Gun-gata Ana-japalana Gu-ngana Gun-gumaya Mari Minypa Wangarr A-bachirramiyana
161Lika ngaypa ana-manyjirda ng-galiyana, waykin a-wena burrwa aburr-gata waykin aburr-guyinda aburr-mujaruk abirri-jirrapa abirri-jirrapa abirri-jirrapa an-ngardapa. Minypa gu-gata wuparnana gu-bala wenga gu-japurra nipa a-wena burrwa, a-yinagata, “Buburr-boy, bubi-jerrjerrja burrwa aburr-gata gu-jel aburr-nirra mari ana-goyburrpa nyibi-rrimanga burrwa ana-japalana. Ngardawa Wangarr a-bachirramiyana burrwa.”
2Lika aburr-gata waykin aburr-guyinda aburr-mujaruk, an-ngardapa a-garlmuna, ana-japalana nipa a-rrimarra gu-jerrjerrjinga burrwa aburr-gata gu-jel aburr-ni, lika birripa aburr-garlmuna, aburr-jeja aburr-ni. Minypa birripa aburr-jeja burr-negarra gun-gata gun-nerra, rrapa minypa birripa burr-guya aburr-barpuna aburr-gata minypa gun-nigipa gun-nelangga gubi-rrimarra an-gata moch an-mugat rrapa aburr-marrngoypiyana nula an-nigipa an-mawunga.
3Lika aburr-gata waykin aburr-guyinda aburr-mujaruk, an-nerranga a-garlmuna, nipa gun-nelangga minypa abirri-jirrapa, lika nipa a-yerryerrjinga ana-japalana, gu-bungguna gata gu-bugula gu-bachirra. Lika gu-garlmuna, bugula minypa maningan gu-ni, minypa mun-gata an-gugaliya a-juwiya a-workiya. Rrapa an-gumurna an-guyinda gu-bugula a-rrigirrgnga a-workiya a-juwuna a-ni.
4Lika aburr-gata waykin aburr-guyinda aburr-mujaruk, an-nerranga a-garlmuna, nipa gun-nelangga minypa abirri-jirrapa gun-ngardapa. Nipa a-yerryerrjinga an-nigipa ana-japalana, gu-bungguna gata ana-mernda rrapa mipila gu-jirra bugula guna-beya guna-workiya. Lika bugula gu-garlmunapa gu-ngukurdanyjiyana minypa maningan. 5Lika ngaypa ng-galiyana nula an-gata waykin an-guyinda an-mujaruk jaga a-ganaja a-workiya gun-gata bugula. Nipa a-wena,
“Gun-narda gun-molamola gun-jechinuwa minypa nginyipa burr-mari ny-yena,
ny-junardiya nginyipa nyi-nirrapa ny-yorkiya rrapa mu-ngoyurra nyi-ni,
ny-junardiya nginyipa warrpam ny-molamola.
6Ngardawa an-gugaliya burr-buna a-workiyana aburr-nginyipa wurra gama gorlk, birripa burr-guta aburr-gata aburr-nginyipa aburr-mujaruk,
gu-gurda nula nginyipa ny-yuna mun-gata barra nipa m-bay maningan wupa mun-nardiya nula mun-nigipa.”
7Lika gun-gata belabila gu-maya minypa gatiya abu-wucha aburr-workiya Wangarr, gu-gata wenga gu-belabila ngaypa ng-galiyana ana-manyjirda a-yinanga a-wena gun-maywapa,
“Ngaw, Wangarr, ny-junardiya Bunggawa wana ny-babalapa,
nginyipa burr-mari ny-yeya ny-yorkiya,
gun-nardiya gun-burral rrapa gun-jechinuwa.”
8Lika aburr-gata waykin aburr-guyinda aburr-mujaruk, an-nerranga a-garlmuna, nipa minypa gun-nelangga abirri-jirrapa abirri-jirrapa. Nipa a-yerryerrjinga ana-gata an-nigipa ana-japalana, nipa gu-bungguna gata ji-marnnga. Lika nipa jin-gata marnnga jiny-jarlmuna, nipa ganyjarr gu-rrimarra barra burr-yalpa wurra gama gorlk gun-maywapa minypa bol, barra aburr-gata aburr-gorlapa. 9Birripa aburr-gorlapuna, ngardawa nipa marnnga burr-guya jiny-bachirramiyana. Lika aburr-garlmuna, an-nerra abi-negarra Wangarr an-nelangga, ngardawa nipa gala gu-jobujobungarna gun-gata gun-jaranga gun-nerra gu-ni burrwa. Minypa birripa gala aburr-ngukurdanyjiyarna rrapa marr aburr-balcharrarna nula Wangarr, wurra gun-nyagara.
10Lika aburr-gata waykin aburr-guyinda aburr-mujaruk, an-nerranga a-garlmuna, nipa minypa gun-nelangga abirri-jirrapa abirri-jirrapa gun-ngardapa. Nipa a-yerryerrjinga an-nigipa ana-japalana, nipa gu-bungguna gata bunggawa gun-nika gun-gurrenyja gun-guni gun-gata moch an-mugat gun-nika, lika aburr-yigipa jawina moch an-mugat burr-yika gugu ana-munya gu-ni burrwa, rrapa birripa ngarl aburr-jirra gu-rrirra aburr-bayana, ngardawa burr-guya aburr-wurkurichinga. 11Birripa abu-ngurrjinga waykin a-nirra Wangarr an-nerra, ngardawa gun-gata aburr-wurkurichinga rrapa aburr-jeja. Minypa birripa gala aburr-ngukurdanyjiyarna rrapa gun-nerra gubu-bawujarna, wurra gun-nyagara.
12Lika aburr-gata waykin aburr-guyinda aburr-mujaruk, an-nerranga a-garlmuna, nipa minypa gun-nelangga abirri-jirrapa abirri-jirrapa abirri-jirrapa. Nipa a-yerryerrjinga an-nigipa ana-japalana, nipa gu-bungguna gata wana man'garba gu-guyinda gun-gata bugula gu-werrwerrjinga gu-yurra gun-nelangga Yubr'eytich (Euphrates). Rrapa nipa bugula gu-gachinga, minypa nipa gun-gata nawanawa gu-ni burrwa barra birripa bunggawa yerrcha aburr-boy barra gurda, minypa marnnga jina-burrbeya jina-workiya birripa gu-gata gu-rrawa wenga. 13Lika abirri-jirrapa an-ngardapa aburr-werra aburr-mawunga ngaypa nguburr-nana, birripa minypa bokpurra aburr-bena gurda gu-gata wenga ngana a-jirra nguymbula wana an-babalapa ana-guyinda, rrapa an-gata ngana a-jirra ana-guyinda moch an-mugat, rrapa ngana a-jirra ana-guyinda an-gata an-guyolkiya an-mujaruk. 14Aburr-gata abirri-jirrapa an-ngardapa aburr-werra aburr-mawunga, birripa walkwalk yerrcha burr-barlmarrk jama aburr-jirra aburr-workiya. Birripa aburr-bona gun-nardiya rrawa gu-jirra gu-boya barra burrbu-bamagutuwa bunggawa yerrcha, an-dakal barra a-bengga, nuwurra barra Wangarr burr-gurdagurdarra minypa nipa wana an-babalapa.
15“Minyja bubu-borrwa: Ngaypa barra ngu-bengga ana-gorrburrwa minypa wolawola an-gugaliya an-ngumurda a-beya a-workiya gu-werranga gu-rrawa wenga. Minypa ana-goyburrpa gala marn'gi nyiburr-ni gu-yinpa barra ngaypa ngu-bengga ana-gorrburrwa. An-gata ana-nga a-ganaja a-nirra rrapa a-jarlapiya a-bamburda mun-nigipa mirikal burr-guta, gala yapa an-nyagara a-ningan rrapa gona a-ningin -- an-gata an-gugaliya, nipa an-molamola a-nirra.”
16Lika aburr-gata aburr-werra aburr-mawunga birripa aburr-nyala burrbu-ganyja gurda aburr-gata bunggawa yerrcha gun-guna rrawa gun-nelangga Armag'erran (Armageddon), minypa aburr-gata gubu-ngurrjinga aburr-workiya birripa gun-birripa wengga aburr-weya aburr-workiya Yibru (Hebrew).
17Aburr-gata waykin aburr-guyinda aburr-mujaruk, an-nerranga a-garlmuna, nipa minypa gun-nelangga abirri-jirrapa abirri-jirrapa abirri-jirrapa gun-ngardapa. Lika nipa a-yerryerrjinga an-nigipa ana-japalana ana-guyinda, gu-bungguna gata waykin mu-dach. Rrapa ngaypa ng-galiyana wana ana-manyjirda gu-gata wenga gun-gata bunggawa gun-nika gun-gurrenyja gun-guni gata wupa gu-bala Wangarr gun-nika gun-japurra. Nipa a-wena, “Ganapiya!” 18Lika an-darrbaykarda a-mulakchinga rrapa a-durrjinga, rrapa minypa barlmarrk guna-wuljinga guna-bamuna, rrapa gata gu-jel gu-ngorrkiyana burr-guya, minypa gun-gatiya mu-ngoyurra an-gugaliya a-ni gala gipa gu-yinagatarna gu-ngorrkiyarna minypa gun-guna burr-guya gun-derta. 19Rrapa gun-gata gu-murnangana rrawa, nipa gu-ngorrkorndiyana abirri-jirrapa gun-ngardapa. Rrapa gu-werranga gu-werranga gu-rrawa bunggawa ngardapa ngardapa burrwa, gun-birripa wana gun-guyinda rrawa gu-rrumiyana. Rrapa nipa Wangarr jiny-borrwurra jin-gata Babalan (Babylon) nipa barra gu-wurlcha, gu-wuleba gun-gata minypa nipa jiny-yuna ana-japalana ana-guyinda, minypa gun-burral gu-mari jiny-buna, ngardawa a-bachirramiyana achila. 20Rrapa bamara gun-guyinda jel gu-werrpiyana, rrapa mun-mirk mun-guyinda burr-guta. 21Rrapa gu-nguparr wenga mern gu-bungguna gu-ji minypa yorr wana, wurpa lika gun-derta minypa jandarra, rrapa ngardapa ngardapa nipa gun-gata gun-gun'gun, minypa 50 gilagrem (kilogram). Nipa gu-bungguna, bin-denyjinga wurra gama gorlk aburr-ni, rrapa birripa abu-ngurrjinga Wangarr an-nerra, ngardawa nipa gu-jirrngurk burr-buna, ngardawa gun-gata burr-guya gun-nerra.