DJON 3

 

Djondja ŋunhi balanyamirriynydja worruŋun ŋunhi ŋayi wukirriny dhuwal djorrany’ balany ŋunhi ḻundu’mirriŋuwnydja nhanukiyingalaŋaw Gäyatjkuny.

 

Ga dharrway gan ŋunhi Garraywalaŋumirriynydja yolŋuy walal Manymaknhany Dhäwuny gäŋal ḻatjuwarr’maraŋalnydja wiripulilnydja mala wäŋalil. Bala ŋayiny ŋanya ŋunhi Djondhuny buku-wurrpanna ŋunhi ŋayi ga manymakkum yolŋuw walalaŋ djäga balanyamirriy ŋunhi walal ga ŋulatjandhiny wäŋakurr marrtji.

 

Ga ŋunhiliyi ga wirpu yolŋu nhina yäku Diyatiripatj, ga yaka ŋayi ga bitjandhiyi djäma manymakkum, bala ŋayiny Djondhuny djägakuman Gäyatjnhan ŋayi dhu yaka bitjandhiyi nhakun ŋunhiyi yolŋu.