Borrich
Minypa Jesus Arr-guybukaja
1. Gun-guna Janguny (1:1 - 1:3)
2. Nipa Jon Gun-gunyilja A-wena Burrwa Gu-galiya Yerrcha Rrapa Minypa A-marrkapchinga Nula Jesus (1:4 - 1:8)
3. Jon A-nana Christ (1:9 - 1:20)
4. Gun-guna Janguny Burrwa Apachach (Ephesus) Aburr-nirra (2:1 - 2:7)
5. Gun-guna Janguny Burrwa Jim'erna (Smyrna) Aburr-nirra (2:8 - 2:11)
6. Gun-guna Janguny Burrwa Bergamam (Pergamum) Aburr-nirra (2:12 - 2:17)
7. Gun-guna Janguny Burrwa Jayat'ayra (Thyatira) Aburr-nirra (2:18 - 2:29)
8. Gun-guna Janguny Burrwa Jardich (Sardis) Aburr-nirra (3:1 - 3:6)
9. Gun-guna Janguny Burrwa Bilad'elpiya (Philadelphia) Aburr-nirra (3:7 - 3:13)
10. Gun-guna Janguny Burrwa Leyodach'iya (Laodicea) Aburr-nirra (3:14 - 3:22)
11. Bunggawa Gun-nika Gun-gurrenyja Gun-guni Gun-gata Waykin (4:1 - 4:11)
12. Mun-gata Jurra Rrapa An-gata An-delipa Jip (Sheep) (5:1 - 5:14)
13. Gun-gata Gun-bambilibili Galanyan (6:1 - 6:17)
14. Aburr-werranga Yichrayal (Israel) Yerrcha Aburr-gata Minypa 144,000 (7:1 - 7:8)
15. Aburr-jaranga Wurra Gama Gorlk Gu-werranga Gu-werranga Gu-rrawa Wenga (7:9 - 7:17)
16. Gun-gata Galanyan Nipa Gun-nelangga Minypa Abirri-jirrapa Abirri-jirrapa Abirri-jirrapa Gun-ngardapa (8:1 - 8:5)
17. An-gubipija An-guyinda Ngorla A-maya (8:6 - 9:21)
18. Waykin An-guyinda An-mujaruk Mun-delipa Jurra Mu-rrimarra (10:1 - 10:11)
19. Abirri-jirrapa Gu-galiya Yerrcha Abirri-gata Wangarr Gun-nika Janguny Gubirri-dimanga (11:1 - 11:14)
20. An-gata An-gubipija Ngorla A-maya Nipa Gun-nelangga Minypa Abirri-jirrapa Abirri-jirrapa Abirri-jirrapa Gun-ngardapa (11:15 - 11:19)
21. Jin-gama Rrapa Nguymbula (12:1 - 12:18)
22. An-gata Moch An-mugat Gu-bugula Wenga (13:1 - 13:10)
23. An-gata Moch An-mugat Gu-jel Wenga (13:11 - 13:18)
24. An-gata An-delipa Jip Rrapa Aburr-yigipa Aburr-gata Minypa 144,000 (14:1 - 14:5)
25. Abirri-jirrapa An-ngardapa Waykin Aburr-guyinda Aburr-mujaruk (14:6 - 14:13)
26. Minypa Gun-maywapa Ranginy Balaja Mun-murra Mu-jirra Gu-jel (14:14 - 14:20)
27. Waykin Aburr-guyinda Aburr-mujaruk Gubi-rrimarra Barrwa Gun-guyinda Gun-gujuwa Abirri-jirrapa Abirri-jirrapa Abirri-jirrapa Gun-ngardapa (15:1 - 15:8)
28. Gun-gata Ana-japalana Gu-ngana Gun-gumaya Mari Minypa Wangarr A-bachirramiyana (16:1 - 16:21)
29. Jin-gata Gama Gatiya Ana-jonama Jinyu-ni Moch An-mugat (17:1 - 17:18)
30. Babalan (Babylon) Gun-nyagara Gu-ni (18:1 - 19:4)
31. An-gata An-delipa Jip Jiny-ma Barra Jin-nigipa Gama (19:5 - 19:10)
32. An-gata Ji-jonama A-ni Yarraman Jin-gungarlcha (19:11 - 19:21)
33. Gun-jaranga Jemberr Minypa 1,000 (20:1 - 20:6)
34. An-gata Walkwalk Jeytan (Satan) Nipa Wangarr Ana-nyala A-yerrnyjinga Gu-bol (20:7 - 20:10)
35. Wangarr Burr-mari A-wena Burrwa Aburr-gata Gala Wanngu Gun-guni Gubi-rrima (20:11 - 20:15)
36. Mun-geka Dach Rrapa Gun-geka Rrawa (21:1 - 21:8)
37. Gun-geka Jir'uchalam (Jerusalem) (21:9 - 22:5)
38. Jesus A-wena Yibirrich Ana-jeka Barra (22:6 - 22:17)
39. Jon Gu-mungbuna Janguny (22:18 - 22:21)