Waykin Aburr-guyinda Aburr-mujaruk Gubi-rrimarra Barrwa Gun-guyinda Gun-gujuwa Abirri-jirrapa Abirri-jirrapa Abirri-jirrapa Gun-ngardapa
151Lika ngaypa ngu-nana gun-nerranga wana gun-babalapa gun-guyinmiya gatiya waykin, rrapa ngaypa gochila ngu-barrjinga gun-gata. Minypa ngu-nana abirri-jirrapa abirri-jirrapa abirri-jirrapa an-ngardapa waykin aburr-guyinda aburr-mujaruk rrapa abirri-jirrapa abirri-jirrapa abirri-jirrapa gun-ngardapa gun-gujuwa birripa gubi-rrimarra burrwa gu-guniya burr-yika gu-rrawa. Gun-gata gun-gujuwa jurdach gun-guyinda, minypa gu-gurdiya wupa Wangarr balma gu-nega barra gun-gata nipa a-bachirramiya. 2Rrapa ngaypa ngu-nana bugula wana minypa gun-molamola gu-yunya rrapa bol ngarl gu-jirra abirri-balagarrgurrjiyana. Rrapa birripa aburr-gata burr-guta nguburr-nana aburr-ngiya aburr-molamiyana, wurra minypa an-gata moch an-mugat rrapa an-nigipa an-mawunga rrapa gun-gata gun-nigipa gun-nelangga minypa nipa an-nelangga, nipa an-nyagara. Birripa aburr-molamiyana gatiya aburr-jinyja gu-rrarnba gun-gata bugula wana, rrapa jibi-rrimarra aburr-murna minypa gita (guitar) Wangarr nipa burr-wuna. 3Birripa aburr-japarndiyana aburr-ni mun-gata Mojich (Moses) mun-nika manakay, an-gata Wangarr an-nika an-mujama, rrapa mun-nigipa manakay An-delipa Jip mun-nika aburr-japarndiyana aburr-ni. Minypa aburr-yinagata,
“Wangarr, ny-junarda Bunggawa wana ny-babalapa,
gun-gata nginyipa burr-barlmarrk jama ny-jirra ny-yorkiya ngayburrpa nyiburr-marrkapchinga nggula.
Nginyipa Bunggawa wana ny-babalapa nyiy-nirrapa nyiy-workiya,
ny-jurdiya bama jechinuwa ny-yeya ny-yorkiya gun-burral.
4An-gata gala ana-nga, wurra aburr-gurkuja barra ngguluwa aburr-bulapalawa,
rrapa bubu-ngurrja barra nginyipa ny-yelangga nginyipa ny-molamola.
Ngardawa nginyipa ny-nyardapiya warrpam ny-molamola.
Warlaman aburr-gurdiya gorlk gu-werranga gu-werranga gu-rrawa wenga aburr-boy barra gurda,
rrapa minypa aburr-marrngoypiya barra nggula aburr-ni.
Ngardawa gipa gugu yarlanga gu-ni nginyipa jama ny-ji ny-yorkiyana gun-molamola.”
5Gu-gata wenga ngaypa ngu-nana bala Wangarr gun-nika gun-japurra gata waykin nipa gu-lapkujamiyana gu-ji, rrapa gun-gatiya wuparnana minypa wirnin mun-gata Wangarr ana-ninyarrapa ana-workiya. 6Rrapa aburr-bena gurda gu-gata gu-bala wenga aburr-gata abirri-jirrapa abirri-jirrapa abirri-jirrapa an-ngardapa waykin aburr-guyinda aburr-mujaruk gubi-rrimarra abirri-jirrapa abirri-jirrapa abirri-jirrapa gun-ngardapa gun-gujuwa burrwa gu-gurdiya burr-yika gu-rrawa. Birripa aburr-barrngumurra aburr-ji mirikal linan (linen) mu-maya mun-gungarlcha mu-jayanayana mu-ji, rrapa aburr-gombichiyana brelk (belt) goldan jiny-maya. 7Lika aburr-gata abirri-jirrapa abirri-jirrapa aburr-gumurna Wangarr burr-jarlapuna, wurra an-ngardapa a-garlmuna, aburr-gata abirri-jirrapa abirri-jirrapa abirri-jirrapa an-ngardapa waykin aburr-guyinda aburr-mujaruk burr-wuna abirri-jirrapa abirri-jirrapa abirri-jirrapa an-ngardapa japalana an-gata goldan a-maya, rrapa wupa gu-ngana gun-gumaya gun-gata mari minypa Wangarr a-bachirramiyana, an-gatiya nipa ay-nirrapa ay-workiya. 8Rrapa gun-gata gun-japurra Wangarr gun-nika bala gu-ngana gu-mayana jolnga, minypa Wangarr gun-nika gun-gujayanaya, rrapa minypa gun-nigipa ganyjarr. Rrapa gala a-yinmiyarna ana-nga a-barrngumiyarna gun-gata gu-japurra, wurra gun-gata abirri-jirrapa abirri-jirrapa abirri-jirrapa gun-ngardapa gun-gujuwa aburr-murna gu-wulebiya barra nuwurra.