Mun-gata Jurra Rrapa An-gata An-delipa Jip (Sheep)
51Lika ngaypa ngu-nana an-gata nipa bunggawa gun-nika gun-gurrenyja gun-guni a-nirra a-workiya, nipa mu-rrimarra nipa ana-munganaguwa minypa mun-anngiya, jurra m-bichiyana mu-yu, rrapa janguny gu-yu wuparnana rrapa yarlanga, rrapa mu-jakabiyana mu-yu gu-galanyan gu-guyinda, minypa abirri-jirrapa abirri-jirrapa abirri-jirrapa gun-ngardapa gun-bambilibili gun-guyinda galanyan derta mu-negarra.
2Rrapa ngaypa ngu-nana waykin an-guyinda an-mujaruk wana an-babalapa, nipa a-jabarrchinga a-ni, a-yinanga, “Nipa ana-nga an-molamola barra gun-gata galanyan gu-rruma rrapa mun-gata jurra mu-lapkujama?” 3a-yinagata. Wurra gala ana-nga an-gaba waykin, rrapa an-gaba gu-jel, rrapa an-gaba gu-jel wuparnana; gala ana-nga an-molamola rraka mu-lapkujama mun-gata jurra rrapa wupa mu-na. 4Lika ngaypa burr-guya ngu-rruwujana, ngardawa an-gata an-mujaruk gala ana-nga a-barripungarna an-molamola rraka mu-lapkujama mun-gata jurra rrapa wupa mu-na.
5Lika aburr-gata mu-murna yerrcha an-ngardapa a-wena apula, a-yinagata, “Gala barra n-duwuja. Wurra na an-gata Juda (Judah) an-bapurr, nipa wana an-babalapa minypa layan (lion). Nipa jarra Daybit (David), nipa minypa gun-jong gubu-gorndanga, wurra nipa an-guna minypa gun-jong barra gu-jirra gun-gata barrwa gu-bena gun-jarlala. Rrapa gun-gata gun-nerra nipa an-guna gu-beybana, a-molamiyana, nipa barra gu-rruma gun-gata mu-jurra abirri-jirrapa abirri-jirrapa abirri-jirrapa gun-ngardapa galanyan, rrapa mu-lapkujama barra mun-gata jurra.”
6Rrapa gojilapa gun-gata bunggawa gun-nika gun-gurrenyja gun-guni rrapa aburr-gata abirri-jirrapa abirri-jirrapa aburr-gumurna rrapa aburr-gata mu-murna yerrcha, wurra an-gata gojilapa a-ji, ngaypa ngu-nana An-delipa Jip (sheep) minypa gipa mu-ngoyurra a-juwuna. Wurpa lika nipa gelama a-jirra abirri-jirrapa abirri-jirrapa abirri-jirrapa an-ngardapa, rrapa mun-barra abirri-jirrapa abirri-jirrapa abirri-jirrapa mun-ngardapa nula, ngardawa an-mawunga Wangarr an-nika an-gata abirri-jirrapa abirri-jirrapa abirri-jirrapa an-ngardapa nipa a-jerrmiyana gun-nardiya rrawa. 7Rrapa nipa An-delipa Jip a-garlmuna, mu-menga mun-gata jurra nipa ana-murna ana-munganaguwa ana-guyinda an-gata minypa bunggawa gun-nika gun-gurrenyja gun-guni a-nirra a-workiya. 8Rrapa gun-gatiya nipa An-delipa Jip mu-menga mun-gata jurra, lika aburr-gata abirri-jirrapa abirri-jirrapa aburr-gumurna rrapa aburr-gata 24 mu-murna yerrcha burr-guta, birripa aburr-bungguna nula nipa ana-gochila. Minypa aburr-gata mu-murna yerrcha ngardapa ngardapa jibu-menga minypa gita (guitar), rrapa minypa abi-rrimarra japalana goldan abi-jarlapuna, wurpa lika minypa gu-ngana mu-mayana mun-molamola mun-jolnga, mun-narda mun-maywapa, minypa gun-burral Wangarr burr-yika wurra gama gorlk abu-wengganana aburr-workiyana. 9Lika aburr-gata 24 mu-murna yerrcha mun-geka manakay aburr-japarndiyana nula an-gata An-delipa Jip, minypa aburr-yinagata nula,
“Nginyipa ny-molamola jurra mun-gata barra ny-ma,
rrapa gun-gata galanyan barra n-duma rrapa nyi-lapkujama barra jurra.
Ngardawa nginyipa ny-juwuna rrapa mu-nginyipa mu-maningan wurra gama gorlk burr-menga nula Wangarr,
minypa aburr-jaranga aburr-bapurr gun-jaranga wengga gubu-borrwurra aburr-ni,
minypa gu-werranga gu-werranga gu-rrawa rrapa bunggawa ngardapa ngardapa abi-rrimarra.
10Minypa nginyipa burr-menga, burr-jarlapuna,
rrapa an-ngayburrpa Wangarr nipa ana-murna aburr-nirra,
minypa aburr-yigipa junggay yerrcha,
rrapa birripa barra bunggawa aburr-ni gun-gaba rrawa gu-jel.”
11Lika ng-ganana, rrapa aburr-manyjirda ng-galiyana aburr-jaranga waykin aburr-guyinda aburr-mujaruk aburr-wena. Minypa aburr-ji aburr-gomarriyana, rrapa gun-gata bunggawa gun-nika gun-gurrenyja gun-guni rrapa aburr-gata abirri-jirrapa abirri-jirrapa aburr-gumurna, rrapa aburr-gata mu-murna yerrcha burr-guta, birripa gojilapa. Wurpa lika birripa aburr-gata aburr-mujaruk aburr-ji aburr-gomarriyana aburr-jaranga aburr-jaranga aburr-jaranga, aburr-guna aburr-guna aburr-guna, aburr-bulapalawa. 12Birripa waykin aburr-wena, aburr-yinagata,
“An-guna An-delipa Jip mu-ngoyurra burr-mari a-juwuna,
nipa an-molamola barra wana an-babalapa a-ni barra,
rrapa minypa gun-ngiya gun-bulapalawa gun-molamola, gun-gata gun-nigipa gu-ni barra,
rrapa minypa bama jechinuwa gu-borrwa barra a-workiya,
rrapa ganyjarr gu-rrimapa barra a-ni;
rrapa minypa ngayburrpa nguburr-bulapalawa marr nguburr-balcha barra nula,
rrapa nguburr-marrkapcha barra nula,
rrapa nipa an-nelangga an-molamola ngubi-nega barra nguburr-ni!”
13Lika ng-galiyana burrwa aburr-bulapalawa Wangarr burr-jarlapuna, minypa waykin aburr-guyinda, rrapa minypa gun-nardiya rrawa gu-jel aburr-nirra, rrapa minypa gu-bugula aburr-yurra, rrapa minypa gu-jel wuparnana aburr-nirra, aburr-gurdiya wupa aburr-bulapalawa ngaypa ng-galiyana burrwa aburr-wena, aburr-yinagata,
“Nipa an-gata a-nirra a-workiya bunggawa gun-nika gun-gurrenyja gun-guni,
rrapa nipa an-gata An-delipa Jip,
bitipa abirri-welangga ngayburrpa barra abirri-molamola arrbi-negapa barra nguburr-workiya,
rrapa marr nguburr-balcha barra butula,
rrapa nguburr-marrkapcha barra butula.
Rrapa bitipa barra wana abirri-babalapa abirri-nipa barra abirri-workiya.”
14Rrapa birripa aburr-gata abirri-jirrapa abirri-jirrapa aburr-gumurna aburr-wena, “Gun-burral. Gun-nardiya rrapa ganapiya.” Rrapa aburr-gata mu-murna yerrcha aburr-bungguna, aburr-marrngoypiyana butula, minypa an-gata bunggawa gun-nika gun-gurrenyja gun-guni a-nirra a-workiya rrapa an-gata An-delipa Jip.