Gun-jaranga Jemberr Minypa 1,000
201Lika ngaypa ngu-nana waykin an-guyinda an-mujaruk ana-bupiyana ana-bamuna, nipa murna a-jirra ana-guyinda a-rrimarra an-gulapkujama gi (key) gun-gata gu-lupa rralala nula, rrapa nipa a-rrimarra an-gubandawiya jirn (chain). 2Nipa waykin an-guyinda an-mujaruk lika a-rrimarra an-gata wana an-babalapa nguymbula mu-ngoyurra an-guyinda walkwalk an-gata Jeytan (Satan). Lika a-bichinga, barra nipa walkwalk a-bichiyapa a-ni gun-jaranga jemberr, minypa 1,000: 3Lika nipa waykin an-guyinda an-mujaruk a-yerrnyjinga an-gata wana an-babalapa nguymbula gata gu-lupa rralala, lika gu-jakabuna nula rrapa derta gu-negarra, nipa Jeytan an-gata walkwalk wupa a-ni rrapa gala a-yinmiyarna barrwa burr-yolkajarna gu-werranga gu-werranga gu-rrawa, nuwurra waypa gun-gatiya gun-jaranga jemberr, minypa 1,000, gu-gatiya wenga minypa nipa waykin an-guyinda an-mujaruk gu-lapkujama barra nula, barra nipa walkwalk an-bachirra ana-bengga, wurra gun-baykarda ngika a-ni barra.
4Lika ngaypa ngu-nana bunggawa gun-nika gun-gurrenyja gun-guni gun-jaranga, rrapa birripa gatiya gubi-rrenyjinga aburr-ni bunggawa gun-nika, birripa ganyjarr gubi-rrimarra burr-mari barra aburr-wengga. Rrapa ngaypa nguburr-nana aburr-werranga aburr-gata aburr-ngurrnga, birripa mu-ngoyurra aburr-juwuna minypa aburr-werranga aburr-bachirra burrbu-jaygorndanga, ngardawa gala jal aburr-nirrarna burrwa birripa aburr-gurda gubi-rrimarra Jesus gun-nika janguny rrapa Wangarr gun-nika wengga gubu-ngurrjinga. Minypa birripa aburr-guna gala marr aburr-balcharna nula an-gata moch an-mugat, rrapa an-nigipa an-mawunga aburr-werranga abi-jarlapuna gala aburr-marrngoypiyarna nula; gala nipa gun-nelangga gubi-rrimangarna aburr-bukula rrapa gata murna aburr-jirra aburr-guyinda. Aburr-gurdiya aburr-ngurrnga, birripa aburr-garlmuna, aburr-burral aburr-molamiyana, rrapa nipa Christ birripa aburr-guna burr-guta bunggawa aburr-ni gun-jaranga jemberr, minypa 1,000: 5Wurra aburr-werranga gipa aburr-juwuna, wurra gala birripa aburr-burral aburr-molamiyarna burdak, nuwurra waypa gun-gata gun-jaranga jemberr, minypa 1,000, wurra jarra aburr-guna nipa Wangarr mu-ngoyurra burr-jarrkarrana. 6Aburr-nga aburr-gata wugupa burrwa aburr-gurda Wangarr mu-ngoyurra burr-jarrkarra barra, birripa aburr-marrkapchinga aburr-nirra, minypa birripa aburr-molamola Wangarr burr-yika. Birripa gala aburr-yinmiya barrwa aburr-juwa gun-gata guna-bamburda gun-gujuwa nipa gun-nelangga minypa abirri-jirrapa, wurra gun-nyagara. Wurra birripa Wangarr mu-ngoyurra burr-jarrkarra barra, birripa junggay aburr-ni barra butula nipa Wangarr rrapa nipa Christ. Rrapa nipiya an-guna Christ Bunggawa a-ni barra, birripa burr-guta bunggawa aburr-ni barra gun-jaranga jemberr, minypa 1,000:
An-gata Walkwalk Jeytan (Satan) Nipa Wangarr Ana-nyala A-yerrnyjinga Gu-bol
7Rrapa waypa barra gu-wulebiya barra gun-gata gun-jaranga jemberr, minypa 1,000, lika Wangarr nipa barra gu-lapkujama nula 8an-gata walkwalk Jeytan, lika nipa ana-bengga barra a-boy, burr-yolka gun-nardiya rrawa gu-jirra gu-boya, minypa Gok (Gog) rrapa Meygok (Magog) aburr-guyinda. Nipa burr-bamagutuwa barra an-dakal nula aburr-gata aburr-jaranga gun-burral aburr-jaranga, minypa jaranga an-gata gu-bachirra a-yurra. 9Lika birripa aburr-bona gurda, aburr-ngorrkorndiyana gata gu-murnangana gu-rrawa, lika gubu-bamakorndanga gun-gata rrawa, gun-gatiya Wangarr burr-yika wurra gama gorlk aburr-nirra, gun-gata nipa jal a-nirra rrawa. Wurra bol gu-bungguna waykin wenga rrapa burr-buna aburr-gata an-dakal. 10Rrapa an-gata walkwalk mu-ngoyurra burr-yolkaja, nipa Wangarr ana-nyala a-yerrnyjinga gata gu-bugula, wurpa bol ngarl gu-jirra gun-gata minypa gu-rrongga gu-jirra jorlpur (sulphur), gun-gatiya nipa mu-ngoyurra bijirri-yerrnyjinga an-gata moch an-mugat rrapa an-gata an-guyolkiya an-mujaruk. Ganapiya, lika gatiya birripa aburr-wurkurichapa barra aburr-ni aburr-workiya rrengarrenga rrapa ana-munya.
Wangarr Burr-mari A-wena Burrwa Aburr-gata Gala Wanngu Gun-guni Gubi-rrima
11Lika gu-gata wenga ngaypa ngu-nana bunggawa an-guyinda gun-nika gun-gurrenyja gun-guni gun-gata wana gun-babalapa rrapa gun-gungarlcha, rrapa nipa gatiya gu-rrenyjinga a-ni. Rrapa gu-gatiya wenga gun-nardiya rrawa rrapa dach burr-guta gu-barrjekarra, gu-werrpiyanapa rrapa gala ana-nga barrwa gu-nacharna. 12Rrapa ngaypa nguburr-nana aburr-gata gala wanngu gun-guni gubi-rrima, birripa mu-ngoyurra aburr-welangga wana aburr-ni rrapa birripa mu-ngoyurra aburr-welangga aburr-delipa burr-guta, birripa gatiya aburr-ji gu-gochila gun-gata bunggawa gun-nika gun-gurrenyja gun-guni. Rrapa jurra mun-guyinda gatiya mu-lapkujamiyana mu-yu, rrapa mun-nerranga jurra burr-guta mu-lapkujamiyana mun-gata minypa aburr-welangga aburr-yurra aburr-gata wanngu aburr-nipa barra aburr-workiya. Ganapiya, lika aburr-gata gala wanngu gun-guni gubi-rrima, nipa an-gata a-ni gun-gata bunggawa gun-nika gun-gurrenyja gun-guni, nipa burr-mari a-wena burrwa, minypa gun-birripa janguny gu-yinmiya gu-yurra mu-jurra, minypa aburr-yinmiyana birripa mu-ngoyurra jama aburr-ji. 13Minypa aburr-bulapalawa mu-ngoyurra aburr-juwuna rrapa gala wanngu gun-guni gubi-rrimangarna, birripa aburr-bena gurda, aburr-gata minypa mu-ngoyurra aburr-wurlupchinga gata gu-bugula gu-bachirra, rrapa aburr-gata minypa aburr-juwuna rrapa aburr-bona gun-gata an-gugaliya a-juwiya rrapa a-boya a-workiya. Aburr-gurdiya aburr-bena gurda. Lika nipa an-gata a-ni gun-gata bunggawa gun-nika gun-gurrenyja gun-guni, nipa burr-mari a-wena burrwa ngardapa ngardapa, minypa aburr-yinmiyana mu-ngoyurra jama aburr-ji. 14Lika aburr-gurda minypa gala wanngu gun-guni gubi-rrima, aburr-gurdiya gu-gata burr-yika an-gugaliya a-juwiya rrapa a-boya a-workiya, birripa nipa burr-yerrnyjinga gata minypa bugula, wurpa lika bol ngarl gu-jirra. Gu-guyinarda ngacha gun-gujuwa nipa gun-nelangga minypa abirri-jirrapa, minypa gun-gata gochilawa ana-jola minypa bugula, wurpa bol ngarl gu-jirra. 15Rrapa ana-nga minyja nipa an-nelangga gala a-yurrarna mu-gata mu-jurra aburr-welangga aburr-yurra aburr-gata minypa wanngu aburr-nipa barra aburr-workiya, lika nipa an-gata a-ni gun-gata bunggawa gun-nika gun-gurrenyja gun-guni, nipa a-yerrnyjinga an-gata an-gugaliya gata gu-bugula, wurpa lika bol ngarl gu-jirra.