91Gu-gata wenga lika an-gata waykin an-guyinda an-mujaruk nipa gun-nelangga minypa abirri-jirrapa abirri-jirrapa gun-ngardapa, nipa a-bipijinga an-nigipa ngorla a-maya, lika ngaypa ngu-nana an-gata nipa minypa jin-maywapa marnnga jin-delipa mu-ngoyurra jiny-bungguna gu-jel. Rrapa an-gata nipa Wangarr ana-nyala a-wuna an-gulapkujama gi (key) gun-gata gu-lupa rralala nula. 2Lika nipa an-gata gu-lapkujamurra gun-gata bama gu-jirra gu-lupa rralala. Lika jolnga guna-bena gata gu-rralala wenga. Minypa wana gu-babalapa gu-bol wenga gun-gata jolnga gu-bona gu-werrpa gu-werrpa waykin mu-dach, rrapa marnnga gu-gorlkakaja, gala jiny-yinmiyarna jiny-jayanayarna gu-jel. 3Lika gu-jolnga wenga jiny-bena jin-gubatpatcha, lika jina-bupiyana gu-jel. Minypa Wangarr jiny-yuna ganyjarr barra burr-bu wurra gama gorlk, minypa jin-maywapa gu-jel jin-guyinda maringgul ji-jurlpa. 4Wangarr nipa a-wena achila jin-gata jin-jaranga jin-gubatpatcha, gala barra m-bay gorrngunya rrapa mun-nerrabubala gata gu-jel, minypa gun-jong burr-guta, jarra burr-bu barra wurra gama gorlk aburr-gata gala gun-nelangga gubi-rrima nula Wangarr gun-nika gata bukula aburr-jirra aburr-guyinda. 5Minypa jin-gata gu-rrimarra ganyjarr, wurra gama gorlk burr-buna jinyu-ni minypa abirri-jirrapa abirri-jirrapa an-ngardapa ran'gu, wurra gala jiny-yinmiyarna burr-wulebangarna, rrapa birripa gala aburr-yinmiyarna aburr-juwiyarna, wurra jarra burr-guya aburr-wurkurichinga gun-maywapa minypa gun-gata maringgul ji-jurlpa wolawola a-rracha jiny-yorkiya an-gugaliya. 6Gun-gatiya minypa guna-bamburda an-gugaliya nipa a-wechawecha barra a-yinmiya barra a-juwa, wurra gala barra a-yinmiya. Burr-guya jal a-ni barra a-juwa, wurra nipa gun-gujuwa gatiya barra gu-boy rrapa an-gugaliya gala barrwa a-yinmiya a-juwa.
7Jin-gata jin-gubatpatcha ngu-nana minypa yarraman jin-jaranga nawanawa jinyu-ni an-dakal jiny-boy barra jiny-bengga burrwa. Nipa ji-bama gu-garrana gun-gata minypa goldan gu-maya bunggawa an-guyinda gun-nika ana-bama gu-garraja a-workiya, rrapa nipa jin-gata ngoyurra jiny-jirra minypa an-gugaliya. 8Mun-nigipa mula jiny-jirra mun-baykarda minypa gama mun-nika mejimija, rrapa rrirra jiny-jirra wana jin-babalapa minypa layan (lion) rrirra a-jirra. 9Nipa mirrka jiny-jirra minypa jichicha an-maliyarra, wurpa lika jin-derta jin-gorla minypa birlmurr. Rrapa mernda jiny-jirra balpal ng-galiyana achila minypa gun-gurdarrdarrja jin-jaranga yarraman burr-guya jiny-yurtchinga rrapa barrwa a-rurrgakaja minypa an-dakal a-ji a-yurtchinga. 10Nipa jin-gata jin-gubatpatcha, nipa marda jiny-jirra jin-dimarra minypa maringgul ji-jurlpa, rrapa ganyjarr gu-rrimarra gu-guyinda ngacha minypa maringgul ji-jurlpa burr-bu barra wurra gama gorlk rrapa burr-guya aburr-wurkuricha barra minypa ran'gu abirri-jirrapa abirri-jirrapa an-ngardapa. 11Nipa jin-gata a-rrimarra bunggawa an-gata jaga a-ganaja gun-gata gu-lupa rralala, nipa an-gata an-nelangga Ab'erran (Abaddon), minypa Yibru (Hebrew) gu-guyinda wengga an-nelangga abu-garrana. Rrapa nipa an-nelangga Grik (Greek) gu-guyinda wengga abu-garrana Ap'oliyan (Apollyon), minypa ngayburrpa gu-jingarliya nguburr-weya nguburr-workiya An-gubu.
12Ya aburr-gaba! Gun-nerra gu-bona gun-nelangga gun-ngardapa, barrwa abirri-jirrapa abirri-bamburda gurda!
13Gu-gata wenga an-gata waykin an-guyinda an-mujaruk nipa gun-nelangga minypa abirri-jirrapa abirri-jirrapa abirri-jirrapa, nipa a-bipijinga an-nigipa ngorla a-maya. Lika gun-gata belabila gu-maya goldan gubi-jarlapuna nipa ana-gochila Wangarr, gu-gata wenga ngaypa ng-galiyana manyjirda a-jirra, minypa gun-gata abirri-jirrapa abirri-jirrapa ngoyurra gu-jirra gu-gatiya wenga. 14Nipa a-wena nula an-gata an-mujaruk ngorla a-maya a-rrimarra, nipa an-mujaruk gun-nelangga minypa abirri-jirrapa abirri-jirrapa abirri-jirrapa. A-yinagata nula, “Yarlayarlawa burrwa aburr-gata abirri-jirrapa abirri-jirrapa waykin aburr-guyinda aburr-mujaruk gata wana gu-babalapa man'garba gu-jirra aburr-bichiya aburr-nirra, gun-nelangga gun-gata Yubr'eytich (Euphrates).”
15Ganapiya, nipa mu-yarlayarlawurra burrwa aburr-gata waykin aburr-guyinda aburr-mujaruk abirri-jirrapa abirri-jirrapa, aburr-gata nipa Wangarr mu-ngoyurra burr-menga, burr-gurrmurra, barra aburr-ni rrapa gubu-jurnamarrpa gu-yinpa barra gun-balmapa gu-ji, minypa marnnga jiny-yinpa, rrapa minypa ngorrngurra gu-yinpa, rrapa minypa ran'gu a-yinpa, rrapa minypa jemberr gu-yinpa barra gu-ni, lika nuwurra waypa nipa burr-jerrma barra aburr-boy, burrbu-bu aburr-jaranga wurra gama gorlk. Wurra gama gorlk aburr-gata minypa abirri-jirrapa gun-ngardapa, wurra gun-ngardapa burrbu-bu barra aburr-juwa, abirri-jirrapa gun-nyagara. 16Aburr-gata abirri-jirrapa abirri-jirrapa waykin aburr-guyinda aburr-mujaruk, birripa burrbu-ganyja aburr-jaranga an-dakal ji-yarraman aburr-yurtchinga. An-ngardapa burr-ngurrjinga apula ngaypa ng-galiyana aburr-yinmiyapa, minypa 200,000,000 an-dakal ji-yarraman aburr-yurtchinga.
17Gun-gata ngaypa ngu-nana jin-gata yarraman rrapa birripa an-dakal ji-yarraman ji-bima aburr-ni aburr-yurtchinga, birripa minypa birlmurr aburr-mirrka aburr-gonyinyjiyana, minypa juna a-maya minypa bol gu-rrongga gu-jirra, rrapa minypa an-gungunyja minypa gun-gata jandarra gun-nelangga jepaya (sapphire), rrapa minypa dulgu a-maya minypa jorlpur (sulphur). Rrapa bama jiny-jirra yarraman nipa minypa bama a-jirra layan (lion), rrapa ngana jiny-jirra wenga guna-bena bol ngarl gu-jirra rrapa jolnga rrapa jorlpur. 18Rrapa wurra gama gorlk aburr-gata minypa abirri-jirrapa gun-ngardapa, aburr-gata abirri-jirrapa gun-nyagara, wurra gun-ngardapa aburr-juwuna gun-gata gun-nerra gu-guyinda, minypa bol rrapa jolnga rrapa jorlpur gun-gata guna-bena yarraman ngana jiny-jirra ji-guyinda, minypa gun-gujuwa abirri-jirrapa gun-ngardapa. 19Jin-gata jin-jaranga yarraman, nipa ngana jiny-jirra ji-guyinda rrapa marda jiny-jirra ji-guyinda burr-buna, ngardawa nipa marda jiny-jirra minypa nguymbula rrapa bama a-jirra burr-guta. Gu-gurda ngacha minypa nipa jin-gata yarraman burr-burnda jiny-yorkiya gu-galiya yerrcha.
20Rrapa aburr-werranga gu-galiya yerrcha aburr-gata gala aburr-juwiyarna gun-gata gun-gujuwa gu-guyinda, wurra birripa gala gubu-bawujarna gun-gata gun-ngiya gun-nerra birripa gubi-jarlapuna aburr-workiyana murna aburr-jirra aburr-guyinda, rrapa gala aburr-ngukurdanyjiyarna. Wurra mu-nguy marr aburr-balcha nula walkwalk an-guyinda, rrapa mu-nguy marr aburr-balcha nula an-mawunga an-guyinda birripa abi-jarlapuna aburr-workiyana, minypa goldan, rrapa minypa jilpa (silver), rrapa minypa bron (bronze), rrapa minypa jandarra, rrapa minypa gun-jong. Wuriya an-gata an-mawunga an-guyinda gala a-yinmiya gu-na rrapa a-galiya rrapa a-jarlabiya, wurra birripa wurra gama gorlk mu-nguy marr aburr-balcha nula. 21Rrapa gun-nerra burr-guta gala gubu-bawujarna rrapa aburr-ngukurdanyjiyarna, wurra mu-nguy an-gugaliya abu-buna aburr-workiyana, a-juwuna, rrapa mu-nguy wurra gama gorlk burrbu-warbuna, rrapa marrambay mu-nguy gun-nerra jama aburr-ji, rrapa mu-nguy mun-ngumurda mbi-menga burrwa aburr-werranga.