GULUTJILIL

 

Bolyu dhuwandja djorra’ wukirri bala yolŋuw walalaŋ Gulitjay ga bukmakkun märr-yuwalkthinyamirriw walalaŋ. Gulitjaynydja ŋunhi wäŋa gan dhärran ŋurruwuŋmirr, ŋunhiliyi galki Yitjpatjtja wäŋaŋur. Ŋayipiny ŋunhi Bolnydja dhuŋa yan ŋurikiyiny wäŋaw, yurr ŋayi ŋunhi ŋayaŋu-djulŋithirra dhäwuny ŋäma ŋunhi Garraywalaŋumirrinhany yolŋuny walalany balayiny wäŋalil bili walalaŋ ŋunhi märr-nhirrpanminyawuynydja ŋuthanna ḏälthirra. Ga dhäwuny walal ŋunhi manymaktja ŋäma ḏirramuwuŋ yäkuwuŋ Yipaparatjkuŋ ŋunhi ŋayi ga nhina balanyamirriy walalalŋgal ŋunhililiyi. Ga ŋunhi ŋayi ga Bolyu wukirriny dhuwal djorrany’ ŋayiny ga Yipaparatjtja nhinan ŋunhiliyin maṉḏan rrambaŋin Bolnha.

 

Ga ŋunhiliyi gan yolŋu walal nhinan Gulitjay wäŋaŋur ŋunhi gan yolŋuny walal malthurr dharrwawnha dhukarr ga guyaŋanhawuywu. Ga bitjarr walal gan ŋunhi guyaŋanany gam; Ŋunhi walal dhu ga yuwalkkumany märr-ŋal’yun God-Waŋarrwuny, walal dhu gulyunna wiripuŋurnydja mala djämaŋur ga buku-ŋal’yundja walal dhu ga djiwarr’puywun yolŋuw walalaŋ ga ŋula nhakun ganydjarr-ḏumurrumirriwnha birrimbirrwu malaŋuw. Yurr ŋayiny Bolyuny walalany bitjarra ḻiyamirriyaŋal gam’, Ŋunhi Djesu-Christtja ga nhina ŋunhan God-Waŋarrwala djiwarr’ŋura, ga nhä malany ŋunhi bukmak ganydjarr malany dhuwalaŋuwuynydja ŋunhi  buku-ḻiw’maramany ŋunhi nhanukala goŋŋur warrpam’nha. Ga yuwalktja walal dhu ga ŋunhi buku-ŋal’yundja nhanŋuwuynha yan Djesu-Christkun yan ga bilin.