Gun-guna Janguny Burrwa Apachach (Ephesus) Aburr-nirra
21“Wukurrja nuluwa an-ngaypa an-mujaruk an-gata jaga a-ganaja burrwa a-workiya aburr-ngaypa wurra gama gorlk aburr-gata rrawa Apachach (Ephesus) aburr-nirra. Yinda wukurrja nula:
“‘Gun-guna janguny nipa a-weya ana-gorrburrwa an-guna murna a-jirra ana-munganaguwa ana-guyinda jin-dimanga a-nirra jin-gata jin-delipa marnnga abirriny-jirrapa abirriny-jirrapa abirriny-jirrapa jin-ngardapa, an-guniya a-jarlabiya gojilapa gun-gata lam gubu-wenyanga aburr-workiya, minypa goldan gubi-jarlapuna abirri-jirrapa abirri-jirrapa abirri-jirrapa gun-ngardapa.
2“‘Nipa a-yinagata, “Ngaypa marn'gi gun-gata ana-goyburrpa jama nyiburr-jirra, minypa burr-guya jama nyiburr-jirra rrapa gala nyiburr-jeka. Ngaypa marn'gi ana-gorrburrwa aburr-gata aburr-guripa ana-goyburrpa gala nyibi-yagurrma burrwa nyiburr-workiya, wurra gipa nyiburr-ngamngamjinga burrwa rrapa marn'gi nyiburr-ni burrwa birripa aburr-guyolkiya. Minypa birripa aburr-ngurrjiya aburr-workiya aburr-ngaypa aburr-mujama, wurra gun-nyagara. 3Wurra ana-goyburrpa marrban birripa mari gubu-garrana ana-gorrburrwa ngardawa nyiburr-ngaypa, wurra ana-goyburrpa nyiburr-jinyjapa nyiburr-workiyana; gala nyiburr-dawurdawujingarna.
4“‘“Wurra ngaypa jarra mari ngu-rrimanga ana-gorrburrwa minypa gun-guna: Ana-goyburrpa gala jal nyiburr-ni apula minypa gun-gata mu-ngoyurra jal nyiburr-ni apula. 5Bubu-borrwa mu-ngoyurra jal nyiburr-ni apula wurra nyiburr-lijiwarriyana, lika buburr-ngukurdanyjiya rrapa jama buburr-ji minypa mu-ngoyurra jama nyiburr-ji. Wurra minyja gala nyiburr-yinmiya nyiburr-ngukurdanyjiya, ngaypa ngu-mari ngu-bengga barra ana-gorrburrwa. Minypa gun-maywapa ranginy gun-gata lam gubu-wenyanga aburr-workiya, wurra lam gun-goyburrpa ngaypa barra ng-gaka, gala barra mola gata gu-ji.
6“‘“Wurra gun-molamola ngu-rrimanga ana-gorrburrwa minypa gun-guna: Gun-gata gun-nerra aburr-gata Nikal'eyatan (Nicolaitan) yerrcha jama aburr-jirra aburr-workiya, gun-narda ana-goyburrpa ngoyurra nyiburr-yerryerrmiya nula gun-nerra, minypa ngaypa burr-guta ngoyurra ngu-yerryerrmiya nula gun-gata.
7“‘“An-gata ana-nga gelama a-jirra a-jirra, nipa barra a-galiya nula Mern An-mawunga a-yinmiya a-weya burrwa aburr-ngaypa wurra gama gorlk gun-jaranga rrawa aburr-nirra. Minyja gun-gata gun-nerra ana-nga gu-beyba, a-molamiya, an-gata an-gugaliya ngaypa ngu-wu barra m-bay balaja wanngu mun-gunega, balaja mun-gata gu-jong mu-jirra mu-workiya rrawa gu-molamola Wangarr gun-nika.’”
Gun-guna Janguny Burrwa Jim'erna (Smyrna) Aburr-nirra
8“Rrapa wukurrja nuluwa an-ngaypa an-mujaruk an-gata jaga a-ganaja burrwa a-workiya aburr-ngaypa wurra gama gorlk aburr-gata rrawa Jim'erna (Smyrna) aburr-nirra. Yinda wukurrja nula:
“‘Gun-guna janguny nipa a-weya ana-gorrburrwa an-guna nipa minypa mu-ngoyurra rrapa minypa jurdach, minypa nipa gun-burral a-juwuna rrapa a-molamiyana, gun-gujuwa gu-beybana.
9“‘Nipa a-yinagata, “Ngaypa marn'gi aburr-werranga mari gubu-garrana ana-gorrburrwa, rrapa ngaypa marn'gi ana-goyburrpa gorlk nyiburr-nyagara. Wurra wuriya gun-gata, wurra jarra ana-goyburrpa nyiburr-welangga wana nyiburr-nirra ngaypa ngu-murna. Ngaypa marn'gi gun-gata gun-nerra aburr-werranga aburr-nyala nyirrbu-yopurda aburr-workiya, aburr-gata minypa aburr-ngurrjiya aburr-workiya Ju (Jew) yerrcha, jimarn jarra Wangarr gun-nika janguny gubi-rrimarra, wurra gun-nyagara. Minypa gun-gata birripa gu-ngardapa aburr-negiya aburr-workiya, gun-narda jarra walkwalk nyanma, an-gata an-nelangga Jeytan (Satan). 10Wurra ana-goyburrpa gala barra nyiburr-gurkuja nula gun-gata mari burraya gu-bengga barra ana-gorrburrwa. Minyja bubu-borrwa: Nyiburr-gata nyiburr-werranga, nipa walkwalk gipa a-garlmuna, nyin-dima barra, nyirr-ga barra, nyirr-barnja barra brichina (prisoner), jimarna barra gun-derta gun-gorla gu-nega ana-gorrburrwa rrapa minypa ana-goyburrpa barra nyiburr-lijiwarriya. Gu-gurda ngacha minypa gun-nerra gu-ni barra ana-gorrburrwa ngorrngurra arr-jirrapa arr-murna, minypa 10: Wurra buburr-jinyjapa, wuriya nyirrbu-bu rrapa ana-goyburrpa nyiburr-juwa. Minyjiya. Birripa aburr-yirda barra ana-gorrburrwa, ngardawa ana-goyburrpa nyiburr-ngaypa, wurra ngaypa barrwa ng-garlma barra, wanngu gun-guni arr-wu barra, minypa ana-goyburrpa marr nyiburr-balcha apula.’”
11“‘“An-gata ana-nga gelama a-jirra a-jirra, nipa barra a-galiya nula Mern An-mawunga a-yinmiya a-weya burrwa aburr-ngaypa wurra gama gorlk gun-jaranga rrawa aburr-nirra. Minyja gun-gata gun-nerra ana-nga gu-beyba, a-molamiya, an-gata an-gugaliya wuriya mu-ngoyurra burr-mari a-juwuna, wurra gala a-yinmiya barrwa a-juwa minypa jurdach guna-bamburda gun-gujuwa gun-gata gun-nelangga minypa abirri-jirrapa.’”
Gun-guna Janguny Burrwa Bergamam (Pergamum) Aburr-nirra
12“Rrapa wukurrja nuluwa an-ngaypa an-mujaruk an-gata jaga a-ganaja burrwa a-workiya aburr-ngaypa wurra gama gorlk aburr-gata rrawa Bergamam (Pergamum) aburr-nirra. Yinda wukurrja nula:
“‘Gun-guna janguny nipa a-weya ana-gorrburrwa an-guna nipa barrang an-darrartka a-rrimanga rrirra a-jirra abirri-jirrapa.
13“‘Nipa a-yinagata, “Ngaypa marn'gi ana-gorrburrwa gun-an'gaya rrawa nyiburr-nirra, gatiya walkwalk an-bachirra Jeytan a-nirra a-workiya, wurra jarra minypa ana-goyburrpa nyiburr-jinyjarrapa, marr nyiburr-balcharra apula ngaypa ngu-welangga. Minypa ana-goyburrpa gala ngunabu-gengamungarna rrapa ngunabu-bawujarna, marrban gardiya gu-rrawa walkwalk Jeytan a-nirrapa a-workiya birripa abu-buna an-ngaypa jawina Antipach (Antipas) an-gata gala a-jekngarna, wurra gun-ngaypa janguny gu-ngurrjinga burrwa a-workiyana.
14“‘“Wurra ngaypa jarra mari ngu-rrimanga ana-gorrburrwa minypa gun-guna: Nyiburr-gata nyiburr-werranga, ana-goyburrpa Beylam (Balaam) gun-nika janguny nyibi-rrimanga nyiburr-nirra nula. Minypa nipa Beylam an-gatiya a-guybukaja Beylak (Balak), nipa Beylak burr-yolkaja Yichrayal (Israel) yerrcha, birripa jibu-barra jin-garla jin-jimurdayan jin-gata mu-ngoyurra abu-wuna an-mawunga an-guyinda an-gata minypa ana-gugaliya a-jarlapuna an-guripa an-guyinda wangarr, rrapa gu-gata wenga minypa Yichrayal yerrcha aburr-ngukurdanyjiyana, gun-nerra gubi-rrimarra, minypa marrambay gun-guji. 15Rrapa ana-goyburrpa nyiburr-werranga nyiburr-yinagatiya minypa aburr-gata, gun-birripa janguny nyibi-rrimanga Nikal'eyatan yerrcha gun-burriya. 16Wurra bubu-bawa gun-nerra, rrapa buburr-ngukurdanyjiya. Wurra minyja gala nyiburr-yinmiya, wurra ngaypa burraya ngu-bengga barra ana-gorrburrwa barra nguburr-bacha. Minyja bubu-borrwa: Ngaypa barrang an-darrartka ngu-rrimanga, ana-beya ana-workiya ngana ngu-jirra wenga.
17“‘“An-gata ana-nga gelama a-jirra a-jirra, nipa barra a-galiya nula Mern An-mawunga a-yinmiya a-weya burrwa aburr-ngaypa wurra gama gorlk gun-jaranga rrawa aburr-nirra. Minyja gun-gata gun-nerra ana-nga gu-beyba, a-molamiya, an-gata an-gugaliya barra ngaypa ngu-wu mun-gata mu-yilkakiya mu-yurra balaja waykin mun-guyinda. Rrapa ngu-wu barra gun-delipa jandarra gun-gungarlcha nipa an-gugaliya an-nelangga an-geka a-yurra, rrapa minypa an-nerranga gala marn'gi nula an-gata an-nelangga, wurra nipa wupa ngardapa niya an-gata ngaypa ngu-wu barra.’”
Gun-guna Janguny Burrwa Jayat'ayra (Thyatira) Aburr-nirra
18“Rrapa wukurrja nula an-ngaypa an-mujaruk an-gata jaga a-ganaja burrwa a-workiya aburr-ngaypa wurra gama gorlk aburr-gata rrawa Jayat'ayra aburr-nirra. Yinda wukurrja nula:
“‘Gun-guna janguny nipa a-weya ana-gorrburrwa Wangarr an-nika An-walkurpa an-guna mipila a-jirra minypa bol ngarl gu-jirra, rrapa rrepara a-jirra minypa birlmurr bron (bronze) a-maya, minypa wolawola gu-bol a-rrongga a-workiya rrapa ngubi-nacha a-jayanayarra a-jirra.
19“‘Nipa a-yinagata, “Ngaypa marn'gi ana-gorrburrwa gun-gata ana-goyburrpa jama nyiburr-jirra nyiburr-workiya. Ngaypa marn'gi ana-goyburrpa jal nyiburr-nirra apula rrapa burr-guya marr nyiburr-balcharra apula, minypa jama nyiburr-jirra apula rrapa gala nyiburr-dawurdawuja. Ngaypa marn'gi mu-ngoyurra jama nyiburr-ji apula marr gu-yinanga gun-jaranga rrapa gun-guniya gun-jaranga jama nyiburr-jirra apula.
20“‘“Wurra ngaypa jarra mari ngu-rrimanga ana-gorrburrwa minypa gun-guna: Minypa ana-goyburrpa nyibi-yagurrmunga achila nyiburr-nirra jin-gata gama jin-nelangga Jechabel (Jezebel). Nipa jiny-nyurrjiya jiny-yorkiya, jimarna nipa Wangarr gun-nika janguny gu-rrimanga, wurra jarra aburr-ngaypa jawina nipa burr-yolkaja jiny-yorkiya, rrapa gu-gata wenga birripa gun-nerra jama aburr-jirra, minypa marrambay aburr-jirra, rrapa minypa jin-garla jin-jimurdayan jibu-banga aburr-workiya, jin-gata mu-ngoyurra abu-wuna an-mawunga an-guyinda an-gata minypa ana-gugaliya a-jarlapuna an-guripa an-guyinda wangarr. 21Minyja ngaypa marr ng-ganyja achila jin-gata gama, jimarn jarra gun-gata gun-nerra gu-bawujarna rrapa jiny-nyukurdanyjiyarna, wurra nipa gala jiny-yinmiya gu-bawa gun-gata gun-nerra nipa gu-rrimanga marrambay gun-guji. 22Gu-gurda nula lika ngaypa barra gu-derda ngu-wu barra nipa burr-guya jiny-yurkuricha jiny-yu. Rrapa aburr-gata marrambay aburr-jirra achila aburr-workiya, minyja birripa gala gubu-bawa gun-gata gun-nerra nipa jama jiny-jirra jiny-yorkiya, rrapa gala aburr-ngukurdanyjiya, ngaypa lika gun-guwurkuricha nguburr-wu barra burr-guya aburr-wurkuricha. 23Rrapa ji-gata burr-yika gu-ngarda yerrcha ngaypa barra nguburr-bu, aburr-juwa. Rrapa aburr-ngaypa wurra gama gorlk gun-jaranga rrawa aburr-nirra, birripa gubu-borrwa barra apula ngaypiya ng-gurdiya marn'gi ana-gorrburrwa nyiburr-gurdiya gorlk minypa nyiburr-yinmiya nyibu-borrwuja nyiburr-workiya ngardapa ngardapa, rrapa ngaypa barra arr-wu jurdach minypa mu-ngoyurra jama nyiburr-ji.
24“‘“Wurra ana-goyburrpa nyiburr-garda Jayat'ayra nyiburr-nirra, nyiburr-werranga nyiburr-gata minypa gala nyiburr-malcha nyiburr-ni achila jin-gata gama, rrapa gala nyibu-borrwa nyiburr-ni gun-nigipa janguny gun-gata birripa gubu-ngurrjinga aburr-workiya, jimarn jarra gubu-borrwuja Jeytan gun-nika gun-japurra -- nyiburr-gurda minypa gala nyiburr-malcha burrwa nyiburr-ni, ngaypa ngu-weya ana-gorrburrwa gala barra mola ngaypa gun-derta arr-wu joborr. Ngika. 25Wurra jarra gun-narda ana-goyburrpa nyibi-rrimanga apula, mu-nguy burr-guya bubi-rrima, nuwurra waypa ngaypa ngu-bengga barra ana-gorrburrwa.
26“‘“Minyja gun-gata gun-nerra ana-nga gu-beyba, a-molamiya, minypa nipa an-gugaliya guy-borrwapa ay-bamba gun-ngaypa jal gun-guni, aa nuwurra gun-gumungba, an-gata an-gugaliya ngaypa ngu-wu barra ganyjarr, nipa barra wana a-ni burrwa warlaman aburr-bapurr gun-nardiya rrawa gu-jirra gu-boya.
27Nipa barra bunggawa gun-nika gun-jong gu-rrima barra a-ji birlmurr gu-bama,
aburr-gata aburr-bachirra nipa barra burr-bu,
birripa barra gun-nyagara gu-ni minypa japalana an-gurrumurrmiya.
Gu-gurda ngacha minypa ganyjarr minypa ngaypa ngu-wu barra an-gata an-gugaliya, gun-ngardapiya minypa gun-gata Ngun-anya nguna-wuna ngaypa. 28Rrapa ngaypa ngu-wu barra minypa jin-gata jin-ngardapa gata guna-rurrgakaja jina-bamburda jina-workiya.
29“‘“An-gata ana-nga gelama a-jirra a-jirra, nipa barra a-galiya nula Mern An-mawunga a-yinmiya a-weya burrwa aburr-ngaypa wurra gama gorlk gun-jaranga rrawa aburr-nirra.’”