Mun-geka Dach Rrapa Gun-geka Rrawa
211Gu-gata wenga ngaypa ngu-nana mun-geka dach rrapa gun-geka rrawa. Ngardawa dach mun-gata mu-ngoyurra rrapa rrawa gun-gata mu-ngoyurra, bitipa abirri-mungbiyanapa, rrapa bugula gun-bachirra gala barrwa gun-nga. 2Rrapa ngu-nana rrawa gun-gata gun-molamola Wangarr gun-nika, gun-geka Jir'uchalam (Jerusalem) nipa guna-jerrmarra, guna-bupiyana guna-bamuna waykin wenga. Nipa gun-gata gipa nawanawa gu-ni, minypa gun-maywapa ranginy gama nipa nawanawa jinyu-nirra jiny-yorkiya gochila jin-dayana nipa jiny-ma barra. 3Rrapa ana-manyjirda ng-galiyana gu-gatiya wenga bunggawa gun-nika gun-gurrenyja gun-guni, minypa a-yinagata a-wena, “Gun-guniya gugu Wangarr gun-nika rrawa wugupa burrwa wurra gama gorlk, nipa an-gata barra wugupa aburr-ni. Birripa aburr-yigipa aburr-ni barra nipiya Wangarr wugupa burrwa, minypa nipa an-birripa. 4Nipa barra gu-yerrnyja burrwa rru aburr-mipila, rrapa an-gugaliya gala a-yinmiya barrwa a-juwa, rrapa gala a-yinmiya barrwa wargugu a-ni rrapa a-rruwuja, rrapa gala a-yinmiya barrwa a-barpa, wurra gun-nyagara. Ngardawa gun-gata mu-ngoyurra gu-ni guy-mungbiyanapa.”
5Rrapa nipa an-gata a-ni gun-gata bunggawa gun-nika gun-gurrenyja gun-guni, nipa a-yinanga, “Gun-guniya gugu ngaypa ngu-jarlapurda ngu-nirra gun-bulapalawa gun-geka.” Barrwa a-yinagata apula, “Wukurrja gun-guna ngaypa ngu-wengga barra, ngardawa gun-guna gun-burral barra wurra gama gorlk gubu-borrwa aburr-ni.”
6Lika a-yinagata, “Ganapiya! Ngaypa minypa gun-gata Alpa (Alpha)** *Alpa rrapa Am'ega, gun-narda minypa Grik aburr-guyinda gun-birripa wengga gun-birripa alpabet (alphabet) mu-ngoyurra gu-jirra gun-gata gun-nelangga alpa (alpha), rrapa jurdach gu-jirra gun-gata gun-nelangga am'ega (omega).* jurdach gu-jirra, minypa mu-ngoyurra rrapa jurdach ngaypa wupa ngu-ngardapa. Ana-nga an-gata minypa a-jaygachinga, ngaypa ngu-mola nula ngu-wu barra bugula gun-gata mipila gu-jirra guna-werrwerrjinga guna-yurra wanngu gun-gunega. 7Gun-nardiya warrpam nuluwa gun-nigipa ana-nga an-gata minypa gun-gata gun-nerra nipa an-gugaliya gu-beybana, a-molamiyana. Rrapa ngaypa barra ng-gunaga ngu-yigipa ngu-ni barra, rrapa nipa barra an-ngaypa walkur a-ni barra. 8Wurra aburr-werranga aburr-gata ngunabu-gengamarra, rrapa gala marr aburr-balcharna apula, rrapa gun-nerra gubi-rrimarra, rrapa burrbu-buna aburr-workiyana, aburr-juwuna, rrapa marrambay aburr-ji aburr-workiyana, rrapa burrbu-warbuna aburr-workiyana, rrapa marr aburr-balcha nula an-guripa an-guyinda wangarr, rrapa burrbu-yolkaja aburr-workiyana gu-galiya yerrcha; aburr-gurdiya ngacha gun-guna burrwa gun-birripa: Birripa barra aburr-rro aburr-ji gatiya jimarna gu-bugula, wurpa lika bol ngarl gu-jirra gun-gata gu-rrongga gu-jirra jorlpur (sulphur). Gu-guyinarda ngacha gun-gujuwa gun-gata nipa gun-nelangga minypa abirri-jirrapa.”
Gun-geka Jir'uchalam (Jerusalem)
9Lika aburr-gata abirri-jirrapa abirri-jirrapa abirri-jirrapa an-ngardapa waykin aburr-guyinda aburr-mujaruk, birripa aburr-gatiya minypa abi-rrimarra japalana abirri-jirrapa abirri-jirrapa abirri-jirrapa an-ngardapa an-gata ngana gu-mayana gun-gujuwa barrwa gun-guyinda Wangarr guna-jerrmarra, minypa abirri-jirrapa abirri-jirrapa abirri-jirrapa gun-ngardapa, aburr-gurda waykin aburr-guyinda aburr-mujaruk an-ngardapa a-garlmuna, a-wena apula. Nipa a-yinagata, “Guwa, ngaypa ngiy-guybuka barra gama an-gata An-delipa Jip jiny-ma barra jin-nigipa.” 10Lika Mern An-mawunga wugupa apula nipa an-gata waykin an-guyinda an-mujaruk nguna-ganyja a-warrchinga, nguna-barnjinga gun-gata waykin mu-mirk. Lika nipa nguna-guybukaja, gu-gata mu-mirk wenga ngaypa ngu-nana gu-murnangana rrawa gun-molamola Wangarr gun-nika gun-gata Jir'uchalam guna-bupiyana guna-bamuna waykin wenga, nipa Wangarr guna-jerrmarra. 11Nipa gun-gata rrawa gu-jayanayana gu-ji Wangarr gun-nika gun-gujayanaya, minypa gun-maywapa ranginy gun-gata jandarra rrupiya wana nula gun-nelangga jechpa (jasper), wurpa lika minypa gun-gunaya rrewarrga gu-yunyarrapa, minypa mun-molamola girl'ach (glass). 12Gun-gatiya rrawa, nipa jandarra wana gun-babalapa gu-ji gu-gomarriyana, rrapa gatiya nipa ngana gu-jirra arr-jirrapa arr-murna rrapa abirri-jirrapa, minypa 12: Rrapa waykin aburr-guyinda aburr-mujaruk arr-jirrapa arr-murna rrapa abirri-jirrapa gatiya aburr-jinyja ngana gu-jirra gu-guyinda. Rrapa gun-gata ngana gu-jirra gun-nelangga gu-yu minypa aburr-bapurr arr-jirrapa arr-murna rrapa abirri-jirrapa, minypa aburr-welangga Yichrayal (Israel) burr-yika walkurpa yerrcha. 13Gata aburr-welangga aburr-yu, minypa marnnga jina-burrbeya gu-gata gu-gera ngana gu-jirra abirri-jirrapa gun-ngardapa, rrapa minypa lunggurrma guna-jeknga gu-gata gu-gera ngana gu-jirra abirri-jirrapa gun-ngardapa, rrapa minypa jalachang guna-jeknga gu-gata gu-gera, minypa racha, ngana gu-jirra abirri-jirrapa gun-ngardapa, rrapa minypa barra guna-jeknga gu-gata gu-gera ngana gu-jirra abirri-jirrapa gun-ngardapa. 14Gun-gata jandarra gatiya gu-ji gu-gomarriyana, nipa gu-rrenyjinga gun-gurrema arr-jirrapa arr-murna rrapa abirri-jirrapa. Rrapa gun-gata gun-gurrema gatiya wupa gu-yu, nipa gun-nelangga ngardapa ngardapa gu-yu, minypa aburr-gata An-delipa Jip aburr-yigipa aburr-mujama nipa burr-jerrmarra birripa aburr-welangga, aburr-gata arr-jirrapa arr-murna rrapa abirri-jirrapa.
15Rrapa waykin an-guyinda an-mujaruk an-gata a-wena apula a-ni, nipa gu-rrimarra gun-jong goldan gu-maya, nipa barra a-ngunyangunyjiya gu-yinmiyapa wana gun-gata rrawa rrapa gun-gata ngana gu-jirra rrapa gun-gata jandarra gu-ji gu-gomarriyana. 16Gun-gata rrawa nipa abirri-jirrapa abirri-jirrapa gu-gera gun-ganawa. Nipa waykin an-guyinda an-mujaruk gu-menga gun-nigipa gun-jong, lika a-ngunyangunyjiyana gun-gata rrawa; nipa gun-gata wana, minypa 2,400 gul'amita (kilometre) ngardapa ngardapa gu-werranga gu-werranga gu-gera, rrapa nipa gun-baykarda gu-ji gun-ganawa, minypa 2,400 gil'amita. 17Rrapa nipa a-ngunyangunyjiyana jandarra gun-gata gu-ji gu-gomarriyana, minypa an-gugaliya wolawola a-ngunyangunyjiya a-workiya gatiya mernda a-jirra jin-mipila butiya rrapa murna a-jirra. Minypa gun-gata jandarra gu-ji gu-gomarriyana, nipa wana, minypa 144, minypa an-gata waykin an-guyinda an-mujaruk nipa a-ngunyangunyjiyana. 18Gun-gata jandarra gata gu-ji gu-gomarriyana, nipa minypa jechpa gu-maya, wurpa gun-gata rrawa nipa gun-molamola goldan gu-maya, minypa gala gun-nga gun-gubalagarrgurrjiya gu-yu, wurra gun-gunaya rrewarrga minypa girl'ach. 19Gun-gata jandarra gata gu-ji gu-gomarriyana, wupa gu-rrenyjinga gun-gata nipa gun-molamola, minypa jandarra gu-maya gun-molamola gun-guyinda gun-nerranga gun-nerranga. Gu-gata ngacha minypa gun-gata nipa gun-nelangga minypa gun-ngardapa, nipa jechpa; rrapa gun-gata nipa gun-nelangga minypa abirri-jirrapa, nipa jepaya (sapphire); rrapa gun-gata nipa gun-nelangga minypa abirri-jirrapa gun-ngardapa, nipa agat (agate); rrapa gun-gata nipa gun-nelangga minypa abirri-jirrapa abirri-jirrapa, nipa yemaralt (emerald). 20Rrapa gun-gata nipa gun-nelangga minypa abirri-jirrapa abirri-jirrapa gun-ngardapa, nipa anik (onyx); rrapa gun-gata nipa gun-nelangga minypa abirri-jirrapa abirri-jirrapa abirri-jirrapa, nipa garn'iliyan (carnelian); rrapa gun-gata nipa gun-nelangga minypa abirri-jirrapa abirri-jirrapa abirri-jirrapa gun-ngardapa, nipa gur'ichalach (chrysolite); rrapa gun-gata nipa gun-nelangga minypa abirri-jirrapa abirri-jirrapa abirri-jirrapa abirri-jirrapa, nipa beral (beryl). Rrapa gun-gata nipa gun-nelangga minypa abirri-jirrapa abirri-jirrapa abirri-jirrapa abirri-jirrapa gun-ngardapa, nipa dowpech (topaz); rrapa gun-gata nipa gun-nelangga minypa arr-jirrapa arr-murna, nipa gur'ichaprach (chrysophrase); rrapa gun-gata nipa gun-nelangga minypa arr-jirrapa arr-murna rrapa gun-ngardapa, nipa jeychin (jacinth); rrapa gun-gata nipa gun-nelangga minypa arr-jirrapa arr-murna rrapa abirri-jirrapa, nipa amardich (amethyst). Gu-gurda ngacha. 21Rrapa gun-gata ngana gu-jirra arr-jirrapa arr-murna rrapa abirri-jirrapa gatiya gu-lawu arr-jirrapa arr-murna rrapa abirri-jirrapa, minypa gu-lawu gun-ngardapiya wupa ngana gu-jirra ngardapa ngardapa. Rrapa gun-gata rrawa jarlakarr gun-molamola goldan gu-maya, minypa gala gun-nga gun-gubalagarrgurrjiya gu-yu, wurra gun-gunaya rrewarrga minypa girl'ach.
22Rrapa gun-gata rrawa gala gun-nga gu-ji bala gun-japurra Wangarr gun-nika, wurra gun-nyagara. Ngardawa nipa an-gatiya an-ngardapiya arrburrwa Wangarr wana an-babalapa, rrapa an-gata An-delipa Jip, bitipa abirri-gatiya. 23Rrapa gu-gata burr-yika gu-rrawa gala jal aburr-ni barrwa ran'gu rrapa marnnga, wurra aburr-nayarra aburr-nirra Wangarr gun-nika wupa gun-gujayanaya. Rrapa an-gata An-delipa Jip, nipa minypa lam (lamp) gu-rrongga gu-jirra gun-gata rrawa. 24Gun-nardiya wupa gu-jayanaya barra gu-ji, rrapa minypa gu-werranga gu-werranga gu-rrawa birripa burr-guta barra aburr-rrigirrga gu-gujayanaya. Rrapa bunggawa yerrcha gun-nardiya rrawa gubu-ga barra gurda aburr-workiya gun-molamola gun-birripa. 25Gun-gata ngana gu-jirra gala barra barrwa gu-jakabiya barra gu-ji, ngardawa gala barra barrwa ana-munya gu-ji, wurra gun-nyagara. 26Wurra gu-werranga gu-werranga gu-rrawa wenga birripa gubu-ga barra gurda aburr-workiya gun-birripa gun-molamola, minypa gun-birripa murna gun-gugopiya. 27Wurra gala gun-nga gun-nerra gu-barrnguma barra gun-gata rrawa, rrapa ana-nga an-gata gun-nerra gu-rrimanga rrapa a-yolkiya a-weya, an-gata an-gugaliya gala a-yinmiya a-barrnguma gun-gata rrawa, wurra aburr-gata wupa jarra minypa aburr-welangga aburr-yurra mu-jurra An-delipa Jip mun-nika, mun-gata minypa aburr-welangga aburr-yurra wanngu aburr-nipa barra aburr-workiya.

*21:6: * *Alpa rrapa Am'ega, gun-narda minypa Grik aburr-guyinda gun-birripa wengga gun-birripa alpabet (alphabet) mu-ngoyurra gu-jirra gun-gata gun-nelangga alpa (alpha), rrapa jurdach gu-jirra gun-gata gun-nelangga am'ega (omega).* jurdach gu-jirra, minypa mu-ngoyurra rrapa jurdach ngaypa wupa ngu-ngardapa. Ana-nga an-gata minypa a-jaygachinga, ngaypa ngu-mola nula ngu-wu barra bugula gun-gata mipila gu-jirra guna-werrwerrjinga guna-yurra wanngu gun-gunega.