Gun-gata Gun-bambilibili Galanyan
61Gun-gatiya lika ngaypa ngu-nana, nipa an-gata An-delipa Jip gu-rrumurra gun-ngardapa aburr-gata abirri-jirrapa abirri-jirrapa abirri-jirrapa gun-ngardapa galanyan. Rrapa ngaypa ng-galiyana an-ngardapa aburr-gata abirri-jirrapa abirri-jirrapa aburr-gumurna, nipa a-wena waykin minypa nguburr-galiyarra nguburr-workiya a-durrjinga. A-yinanga, “Guwa!” 2Rrapa ngaypa ngu-nana jina-bena jin-gungarlcha yarraman, ngaja, ngarla. Rrapa an-ngardapa ji-jonama a-ni ji-yarraman ji-guyinda, nipa mu-rrimarra bunarra; rrapa minypa gu-menga, ana-bama gu-garrana gun-gata minypa nipa an-gata wana an-babalapa. Lika a-garlmuna, a-bona, minypa nipa ganyjarr gu-rrimarra an-dakal a-bengga barra nula an-gata an-nerranga an-bachirra, rrapa minypa nipa an-guna a-molamiya barra, wurra an-gata an-nyagara.
3Ganapiya, lika gun-gatiya waypa nipa an-gata An-delipa Jip gu-rrumurra barrwa galanyan gun-gata nipa gun-nelangga minypa abirri-jirrapa, lika ngaypa ng-galiyana nula an-nerranga aburr-gata abirri-jirrapa abirri-jirrapa aburr-gumurna, an-gata nipa gun-nelangga minypa abirri-jirrapa, nipa a-yinanga, “Guwa!” 4Rrapa jin-nerranga yarraman jina-bena, nipa minypa maningan jin-maya. Rrapa an-gata an-ngardapa ji-jonama a-ni, nipa ganyjarr gu-rrimarra aburr-gurdiya gorlk burr-gaypa barra gun-gata minypa magaya gun-guni, rrapa birripa barra aburr-garlma, aburr-buchichiya barra rrapa aburr-juwa. Rrapa an-gata ji-yarraman ji-jonama a-ni, nipa a-menga barrang wana an-babalapa.
5Ganapiya, lika gun-gatiya waypa nipa an-gata An-delipa Jip gu-rrumurra barrwa galanyan gun-gata nipa gun-nelangga minypa abirri-jirrapa gun-ngardapa, lika ngaypa ng-galiyana nula an-nerranga aburr-gata abirri-jirrapa abirri-jirrapa aburr-gumurna, an-gata nipa gun-nelangga minypa abirri-jirrapa gun-ngardapa, nipa a-yinanga, “Guwa!” Rrapa ngaypa ngu-nana jina-bena jin-gungunyja yarraman, ngaja, ngarla! Rrapa an-ngardapa ji-jonama a-ni, nipa gu-rrimarra murna a-jirra ana-guyinda gun-gata minypa balaja aburr-ngunyangunyjiya aburr-workiya mu-yinmiyapa. 6Lika ngaypa ng-galiyana minypa manyjirda a-jirra gata gojilapa aburr-gata abirri-jirrapa abirri-jirrapa aburr-gumurna, nipa a-yinanga, “Gun-ngardapa gilagrem (kilogram) nula mun-gata gandichawa minypa 30 dala (dollar). Rrapa borichel, wurpa mun-nerranga mun-gata mun-nelangga barli (barley), nula mun-gata abirri-jirrapa gun-ngardapa gilagrem minypa 30 dala. Wurra gala barra n-duma gun-gata gun-jong alip (olive) minypa mun-girra mbi-mangga aburr-workiya, rrapa gala barra n-duma mun-gata gurnal minypa mun-girra mbi-mangga aburr-workiya rrapa mbi-jarlapurda wayin (wine).”
7Ganapiya, lika gun-gatiya waypa nipa an-gata An-delipa Jip gu-rrumurra barrwa galanyan gun-gata nipa gun-nelangga minypa abirri-jirrapa abirri-jirrapa, lika ngaypa ng-galiyana nula an-nerranga aburr-gata abirri-jirrapa abirri-jirrapa aburr-gumurna a-wena, an-gata nipa gun-nelangga minypa abirri-jirrapa abirri-jirrapa, nipa a-yinanga, “Guwa!” 8Rrapa ngaypa gatiya ngu-nana jina-bena marr jin-gungarlcha yarraman, rrapa an-gata an-ngardapa ji-jonama a-ni nipa an-nelangga Gun-gujuwa. Rrapa ana-werranga a-jurrjurrmurra, nipa an-nelangga Aydich (Hades), minypa meyali gu-rrimanga “an-gugaliya a-juwiya a-workiya yi-gatiya a-boya”. Bitipa ganyjarr gubirri-dimarra barra wurra gama gorlk burrbu-bu, minypa abirri-jirrapa abirri-jirrapa gu-galiya yerrcha a-nirra a-jirrawa rrapa an-ngardapa barra a-juwa, minypa burr-mari, rrapa minypa balaja gun-nyagara gu-ni barra, rrapa minypa gu-derda ngoyurra gun-derta, rrapa minypa an-mugat an-bachirra an-guyinda.
9Ganapiya, lika gun-gatiya waypa nipa an-gata An-delipa Jip gu-rrumurra barrwa galanyan gun-gata nipa gun-nelangga minypa abirri-jirrapa abirri-jirrapa gun-ngardapa, lika ngaypa ngu-nana gun-gata belabila gu-maya minypa gatiya abu-wucha aburr-workiya Wangarr gun-nigipa, wurra yi-gata wupa nguburr-nana minypa aburr-ngurrnga aburr-gata wurra gama gorlk mu-ngoyurra burr-mari aburr-juwuna, minypa Wangarr gun-nika janguny burr-guya gubi-rrimarra nula. 10Lika ng-galiyana burrwa, birripa burr-guya aburr-gonyjinga, aburr-yinanga, “Bunggawa, a-lay, ny-junarda wana ny-babalapa rrapa warrpam ny-molamola rrapa ny-burral, gu-yinpa barra gu-ni nginyipa barra burr-mari ny-yengga burrwa rrapa burr-bu aburr-gata aburr-mornanga nyirrbu-buna ngayburrpa gata gu-jel?” 11Aburr-yinagata nula. Lika nipa a-garlmuna, burr-wuna mun-gungarlcha mirikal, rrapa a-wena burrwa burdak marr gubu-ga barra gun-baykarda ngika, nuwurra aburr-werranga burr-guta aburr-yigipa jawina aburr-yirda barra aburr-juwa, aburr-gata worlapa burrwa yerrcha.
12Gun-gatiya lika ngaypa ngu-nana nipa an-gata An-delipa Jip gu-rrumurra barrwa galanyan gun-gata nipa gun-nelangga minypa abirri-jirrapa abirri-jirrapa abirri-jirrapa, rrapa gun-gatiya gugu gun-nardiya rrawa burr-guya gu-ngorrkiyana, rrapa marnnga jiny-nyukurdanyjiyana, jin-gungunyja jinyu-ni, rrapa an-gata ran'gu ana-burrbena, a-ngukurdanyjiyana minypa maningan a-mayana. 13Rrapa waykin wenga jin-gata jin-delipa marnnga jin-guyinda jiny-bungguna jiny-ji gu-jel, minypa gun-maywapa ranginy balaja mun-jurrkurda mun-gata wolawola m-bunggiya mu-workiya gu-jong wenga, minypa gu-barlmarrk mu-ngorrkuja. 14Rrapa gun-gaba dach gu-werrpiyana, minypa ana-nga gu-garlagulurrmurra. Rrapa mun-mirk mun-bulapalawa mu-gakiyana, rrapa gun-bulapalawa bamara burr-guta gu-gakiyana.
15Lika aburr-gata wurra gama gorlk gun-nardiya rrawa aburr-yilkakiyana wupa gu-jandarra gu-ngarnama. Minypa aburr-gata aburr-mumurna aburr-guyinda bunggawa yerrcha, rrapa aburr-werranga burr-guta mu-ngoyurra aburr-jirra burrwa wurra gama gorlk, rrapa minypa mu-werranga bunggawa burrwa an-dakal, rrapa minypa gorlk gun-jaranga gubi-rrimanga, rrapa aburr-gata wana aburr-babalapa, rrapa aburr-werranga aburr-bulapalawa minypa aburr-welangga aburr-delipa aburr-ni rrapa aburr-welangga wana aburr-ni burr-guta, birripa aburr-yilkakiyana aburr-bona, minypa wupa gu-jandarra gu-ngarnama, rrapa minypa mu-mirk mu-ngarnama. 16Rrapa birripa aburr-gonyjinga nula jandarra rrapa mun-mirk, aburr-yinanga, “Nyina-bungga, nyin-denyja, barra nipa gala a-yinmiya nyirr-na an-gata bunggawa gun-nika gun-gurrenyja gun-guni a-nirra a-workiya, rrapa minypa an-gata An-delipa Jip gala a-yinmiya nyirr-bu ngayburrpa. 17Ngardawa gun-guniya gugu gu-bena, abirri-bachirramiyana arrburrwa, rrapa gala ana-nga a-yinmiya a-molamiya.”