Jin-gata Gama Gatiya Ana-jonama Jinyu-ni Moch An-mugat
171Lika aburr-gata abirri-jirrapa abirri-jirrapa abirri-jirrapa an-ngardapa waykin aburr-guyinda aburr-mujaruk birripa abi-rrimarra abirri-jirrapa abirri-jirrapa abirri-jirrapa an-ngardapa japalana, an-ngardapa a-garlmuna, a-yinanga apula, “Guwa! Ngaypa ngiy-gurdagurdarra barra jin-gata gama wana jin-babalapa nipa gun-nerra jama jiny-jirra jiny-yorkiya minypa marrambay gun-guji. Rrapa ngiy-gurdagurdarra barra gun-gata mari nipa gu-menga, minypa mu-ngoyurra nipa jama jiny-ji. Nipa jin-gata jinyu-nirra jiny-yorkiya gata gu-bugula wana gun-babalapa gu-guyinda jonama gu-jirra, 2rrapa bunggawa yerrcha gun-nardiya rrawa birripa aburr-malchinga achila gun-nerra nipa gu-rrimarra marrambay gun-guji. Aburr-gurdiya gorlk gun-nardiya rrawa gubu-borrwurra aburr-workiyana gun-gata marrambay gun-guji, rrapa barrwa gala aburr-yinmiyarna aburr-jarlapiyarna. Minypa gun-maywapa ranginy an-gugaliya m-banga a-workiya minypa wayin, rrapa gu-gata wenga a-rrongga a-workiya.” Nipa a-yinagata apula an-gata an-mujaruk.
3Lika Mern An-mawunga wugupa apula an-gata an-mujaruk nguna-menga, nguna-ganyja gu-werrpa. Rrapa ngaypa ngu-nana gama gatiya ana-jonama jinyu-ni an-gata maningan a-maya moch an-mugat. Nipa moch an-mugat an-nelangga an-jaranga, rrapa nipa an-nelangga minypa nipa a-ngurrjiyana rrapa wana a-negiyana nula a-ni nipa Wangarr. Nipa moch an-mugat abirri-jirrapa abirri-jirrapa abirri-jirrapa an-ngardapiya bama a-jirra, rrapa gelama a-jirra arr-jirrapa arr-murna, minypa 10: 4Jin-gata gama jiny-barrngumurra mun-gungunyja mirikal rrapa maningan mu-maya. Rrapa jiny-yelamberrpiyana goldan mun-guyinda rrapa gun-molamola jandarra gun-gata rrupiya wana nula, rrapa minypa gu-lawu, gun-anngiya, berl (pearl). Rrapa nipa jin-gata murna jiny-jirra ji-guyinda a-rrimarra goldan japalana nipa ngana gu-mayana gun-nerra gun-guyinda gun-gata burr-guya gun-nerra, minypa nipa jama jiny-ji jiny-yorkiyana marrambay gun-guji. 5Rrapa nipa bukula jiny-jirra nipa jin-nelangga jiny-yu, wupa meyali gu-rrimanga gun-gata “Babalan wana jin-babalapa mampa burra birripa marrambay aburr-ji, rrapa mampa niya gun-nerra gun-guyinda burr-guya gun-nerra gu-gurdiya gu-yika gu-rrawa.” Gu-yinagata nipa jin-nelangga, wurpa gun-gata meyali gu-yilkakiya gu-yurra. 6Ngaypa ngu-nana jin-gata gama maningan wupa nipa jin-donga, minypa mu-ngoyurra jiny-yinagatiya burr-buna Jesus burr-yika wurra gama gorlk gun-nigipa janguny gubi-rrimarra nula.
Gun-gatiya ngaypa ngu-nana jin-gata gama, ngaypa gochila ngu-barrjinga. 7Wurra an-gata an-mujaruk a-yinagata apula, “An-ngiya nula gochila ny-barrjinga? Wurra gun-gata gun-maywapa ranginy ngaypa barra ngu-wengga ngguluwa gun-burral, minypa jin-gata gama rrapa an-gata moch an-mugat nipa ana-jonama jiny-janyja a-workiya. 8An-gata moch an-mugat nginyipa nyi-nana, nipa gipa a-ni rrapa gun-guniya gugu gun-nyagara, rrapa barrwa nipa ana-bengga barra gu-gata wenga gun-gata gu-lupa rralala, nipa Wangarr ana-nyala barra a-bu, an-gata moch an-mugat a-mungbiyapa barra a-juwa. Rrapa wurra gama gorlk gu-jel aburr-nirra, aburr-gata minypa mu-ngoyurra baman gu-ni birripa aburr-welangga gala aburr-yu mu-jurra mun-gata aburr-welangga aburr-yurra wanngu aburr-nipa barra aburr-workiya, birripa abi-na barra an-gata moch an-mugat, rrapa gochila aburr-barrja barra nula, ngardawa nipa gipa a-ni rrapa gun-guniya gugu gun-nyagara, wurra barrwa nipa a-bengga barra.
9“Gun-guna minypa barra ana-nga barra bama jechinuwa gu-borrwa: An-gata abirri-jirrapa abirri-jirrapa abirri-jirrapa an-ngardapa bama a-jirra, an-narda gun-maywapa ranginy minypa abirri-jirrapa abirri-jirrapa abirri-jirrapa gun-ngardapa bulgapulga gun-guyinda jin-gata gama jinyu-nirra, 10rrapa minypa abirri-jirrapa abirri-jirrapa abirri-jirrapa an-ngardapa bunggawa burr-guta. Minypa aburr-gata bunggawa yerrcha gipa birripa aburr-juwuna abirri-jirrapa abirri-jirrapa an-ngardapa, rrapa an-ngardapa nipa gun-guniya a-nirra, rrapa an-nerranga gala burdak ana-boyarna, nuwurra waypa nipa a-bengga barra, nipa gala barra gun-baykarda a-ni. 11Rrapa an-gata moch an-mugat nipa gipa a-ni rrapa gun-guniya gugu gun-nyagara rrapa barrwa a-bengga barra, nipa an-gatiya an-nerranga bunggawa, minypa gun-nelangga abirri-jirrapa abirri-jirrapa abirri-jirrapa abirri-jirrapa. Wurra aburr-gata gipa aburr-ni bunggawa yerrcha abirri-jirrapa abirri-jirrapa abirri-jirrapa an-ngardapa nipa burr-guta gu-ngardapa burrwa, barra Wangarr ana-nyala a-bu, minypa nipa a-mungbiyapa barra a-juwa.
12“An-gata gelama a-jirra nginyipa nyi-nana arr-jirrapa arr-murna minypa 10, gun-narda gun-maywapa ranginy minypa bunggawa yerrcha arr-jirrapa arr-murna birripa gala burdak ganyjarr gubi-rrimangarna, wurra nuwurra jurdach birripa ganyjarr gubu-ma barra bunggawa aburr-ni barra jin-ngardapa marnnga, birripa rrapa an-gata moch an-mugat wugupa burrwa. 13Aburr-gata bunggawa yerrcha arr-jirrapa arr-murna, birripa gu-ngardapa gubu-borrwuja aburr-bamburda, aburr-delipa aburr-negiya nula an-gata moch an-mugat. 14Birripa aburr-garlma barra an-dakal aburr-bengga barra nula an-gata An-delipa Jip. Wurra nipa jarra An-delipa Jip, nipa a-molamiya barra, birripa aburr-nyagara. Ngardawa gun-nerranga janguny gun-jaranga, wurra An-delipa Jip gun-nigipa janguny gun-ngardapiya gun-burral, rrapa aburr-werranga bunggawa yerrcha, wurra nipa jarra an-ngardapiya wana an-babalapa. Rrapa aburr-yigipa jawina gatiya wugupa nula, minypa nipa a-gonyjinga burrwa rrapa burr-menga aburr-yigipa jawina, rrapa birripa minypa aburr-jinyjarrapa aburr-workiya, gala aburr-yinmiya aburr-jeka.”
15A-yinagata apula, “Rrapa gun-gata bugula wana nginyipa nyi-nana rrapa jin-gata gama nipa marrambay jiny-boya jiny-yorkiya gata nipa jinyu-nirra, gun-gata bugula gun-maywapa ranginy minypa aburr-jaranga aburr-bapurr gu-werranga gu-werranga gu-rrawa, minypa an-jaranga bunggawa burrwa rrapa gun-jaranga wengga birripa gubu-borrwuja. 16Rrapa an-gata gelama a-jirra nginyipa nyi-nana arr-jirrapa arr-murna minypa 10, rrapa an-gata moch an-mugat, birripa barra ngoyurra aburr-yerryerrmiya achila jin-gata gama nipa marrambay jiny-boya jiny-yorkiya. Birripa barra jibu-gaypa aburr-yigipa gu-galiya yerrcha, rrapa jin-nyarlanga jibi-nega barra, rrapa jin-garla jibu-bay barra jin-gata gama, rrapa minypa jin-ngiya jiny-nyukiya barra birripa barra gu-bol jibi-yalpa, nipa jin-do barra jiny-ji. 17Ngardawa aburr-gata bunggawa yerrcha arr-jirrapa arr-murna minypa 10, nipa Wangarr aburr-bama gu-gurrmurra, birripa gu-ngardapa gubu-borrwa barra, minypa murna abu-wu barra ganyjarr an-gata moch an-mugat, nuwurra gu-yinarda barra gu-bengga minypa Wangarr a-wena. 18Rrapa jin-gata gama nginyipa nyi-nana, nipa jin-maywapa ranginy minypa gun-gata gu-murnangana rrawa wana gu-jirra burrwa bunggawa yerrcha gun-nardiya rrawa.”