DIMITHI 2

 

Ga dhuwal nhanukuŋ wiripuny Bolwuŋ djorra’ balayi nhanŋu Dimithiw, ŋunhi ŋayi balanya nhakun gäthu’mirriŋun nhanŋu. Ga dhuwandja ŋayi gan djorra’ wukirri nhanŋu ŋunhala dharruŋguŋura beŋura Rawumŋura.

 

Ga guyaŋanan ŋayi gan ŋunhi Bolyuny ŋunhi waluny nhanŋu marrtjin galkithinan dhiŋganharawnha, bala ŋayi gan waŋanan Dimithinhany mirithinan ŋayaŋu-ḏälkuŋalnydja, märr ŋayi dhu ga dhärrany ḏälnha yan miriŋu Djesu-Christku, bäydhi ŋayi dhu ga ŋunhi gumurr-ḏälkurrnydja romgurr marrtji.

 

Ga ŋayaŋu-rur’maraŋal ŋayi gan Dimithinhany, märr ŋayi dhu ga malthundja ŋurikiyin bili yan dhukarrwuny yuwalkkun yan, ga djäman yan ŋayi dhu ga ŋunhi nhä ŋayi nhanukal Djesu-Christthu djäma gurrupar, ga yakan ŋayi dhu ŋula gandarrŋurnydja ḏaḏawyun.