191Gu-gatiya wenga ngaypa ng-galiyana minypa gu-wuljinga, minypa aburr-jaranga wurra gama gorlk gatiya waykin birripa aburr-gonyjinga, aburr-yinagata,
“Nguburr-marrkapchinga nula Wangarr!
Nipiya Nyanyapa arrku nipa arr-wucha a-workiya wanngu gun-guni.
Nipiya wupa ngardapa gu-gujayanaya ay-nirrapa ay-workiya wana an-babalapa.
2Nipa burr-mari a-weya a-workiya gun-jechinuwa rrapa gun-burral.
Nipa burr-mari jiny-buna jin-gata wana jin-babalapa marrambay jiny-ji jiny-yorkiyana.
Burr-mari jiny-buna minypa nipa jin-gata rrawa gun-nerra gu-negarra,
minypa gun-nerra nipa gu-rrimarra.
Burr-mari jiny-buna, ngardawa nipa burr-buna jiny-yorkiyana,
aburr-juwuna aburr-gata Wangarr burr-yika aburr-mujama.”
3Rrapa barrwa ng-galiyana gatiya waykin birripa barrwa aburr-gonyjinga,
“Nguburr-marrkapchinga nula Wangarr!
Gatiya nipa jin-donga jiny-ji gun-gata jolnga mu-nguy gu-warrchingapa gu-jirra gu-workiya.”
4Rrapa aburr-gata 24 mu-murna yerrcha rrapa aburr-gata abirri-jirrapa abirri-jirrapa aburr-gumurna, birripa aburr-bungguna rrapa aburr-marrngoypiyana nula Wangarr gatiya nipa gu-rrenyjinga a-ni. Birripa aburr-yinagata,
“Gun-nardiya rrapa ganapiya,
ngayburrpa nyiburr-marrkapchinga nggula!”
An-gata An-delipa Jip Jiny-ma Barra Jin-nigipa Gama
5Rrapa gun-gata bunggawa gun-nika gun-gurrenyja gun-guni, gu-gatiya wenga ana-manyjirda ng-galiyana, a-yinagata,
“An-ngayburrpa Wangarr nipa an-nelangga an-molamola bubi-nega!
Nyiburr-gurda nyiburr-yigipa nyiburr-mujama marr nyiburr-balcharra nula nyiburr-nirra, nipa an-nelangga an-molamola bubi-nega,
nyiburr-gurdiya minypa ana-goyburrpa nyiburr-welangga nyiburr-delipa,
rrapa nyiburr-gurdiya ana-goyburrpa nyiburr-welangga wana burr-guta.”
6Lika ng-galiyana minypa aburr-jaranga wurra gama gorlk, wurpa ng-galiyana burrwa minypa wana bugula gu-werrwerrjinga, rrapa minypa an-darrbaykarda a-durrjinga. Minypa birripa aburr-gonyjinga, aburr-yinanga,
“Nguburr-marrkapchinga nula Wangarr!
Ngardawa nipiya an-ngayburrpa Bunggawa wana an-babalapa ay-nirrapa ay-workiya.
7Ngayburrpa barra nguburr-marrkapcha nguburr-ni rrapa nguburr-worlworlcha barra,
rrapa nipa an-nelangga an-molamola ngubi-nega barra.
Ngardawa gun-nardiya gugu an-gata An-delipa Jip jiny-ma barra jin-nigipa gama,
rrapa nipa jin-gata gipa gugu nawanawa jinyu-ni.
8Minypa nipa jiny-yuna,
nipa jiny-barrngumurra mun-molamola mirikal linan (linen) mu-maya mun-gungarlcha.”
||(Mun-gata mun-molamola mirikal, mun-narda gun-maywapa ranginy minypa gun-burral gun-gata gun-molamola mu-ngoyurra jama aburr-ji aburr-gata Wangarr burr-yika wurra gama gorlk.)
9Rrapa an-gata waykin an-guyinda an-mujaruk a-yinagata a-wena apula, “Wukurrja gun-guna: Aburr-gata aburr-nga nipa an-gata An-delipa Jip a-gonyjinga burrwa birripa barra wugupa mbi-bay nipa burr-guta gun-gatiya jin-nigipa gama nipa jiny-ma barra, birripa aburr-gatiya aburr-molamola aburr-nirra.” Rrapa nipa a-yinagata apula, “Gun-narda ngaypa ngu-wena nggula gun-burral janguny Wangarr gun-nika.”
10Nipa a-yinagata a-wena apula an-gata waykin an-guyinda an-mujaruk, lika ngaypa ngu-bungguna nipa ana-rrepara, jimarna barra ngu-marrngoypiya nula. Wurra nipa a-wena apula, a-yinagata, “Nginyipa gala barra ny-yirda. Wurra nginyipa rrapa aburr-nginyipa worlapa nggu yerrcha nyiburr-gurda Jesus gun-nika janguny nyibi-rrimanga, ngaypa burr-guta nguburr-mujama nuluwa. Wurra marrngoypiya nula Wangarr. Ngardawa Jesus gun-nika janguny, gun-narda minypa mu-ngoyurra gubu-ngurrjinga aburr-workiyana Wangarr gun-nika rrapa gun-guniya barrwa gun-burral gu-bena.”
An-gata Ji-jonama A-ni Yarraman Jin-gungarlcha
11Lika ngaypa ngu-nana gun-gata waykin gu-lapkujamiyana rrapa jin-gungarlcha yarraman jiny-jinyja gatiya, ngaja, ngarla. Nipa an-gata ji-jonama a-ni, nipa an-nelangga abu-ngurrjinga aburr-workiya “Bama An-gubalcha”, rrapa “Gun-burral Gu-rrimanga”. Gun-gata nipa burr-mari a-weya rrapa a-bachirramiya, gun-narda ngardawa bama jechinuwa gu-borrwuja. 12Nipa mipila a-jirra minypa bol ngarl gu-jirra, rrapa gun-gata bama a-jirra ana-guyinda nipa gu-garrana gun-jaranga bunggawa gun-nika, rrapa gatiya nipa an-nelangga a-yurra, wurra gala ana-nga marn'gi an-gata an-nelangga, wurra nipa wupa ngardapa niya. 13Nipa a-barrngumurra mirikal mu-ngoyurra mu-maningan mu-gurragaja, rrapa nipa an-nelangga abu-ngurrjinga aburr-workiya minypa “Wengga Wangarr Gun-nika”. 14Rrapa waykin an-guyinda an-dakal nipa burr-ganyja, abu-jurrjurrmurra aburr-bona, birripa aburr-ni aburr-bona ji-yarraman jin-gungarlcha ji-guyinda, rrapa aburr-barrngumurra mun-molamola mirikal linan mu-maya mun-gungarlcha. 15Rrapa nipa an-gata ana-ngana wenga ana-beya barrang an-darrartka, barra nipa burr-bu gu-werranga gu-werranga gu-rrawa. Nipa bunggawa a-ni barra burrwa, minypa nipa gu-rrima barra a-ni bunggawa gun-nika gun-jong gun-gata birlmurr gu-bama. Nipa bin-denyja barra yi-gata wupa Wangarr gun-nika gun-gata minypa mbi-birlkakaja aburr-workiya mun-girra gurnal. Gun-gata nipa bin-denyja barra, gun-narda minypa mari wana gun-babalapa burrwa, minypa Wangarr wana an-babalapa nipa a-bachirramiyana burrwa. 16Nipa an-gata ji-yarraman ji-jonama a-ni, nipa an-nelangga a-yurra mu-gata mu-mirikal nipa a-barrngumurra rrapa nipa ngalma a-jirra burr-guta. A-yinagata a-yurra, “Aburr-werranga bunggawa yerrcha, wurra an-guna jarra an-ngardapiya wana an-babalapa, rrapa gun-nerranga janguny gun-jaranga, wurra ana-guna gun-nika janguny jarra gun-ngardapiya gun-burral”.
17Lika ngu-nana waykin an-guyinda an-mujaruk, nipa gaba a-ji marnnga jina-jinyjapa, rrapa minypa burr-guya a-gonyjinga burrwa burdacha an-guyinda waykin aburr-rrigirrgnga aburr-workiya, “Guwa! Buburr-balagarrgurrjiya! Wangarr nipa gugu nawanawa a-ni ana-gorrburrwa barra nyibu-bay, minypa janara wana gun-babalapa. 18Guwa! Ana-goyburrpa nyirrbu-bay barra aburr-gata aburr-garla birripa bunggawa yerrcha, rrapa aburr-gata an-dakal abu-ganyja aburr-workiya birripa aburr-garla. Nyirrbu-bay barra wana aburr-babalapa aburr-guyinda gu-galiya yerrcha birripa aburr-garla, rrapa yarraman jin-guyinda nyibu-bay barra jin-garla, rrapa aburr-gata ji-jonama aburr-nirra aburr-boya burr-guta nyirrbu-bay barra aburr-garla. Aburr-bulapalawa gu-galiya yerrcha aburr-garla nyirrbu-bay barra, minypa aburr-gata jama aburr-jirra aburr-workiya birripa wupa aburr-murna, rrapa minypa aburr-gata jama aburr-jirra aburr-workiya ana-werranga ana-murna burr-guta. Minypa aburr-gata aburr-welangga aburr-delipa rrapa aburr-gata aburr-welangga wana burr-guta ana-goyburrpa nyirrbu-bay barra aburr-garla.”
19Rrapa ngaypa nguburr-nana an-gata moch an-mugat rrapa bunggawa yerrcha gu-guna gu-yika gu-rrawa, birripa rrapa an-birripa an-dakal an-guyinda wugupa burrwa. Minypa aburr-bamagutuwiyana, an-dakal barra aburr-boy nuluwa an-gata ji-yarraman ji-jonama a-ni rrapa minypa aburr-yigipa waykin an-guyinda an-dakal wugupa nula. 20Wurra nipa an-gata ji-yarraman ji-jonama a-ni, nipa a-rrimarra an-gata moch an-mugat, rrapa an-gata an-guyolkiya an-mujaruk burr-guta bijirri-dimarra. Ngardawa an-gata an-guyolkiya an-mujaruk nipiya burr-barlmarrk jama a-ji a-workiyana nipa nyanma an-gata moch an-mugat, rrapa minypa burr-yolkaja wurra gama gorlk aburr-gata minypa gun-nelangga gubi-rrimarra nula an-gata moch an-mugat, rrapa minypa aburr-marrngoypiyana nula an-nigipa an-mawunga abi-jarlapuna. Ganapiya. Lika abirri-guna bitipa burdak abirri-ni, nipa an-gata ji-yarraman ji-jonama a-ni, nipa bijirri-yerrnyjinga yi-gata wupa gu-bugula, wurpa lika bol ngarl gu-jirra gun-gata, minypa gun-nerra gu-rrongga gu-jirra gun-nelangga jorlpur (sulphur). 21Rrapa aburr-gata mu-ngoyurra aburr-malchinga nula an-gata moch an-mugat, wurra nipa an-gata ji-yarraman ji-jonama a-ni, nipa bin-dana barrang ana-guyinda ana-ngana wenga ana-beya. Rrapa burdacha an-guyinda burr-barra moch an-mugat burr-yika aburr-garla, lika birripa burdacha yerrcha aburr-durtchinga.