Neihowa bin kipgon abumbat biginini raidap imbin brabli olmen, en imbin dai wen imbin 148 yiya ol.
26Wal Tera bin merrit, en wen imbin 70 yiya ol, imbin abum thribala san neim Eibram, Neihowa en Heran.
Ola biginini blanga Tera
27Wal iya na det stori blanga Tera. Imbin abum thribala san neim Eibram, Neihowa en Heran.
28Wal Heran bin dai langa det kantri gulum Bebalon. Imbin dai langa det seimwan taun gulum Yura weya imbin bon, en imbin dai bifo im dedi bin dai. Det olmen Tera bin stil jidan laibala wen im san Heran bin dai.
Wal Heran bin libum thribala biginini biyain, wanbala boi neim Lot en dubala gel neim Milka en Iska.
29Wal Milka bin merrit langa im ronwan anggul neim Neihowa. Det najawan anggul blanga im neim Eibram bin merrit langa wan wuman neim Serai, 30en Serai nomo bin abum eni beibi.
31Wal Tera bin gowei brom det taun gulum Yura, en imbin deigim im san Eibram garram im waif Serai, en imbin deigim Lot, det san blanga im dedbala san du, en deibin stat blanga go langa det kantri gulum Keinan. Bat hafwei langa roud deibin stap langa wan taun gulum Heran. 32Wal deya na deibin jidan longtaim.
Bambai na wen imbin brabli olmen, Tera bin dai. Imbin gajimap 205 yiya bifo imbin dai.