Bunggawa Gun-nika Gun-gurrenyja Gun-guni Gun-gata Waykin
41Lika gu-gata wenga ngaypa ngu-nana ngana gu-jirra yi-gata waykin gu-lapkujamiyana gu-ji. Lika an-gata manyjirda a-jirra mu-ngoyurra ng-galiyana nula minypa an-gubipija ngorla a-maya, nipa barrwa a-wena apula, a-yinagata, “Guwa ay-ngunyuta, rrapa ngaypa ngiy-guybuka barra gu-yinmiya barra gu-ni jurdach.”
2Warrika ngaypa nipa Mern An-mawunga wugupa apula ngu-nana minypa bunggawa gun-nika gun-gurrenyja gun-guni yi-gata waykin rrapa an-ngardapa gata a-ni. 3Rrapa nipa an-gata a-ni ngaypa ngu-nana nipa a-jayanayana minypa gun-gata jandarra rrupiya wana nula, minypa jechpa (jasper) rrapa garn'iliyan (carnelian) abirri-welangga. Rrapa gun-gata gun-gurrenyja gun-guni gojilapa gu-jinyja golonggolong jiny-ji jiny-jomarriyana. Rrapa jin-gata golonggolong ngaypa ngu-nana jiny-jayanayana minypa gun-gata jandarra rrupiya wana nula gun-nelangga yemaralt (emerald). 4Rrapa gata gu-ji gu-gomarriyana gun-jaranga bunggawa gun-nika gun-gurrenyja gun-guni, minypa 24: Rrapa gatiya 24 mu-murna yerrcha aburr-ni, minypa mun-gungarlcha mirikal aburr-barrngumurra aburr-ni, rrapa aburr-bama gubu-garrana goldan gu-maya an-mumurna an-guyinda bunggawa gun-nika ana-bama gu-garraja a-workiya. 5Rrapa bunggawa gun-nika gun-gurrenyja gun-guni gun-gata gojilapa, gatiya wenga ana-mulakchinga rrapa ana-durrjinga rrapa guna-wuljinga guna-boya. Rrapa gatiya gu-gochila bunggawa gun-nika gun-gurrenyja gun-guni lam minypa bol gu-rronga gu-ji abirri-jirrapa abirri-jirrapa abirri-jirrapa gun-ngardapa. Minyja gun-narda bol gu-rronga gu-ji, nipa minypa Wangarr An-mawunga abirri-jirrapa abirri-jirrapa abirri-jirrapa an-ngardapa. 6Rrapa gata gu-gochila gun-gata bunggawa gun-nika gun-gurrenyja gun-guni ngaypa ngu-nana bugula wana gu-yu, gun-molamola minypa rrewarrga gun-gunaya.
Rrapa gun-gata bunggawa gun-nika gun-gurrenyja gun-guni, gojilapa rrapa gu-gera aburr-ngiya aburr-ni Wangarr mu-ngoyurra burr-jarlapuna, aburr-gumurna abirri-jirrapa abirri-jirrapa, wurra mun-barra mun-jaranga mbi-rrimanga, minypa burr-bama burr-gochila wenga rrapa burr-bama burr-jonama wenga. 7Rrapa an-gata an-ngardapa an-gumurna, nipa minypa an-anngiya, layan (lion). Rrapa an-gata an-nerranga nipa gun-nelangga minypa abirri-jirrapa an-gumurna, nipa minypa bulugi (bullock). Rrapa an-gata an-nerranga nipa gun-nelangga minypa abirri-jirrapa gun-ngardapa an-gumurna, nipa minypa ngoyurra a-jirra minypa an-gugaliya. Rrapa an-gata an-nerranga nipa gun-nelangga minypa abirri-jirrapa abirri-jirrapa an-gumurna jurdach an-guyinda, nipa minypa waykin a-boya a-workiya damalkurra. 8Aburr-gata abirri-jirrapa abirri-jirrapa aburr-gumurna, ngardapa ngardapa burrwa mernda jiny-jirra balpal abirri-jirrapa abirri-jirrapa abirri-jirrapa, rrapa mun-jaranga mun-barra burr-balkaja mernda aburr-jirra rrapa aburr-burral burr-guta. Rrapa rrengarrenga rrapa ana-munya birripa ngurrpiny aburr-japarndiya aburr-workiya, aburr-yinagata,
“An-molamola, an-molamola, an-molamola nipa Wangarr Bunggawa wana an-babalapa.
Nipa a-ni a-workiyana, rrapa gun-guniya a-nirra, rrapa a-nipa barra a-workiya!”
9Rrapa nipa an-gata bunggawa gun-nika gun-gurrenyja gun-guni a-nirra rrapa ay-nirrapa ay-workiya, aburr-gata abirri-jirrapa abirri-jirrapa aburr-gumurna wolawola an-nelangga an-molamola abi-nenga aburr-workiya, rrapa aburr-marrngoypiya nula rrapa aburr-japurramaya nula, 10gun-gatiya lika birripa aburr-gata aburr-jaranga mu-murna yerrcha, minypa 24, birripa aburr-bunggiya nula aburr-workiya an-gata nipa bunggawa gun-nika gun-gurrenyja gun-guni a-nirra a-workiya, rrapa minypa aburr-marrngoypiya nuluwa an-gata ay-nirrapa ay-workiya. Gata gu-gochila gun-gata bunggawa gun-nika gun-gurrenyja gun-guni, birripa gubu-gurrmunga nula gun-birripa mu-ngoyurra aburr-bama gubu-garrana goldan gu-maya, rrapa minypa aburr-yinagata nula,
11“Nginyipa ny-molamola, ny-junardiya ny-nyayburrpa Bunggawa rrapa ny-nyayburrpa Wangarr,
barra ngayburrpa nyiburr-gurdiya gorlk nginyipa ny-yelangga ny-molamola bubi-nega rrapa marr nyiburr-balcha nggula,
rrapa nginyipa barra wana ny-babalapa nyi-ni barra.
Ngardawa nginyipa ny-jarlapuna gun-bulapalawa,
ngardawa nginyipa wupa ngardapa nggu ny-borrwurra rrapa gun-bulapalawa ny-jarlapuna,
rrapa minypa gu-nirra gu-workiya ngardawa nginyipa wupa nyanma.”