BETA 1

 

Dhuwandja 1Betany djorra’ Garraywalaŋumirriwnha yolŋuw walalaŋ, ŋunhi walalany walal gan ŋayaŋu-miḏikumar, ga gumurr-ḏälkurr romgurr walal gan marrtjin. Ga yaka walal gan ŋunhi mari mala märraŋal bili walal gan djäma ŋula nhä mala yätjkurrnydja rom, ŋunhiny walal gan mari märraŋal bili walal gan Djesuw malthurr. Bala ŋayi Betaynydja walalaŋ djorrany’ dhuwal wukirrin ŋayaŋu-rur’maraman ga, walal dhu ga dhärrany ḏälnha yan.

 

Ga ḻiyamirriyam ŋayi ga Betay walalany, ŋunhi ŋayi gan Djesuny bitjarryi bili ŋayaŋu-miḏikin, ga dhiŋgaŋal warray ŋayiny. Ga ŋuli ŋayi dhu ga ŋula yolthu malthunnamirriy mariny märram gumurr-ḏälnydja rom, ŋunhiny walal marrtji rrambaŋin bala ŋayaŋu-miḏikirrnydja Djesun. Ga Garraywalaŋumirrnydja yolŋu yanbi dhu ga ŋunhi dhayuŋanmirra balanyarawyi romgu gumurr-ḏälwuny, bili walal ga ŋunhi märr-yuwalkthirr Djesuwalnha.

 

Ga buluyi ŋayi ga ḻiyamirriyam Garraywalaŋumirriny mala, walal dhu marrtji guyaŋa ŋunhany bala ḻirraŋuny. Ga ŋuli ŋayi dhu ŋunhi Garraynydja roŋiyi, walalnydja dhu ŋunhi wokthunnawuynydja märraŋun, bili walal gan dhärran birr-bitjarr. Ga bukmakthu märr-yuwalkthinyamirriy walal ga dhuwaliyiny gatjpu’yunnawuynydja rom ŋayatham.