221Lika nipa an-gata nguna-guybukaja man'garba bugula wanngu gun-gunega gu-jayanayana minypa girl'ach mun-molamola. Nipa guna-werrwerrjinga guna-yu gu-gatiya wenga Wangarr gun-nika gun-gurrenyja gun-guni gun-gata An-delipa Jip burr-guta gun-bitipa, 2rrapa gatiya guna-bamuna gojilapa gu-jarlakarr gun-gata rrawa. Rrapa gata gu-gera gu-gera gun-gata man'garba guna-werrwerrjinga guna-yu, nipa gun-jong gu-jinyja wanngu gun-gunega, nipa mu-rrimarra mun-nerranga mun-nerranga balaja, minypa arr-jirrapa arr-murna rrapa abirri-jirrapa, wurpa lika gun-gata gun-jong gun-ngardapiya wupa. Minypa rreyma a-yu a-workiyana ran'gu nipa gun-jong balaja mu-rrimarra mun-nerranga mun-nerranga. Rrapa gun-gata gun-jong nipa mu-rrimarra mun-birlapirla barra gu-werranga gu-werranga gu-rrawa wanngu aburr-ni. 3Rrapa gala barra barrwa gun-nga gun-nerra, wurra gun-gata bunggawa gun-nika gun-gurrenyja gun-guni Wangarr gun-nika gun-gata an-gata An-delipa Jip burr-guta gun-bitipa, nipa gatiya gu-murnangana gu-rrawa barra gu-ji. Rrapa Wangarr burr-yika aburr-mujama aburr-marrngoypiya barra nula aburr-ni, 4rrapa abi-na barra ngoyurra a-jirra japurra a-jirra, rrapa nipa an-nelangga barra a-yu gata birripa aburr-bukula. 5Rrapa gatiya gala barra barrwa ana-munya gu-ji, rrapa birripa gala barra jal aburr-ni barra lam gu-rro gu-ji, rrapa gala barra jal aburr-ni barra marnnga jina-darrja, wurra an-gatiya an-ngardapiya Wangarr nipa bardayala burrwa, rrapa birripa barra nipa ana-murna aburr-nipa barra aburr-workiya.
Jesus A-wena Yibirrich Ana-jeka Barra
6Rrapa an-gata waykin an-guyinda an-mujaruk a-wena apula, a-yinagata, “Gun-gata janguny gun-burral, barra wurra gama gorlk gubu-borrwa aburr-ni. Minypa an-gata an-ngardapiya arrburrwa Wangarr, an-gatiya nipiya nyanma gu-galiya yerrcha aburr-mujaruk gubu-ngurrjinga aburr-workiyana Wangarr gun-nika, nipiya an-maywapa nguna-jerrmarra ngaypa waykin wenga ngu-mujaruk, barra arr-gurdagurdarra ana-goyburrpa nyiburr-yigipa nyiburr-mujama minypa gu-yinmiya barra gu-ni.”
7“Bubi-na!” nipa Jesus a-yinagata, “Yibirrich ngu-bengga barra ana-gorrburrwa! Gun-narda janguny murda mu-jurra, minypa jurdach gu-yinmiya barra gu-ni, gun-narda janguny ana-nga gu-borrwuja a-nirra, nipa an-molamola a-nirra.”
8Ngaypa ng-gunardiya Jon ng-galiyana gun-gata janguny rrapa ngu-nana. Rrapa gun-gatiya ng-galiyana rrapa ngu-nana, lika ngu-bungguna gata ana-rrepara an-gata an-mujaruk nipa nguna-guybukaja, jimarn jarra ngaypa ngu-marrngoypiyarna nula. 9Wurra nipa a-wena apula, “Gala barra ny-yirda. Wurra ngaypa burr-guta ngu-mujama minypa nginyipa rrapa aburr-nginyipa worlapa nggu yerrcha, birripa aburr-gata Wangarr burr-yika gu-galiya yerrcha aburr-mujaruk, rrapa aburr-gata aburr-jaranga burr-guta gun-narda janguny murda mu-jurra birripa gubi-rrimanga. Ganapiya, wurra ny-marrngoypiya barra nula nipa Wangarr!”
10Nipa a-yinagata apula, “Gala barra yongun nyi-nega gun-narda janguny murda mu-jurra gu-yurra, ngardawa yi-gurrepa gugu gu-bengga barra gun-burral. 11Wurra burdak ana-nga an-gata gun-nerra jama a-jirra a-workiya, nipa mu-nguy barra gun-nerra jama a-ji, rrapa ana-nga an-gata an-nerra warrpam, nipa mu-nguy barra werra a-negiya. Ana-nga an-gata jechinuwa a-bamburda a-workiya, nipa mu-nguy barra jechinuwa a-bamba, rrapa ana-nga an-gata gu-molamola a-nirra, nipa mu-nguy barra a-ni gu-molamola.”
12“Bubi-na! Yibirrich ngaypa ngu-bengga barra ana-gorrburrwa!” Nipa Jesus a-yinagata, “Rrapa nguna-ganyja ana-gorrburrwa, barra ngaypa arr-wu barra minypa ana-goyburrpa mu-ngoyurra jama nyiburr-ji. 13Ngaypa minypa Alpa (Alpha)** *Alpa rrapa Am'ega, gun-narda minypa Grik aburr-guyinda gun-birripa wengga gun-birripa alpabet (alphabet) mu-ngoyurra gu-jirra gun-gata gun-nelangga alpa (alpha), rrapa jurdach gu-jirra gun-gata gun-nelangga am'ega (omega).* mu-ngoyurra ng-guyinda rrapa jurdach ng-guyinda. Ngaypa ng-gurdiya mu-ngoyurra rrapa jurdach.
14“Birripa aburr-molamola aburr-nirra aburr-gata minypa mun-birripa mirikal mbi-weparda aburr-nirra, barra gun-mola gu-ni burrwa mbi-ma barra mun-gata balaja gun-gata gun-jong wanngu gun-gunega mu-rrimanga, rrapa gun-mola minypa gu-ni barra burrwa ngana gu-jirra gu-guyinda aburr-barrnguma barra gu-murnangana rrawa. 15Wurra gun-gatiya gu-rrawa yarlanga aburr-ji barra birripa aburr-gata aburr-werra, aburr-gatiya minypa burrbu-warburda aburr-workiya, rrapa marrambay gun-guji gubi-rrimanga, rrapa an-gugaliya abu-burnda aburr-workiya, a-juwiya, rrapa marr aburr-balcharra nula an-guripa an-guyinda wangarr, rrapa minypa aburr-jaranga aburr-gata jarrma gubu-mangga aburr-workiya rrapa aburr-yolkiya aburr-weya; aburr-gurdiya ngacha barra gu-rrawa yarlanga aburr-ji.
16“Ngaypa ng-gurdiya Jesus an-ngaypa an-mujaruk ngu-jerrmarra ana-gorrburrwa, gun-narda janguny nipa guna-ganyja ana-gorrburrwa nyiburr-gurda nyiburr-ngaypa wurra gama gorlk gun-jaranga rrawa nyiburr-nirra. Ngaypa -- minypa an-gata Daybit (David) nipa minypa gun-jong gun-gata gubu-gorndanga, gu-bungguna -- wurra ngaypa minypa gun-gata barra gu-jirra gun-gata gun-jong barrwa gun-jarlala gu-bena. Rrapa mola ngaypa minypa jin-gata jin-ngardapa gata guna-rurrgakaja jina-bamburda jina-workiya.
17“Rrapa nipa Mern An-mawunga rrapa jin-gata gochila nguna-rrana, birrinyjipa abirriny-yinaga abirriny-yeya, ‘Guwa!’ Rrapa ana-nga a-galiyarra burrinyjula, nipa niya barra a-yinda, ‘Guwa.’ Rrapa ana-nga an-gata a-jaygachinga, nipa barra ana-boy, rrapa ana-nga jal a-ni, nipa barra gu-ma wanngu gun-gunega bugula, wurra burr-rrupiya ngika.” A-yinagata a-wena Jesus, ganapiya.
Jon Gu-mungbuna Janguny
18Rrapa ngaypa arr-gelamajortknga nyiburr-gata nyiburr-nga minypa nyiburr-galiyarra mu-guna mu-jurra gu-yurra gun-narda janguny jurdach gun-burral gu-bengga barra: Minyja ana-nga gubirri-balagarrgurra gun-nerranga janguny, Wangarr nipa barra gun-gujuwa gu-jerrma barra nula an-gata an-gugaliya gu-gata ngacha minypa mu-guna mu-jurra gu-ngurrjinga. 19Rrapa mu-guna mu-jurra gun-narda janguny jurdach gu-bengga barra gun-burral, minyja ana-nga gu-gaypa barra gun-ngiya gun-gata janguny, Wangarr nipa barra a-gaypa an-gata an-gugaliya gun-gata gun-molamola mu-guna mu-jurra gu-ngurrjinga. Minypa a-gaypa barra, jimarn jarra mun-nigipa barra mu-ni mun-gata balaja gun-gata gun-jong wanngu gun-gunega mu-rrimanga. Rrapa minypa nipa a-gaypa barra gun-molamola rrawa, jimarn jarra a-ni barra.
20An-gata gun-guna janguny gun-nigipiya, nipa a-yinagata, “Gun-burral. Ngaypa yibirrich ngu-bengga barra ana-gorrburrwa.” Gun-nardiya rrapa ganapiya. Guwa Jesus, nginyipa ny-jatiya Bunggawa!
21Jesus an-ngayburrpa Bunggawa, nipa a-gunggaja barra ana-gorrburrwa ana-goyburrpa nyiburr-gurdiya Wangarr nyiburr-yika wurra gama gorlk. Gun-nardiya rrapa ganapiya.

*22:13: * *Alpa rrapa Am'ega, gun-narda minypa Grik aburr-guyinda gun-birripa wengga gun-birripa alpabet (alphabet) mu-ngoyurra gu-jirra gun-gata gun-nelangga alpa (alpha), rrapa jurdach gu-jirra gun-gata gun-nelangga am'ega (omega).* mu-ngoyurra ng-guyinda rrapa jurdach ng-guyinda. Ngaypa ng-gurdiya mu-ngoyurra rrapa jurdach.