24
Daypitthu yakana bumara murrkay'kuŋalanydja Djolnha
24:1-22 (David refused to kill Saul)
Djolnydja roŋiyinana marrtjina ŋulaŋuruna nyäṉ'thunaraŋuruna mariŋuruna bunharaŋuru Bilitjiyapuyŋuwalana, wäŋalilina marrtjina lilina, bala ŋunhalanydja ŋula yolthu ḻakaraŋala nhanbala bitjarra, “Daypittja ŋunha ya' nhina yukurra nhäyika ŋanhdharkŋura wäŋaŋura galki Yingadi, ŋunhayi walala nhinanydja yukurra.” Bala yana ŋayi Djolyunydja malanydja garr'yurruna ŋunhi nhanŋuway miriŋunhanydja, bala yana marrtjinana-wala walala, dhaŋaŋnha bäymana dhika guḻku'na miriŋunydja marrtjina nhanbala malthurruna ḻarruŋala Daypitkuna.
Ŋayi Daypittja ga wiripu-guḻku' ḏarramuwurru ŋunhili walala yukurrana gärri'-garrina mathirraŋura waŋganyŋura. Ŋayi Djolnydja ga nhanŋu mala marrtjina yukurrana walalanydja-a-a, ḻäy warray djuḻk-gay ŋunhiyi mathirra, yurru ŋayi Djolnydja marrtjina, bala yana bilyurruna bitjarra ya' gatjpaḻ'yurrunana bala gulŋiyina ŋunhimalayina liŋgu yana mathirralili ŋunhi Daypit yukurrana djuḻuḻ'yurruna. Ga nhinananydja ŋayi ŋunhimala bäyma dhurrwaralili mathirralili, ga walala Daypitkunydja mala ḏarramuwurru ga ŋunhala bala djinawa' walŋu dhuḏiŋura mathirraŋura. Ga walalanydja ŋunhi ḏarramuwurrunydja Daypitkala waŋana ḻakaraŋala bitjarra, “Nhäŋa ya'. Liŋguna ŋayi Djolnhanydja wekaŋala Garrayyunydja nhokalana goŋlili. Gul' ŋilimurru bumana ŋanya ŋi,.” Yurru ŋayinydja Daypittja yana yuḻwutjtjurruna marrtjina bala goŋ-mandjawakmirri, bala yana ŋayi gulkthurruna ŋuriŋiyi mandjawakthunydja ŋunhi girri' nhanŋu yaṯaŋuru, ga balayi marrtjina ŋunhimalayi liŋgu ŋunhi ŋayi djuḻuḻ'yurruna yukurrana, ga Djolnydja ŋayinydja ga yaka marŋgi ŋuriki. 5-6 Bala ŋayi ŋuliŋurunydja Daypit ŋayaŋu-yätjthinana buku-wuranana; ŋayi waŋanharaminana ŋanyapinyay ŋayi bitjarra, “Yaka dhuwala ŋarraku dhunupa bitjanarawu, ŋarra yurru yaka ŋanya buma ŋula nhaltjan ŋunhi ŋayinydja ŋunhanydja Godkuŋu nherraṉara ŋurruŋukunhara.” Bala ŋayi Daypitthu waŋana raypirri'yurrunana ḏaḏawmaraŋalana nhanŋuwaynydja ŋunhi ḏarramuwurrunha malanha, märr walala yurru yakana buma Djolnha.
Ŋuliŋurunydja dhurrwaraŋuru ŋayi Djolnydja gaŋgathina, bala marrtjinana nhinana bala. Bala ŋayi ŋulaŋuru Daypittja walmana, bala wäthurruna nhanŋu bitjarrana, “Wäy Djol.” Ga Djolnydja bilyurruna bitjarra gay', bala ŋayi Daypittja buku-nyilŋ'thurrunana galkina munatha'lilina, märr-ŋal'yurrunana yukurrana Djolwu. Ga waŋananydja ŋayi bitjarrana, “Nhäku nhe ŋuli mäkiri'-witjun ŋurukunydja walalaŋgu ŋunhi walala ŋuli bothirri ḻakarama ŋarrakalaŋuwuy? Yaka ŋarra nhuna yurru buma. 10 Ŋunhala mathirraŋura gay' Garrayyu wekaŋala nhuna ŋarrakalana goŋlili. Ŋunha ŋarrakunydja ḏarramuwurru waŋanaŋga ŋarranha walamaraŋala bunharawu nhuŋu, yurru ŋarranydja nhuŋu wuyurruna. Bala ŋarra ḏaḏawmaraŋalana walalanha, liŋgu nhepiŋga dhuwala djarr'yunara nhanukuŋuway Garraywuŋunydja, ŋayiŋga nhuna nherrara ŋurruŋukuŋala Yitjuralpuyŋuwunydja. 11 Ŋarra bini nhuna bunha muka rakunygu, yurru yakana. Yana ŋarra gulkthurruna nhuŋu girri'na. Nhäŋa dhuwalana gay'! Yaka ŋarra ŋula nhä yätjkuŋala nhuna. Nhäku warray nhe ŋarranha bumanydja yurru? Yaka warray ŋarranydja nhuna buma yurru. 12-15 Ŋayipina yurru Garrayyuna ŋitjalanha mala-yarr'yundja nhäma, yolthu yätj djäma, nhe wo ŋarra.”
16 Yurruna ŋayi Djolnydja waŋana, “Daypit gäthu ŋarrala. Ŋarranydja dhuwala yätj yana. 17 Ŋarrapi yätjthina nhuŋu ŋurrumiriwŋura, yätjkuŋala nhuna ŋarra. Nhenydja dhuwala manymak warray ḏarramu. 18 Nhenydja bini ŋunhi bunha muka ŋarranha, ŋunhi ŋayi Garrayyu ŋarranha nherrara nhokalana goŋlili, bala nhenydja marrtjina ŋarranha djuy'yurruna walŋanha warray. 19-20 Godthu nhuna yurru guŋga'yundja, ga nhe yurru buŋgawayirrina ŋarrakalana dharapulŋura. 21 Dhawu'-nherralana ŋarrakala, ŋunhi nhe yukurra yurru djäka ŋarrakalaŋuwu miṯtjiwu, yakana ŋula yurru buma ŋarrakuŋu mala-ŋurrkanharanydja.” 22 Bala Daypitthunydja dhawu'-nherrarana nhanukala.
Yurruna ŋayi Djolyu gonha'yurruna Daypitnhanydja, bala marrtjinana, ga Daypittja ga nhanŋu ḏarramuwurru nhinanana ŋunhilina bäymana yukurrana mathirraŋurana.