An-gata An-delipa Jip Rrapa Aburr-yigipa Aburr-gata Minypa 144,000
141Lika ngaypa ngu-nana gatiya An-delipa Jip nipa a-jinyja gata mu-mirk mun-nelangga Jayan (Zion), rrapa nipa wugupa aburr-jaranga gu-galiya yerrcha, minypa 144,000: Birripa aburr-gata bukula aburr-jirra aburr-guyinda an-nelangga an-gata An-delipa Jip rrapa an-nelangga an-gata an-nigipa Nyanyapa niya. 2Lika ngaypa ng-galiyana waykin wenga wengga minypa wana bugula gu-werrwerrjinga rrapa minypa an-darrbaykarda a-durrjinga. Gun-gata ng-galiyana minypa gita (guitar) aburr-dawurrjinga aburr-ni. 3Rrapa aburr-gata aburr-jaranga, minypa 144,000, birripa aburr-japarndiyana mun-geka manakay gatiya gu-gochila gun-gata bunggawa gun-nika gun-gurrenyja gun-guni nipa Wangarr ay-nirrapa ay-workiya, rrapa gata aburr-gochila aburr-gata abirri-jirrapa abirri-jirrapa aburr-gumurna nipa Wangarr burr-jarlapuna, rrapa mola aburr-gata mu-murna yerrcha burr-guta birripa aburr-gochila. Gala ana-nga an-nerranga a-yinmiya marn'gi mun-gata manakay, wurra aburr-gata 144,000 gu-galiya yerrcha nipa burr-jarlapuna burr-menga gu-gurdiya rrawa. 4Birripa aburr-burral gu-galiya yerrcha, minypa gala gama jibu-manggarna, wurra aburr-molamola aburr-ni minypa yawarriny yerrcha. Birripa aburr-gurda abu-jurrjurrmunga aburr-workiya ay-gaba ay-yinda ay-boya an-gata An-delipa Jip. Aburr-werranga gu-galiya yerrcha, wurra minypa birripa aburr-guna aburr-molamola mu-ngoyurra aburr-guyinda nipa burr-jarlapuna burr-menga, aburr-bitipa nipa Wangarr rrapa nipa An-delipa Jip burrbi-yika. 5Birripa gala ana-nga a-galiyarna burrwa jarrma gubu-manggarna, barra nipa burr-ngurrja aburr-gata, wurra birripa aburr-nyagara.
Abirri-jirrapa An-ngardapa Waykin Aburr-guyinda Aburr-mujaruk
6Lika ngaypa ngu-nana an-nerranga waykin an-guyinda an-mujaruk a-bamuna gata gojilapa wupa gu-jel rrapa waykin marnnga jiny-jirra jiny-yorkiya. Nipa gu-rrimarra janguny gun-molamola guy-yurrapa guy-workiya, minypa barra nipa a-wengga burrwa gun-nardiya rrawa. Minypa gu-werranga gu-werranga gu-rrawa ngardapa ngardapa bunggawa burrbi-rrimanga, rrapa minypa aburr-jaranga aburr-bapurr gun-jaranga wengga birripa gubu-borrwuja ngardapa ngardapa, nipa barra a-wengga burrwa. 7Nipa a-jabarrchinga gaba waykin, a-yinagata, “Buburr-gurkuja nula Wangarr, rrapa nipa an-nelangga an-molamola bubi-nega, ngardawa yi-gurrepa gu-jirra nuluwa nipa burr-mari a-wengga barra. Buburr-marrngoypiya nula an-gatiya nipa gu-jarlapuna gun-nardiya rrawa, minypa dach, rrapa minypa jel, rrapa minypa bugula gun-bachirra, rrapa minypa gu-werrwerrjinga gu-yurra bugula mipila gu-jirra gun-barla.”
8Rrapa an-nerranga waykin an-guyinda an-mujaruk ana-jurrjurrmurra ana-bona, nipa a-wena, a-yinagata, “Gipa gugu jin-gata Babalan (Babylon) gun-nyagara gu-ni. Nipa wana jin-babalapa gun-nyagara gu-ni, jin-gata nipa burr-wuna, gu-werranga gu-werranga gu-rrawa mbi-barra minypa wayin (wine), wurra ngika wayin, wurra gun-nigipa gun-nerra, minypa marrambay gun-guji.”
9Rrapa an-nerranga waykin an-guyinda an-mujaruk bijirri-jurrjurrmurra abirri-gata abirri-jirrapa. Nipa a-jabarrchinga, a-yinagata, “Minyja ana-nga an-gata marr a-balcha nula an-gata moch an-mugat, rrapa an-nigipa an-mawunga a-marrngoypiya nula, rrapa gu-rrima gun-nigipa gun-nelangga gata nipa bukula a-jirra ana-guyinda, waygaji murna a-jirra ana-guyinda, 10an-gata an-gugaliya nipa mun-nerranga rrapa mu-wurlcha barra minypa wayin, wurra ngika wayin, wurra jarra mari, minypa Wangarr nipa barra a-bachirramiya nuluwa. Minypa gun-maywapa ranginy nipa barra mu-jerrjerrja nula mun-gata minypa wayin mun-barnany, wurra gun-burral mari minypa gala ana-nga barrwa a-yinmiya a-molamiya. Minypa jolnga gun-nerra gu-rrongga gu-jirra jorlpur (sulphur) gun-guyinda, rrapa gu-bol nipa an-gugaliya a-rropa barra a-ji. Gata a-rropa barra a-ji birripa aburr-mibilapa Wangarr burr-yika waykin aburr-guyinda aburr-mujaruk rrapa nipa ana-mibilapa an-gata An-delipa Jip. 11Rrapa gatiya gun-guwurkuricha nipa jolnga mu-nguy guy-warrchinga guy-workiya, rrapa aburr-gata aburr-nirra gala barrwa aburr-yinmiya aburr-ngeka, wuriya ana-munya rrapa rrengarrenga. Gu-gurda ngacha burrwa mari aburr-gata marr aburr-balcha nula an-gata moch an-mugat rrapa an-nigipa an-mawunga burr-guta, aburr-nga aburr-gata minypa gun-nigipa gun-nelangga gubi-rrimarra gun-gata minypa nipa an-nelangga.” 12Gun-narda barra Wangarr burr-yika wurra gama gorlk ngurrpiny gubu-borrwapa barra aburr-ni gun-nigipa wengga, rrapa mu-nguy gubi-rrimapa barra janguny Jesus gun-nika.
13Lika ana-manyjirda ng-galiyana, waykin wenga a-wena apula, a-yinagata, “Wukurrja gun-guna: Gun-nardiya gugu Jesus an-nika jawina Jesus jin-nika jawina gu-yinpa barra jiny-juwa a-juwa, wurra jarra an-molamola a-ni barra aburr-ni.”
“Ngaw, ngarla!” nipa Mern An-mawunga a-yinagata ana-wena, “Nipa barra a-ngeka mu-ngoyurra jama a-ji, rrapa gun-nigipa nipa jama a-ji gatiya barra wugupa nula.”
Minypa Gun-maywapa Ranginy Balaja Mun-murra Mu-jirra Gu-jel
14Lika ngaypa ng-ganana, aa nguparr gun-gungarlcha, rrapa gatiya gu-nguparr an-ngardapa a-ni, nipa minypa an-walkurpa an-gugaliya, rrapa ana-bama gu-garrana goldan gu-maya an-mumurna an-guyinda bunggawa gun-nika ana-bama gu-garraja a-workiya. Rrapa murna a-jirra ana-guyinda nipa a-rrimarra an-ngardapa an-darrartka an-guyinda an-gata minypa balaja mun-murra mu-jirra mbi-gorndanga aburr-workiya. 15Lika an-nerranga waykin an-guyinda an-mujaruk ana-bena gu-bala wenga Wangarr gun-nika gun-japurra gun-gaba waykin. Nipa a-gonyjinga nula an-gata gu-nguparr a-ni, “Ma an-gata an-darrartka, rrapa gornda barra ny-ma minypa balaja. Ngardawa gun-nardiya ngguluwa gun-balma, ngardawa gata gu-jel minypa balaja mun-mola mu-jirra.” 16Lika nipa an-gata gu-nguparr a-ni an-gata an-darrartka a-mirmirijinga gu-jel, gugu nipa mu-wulebana.
17Rrapa an-nerranga waykin an-guyinda an-mujaruk ana-bena gu-bala wenga Wangarr gun-nika gun-japurra gun-gaba waykin. Nipa rrapa a-rrimarra an-ngardapa an-darrartka an-guyinda an-gata minypa balaja mun-murra mu-jirra mbi-gorndanga aburr-workiya. 18Lika an-nerranga an-mujaruk an-gata jaga a-ganaja a-workiya bol, nipa ana-bena belabila gu-maya gu-guyinda gun-gata minypa gatiya abu-wucha aburr-workiya Wangarr. Nipa a-jabarrchinga nula an-gata an-nerranga an-mujaruk nipa a-rrimarra a-ji an-darrartka. A-yinanga nula, “Ma an-gata an-darrartka rrapa gornda, ma mun-gata gurnal mun-murra mu-jinyjarra gata gu-jel. Ngardawa nipa mun-mola.” 19Lika an-gata an-mujaruk an-nigipa an-darrartka a-mirmirijinga gata gu-jel, rrapa mu-menga mun-gata gurnal. Lika nipa mu-yerrnyjinga yi-gata wupa Wangarr gun-nika gun-gata minypa wolawola mbi-birlkakaja aburr-workiya gurnal, wurra gurnal ngika, wurra jarra wurra gama gorlk gun-burral minypa Wangarr burr-bu barra. 20Gatiya lika nipa m-birlkakaja mun-gata gurnal gu-rrawa yarlanga, lika gatiya mun-ngukula mbi-nenga aburr-workiya gurnal, gu-gata wenga maningan mu-werrwerrjinga m-bamuna gu-baykardakarda, minypa 300 gil'amita (kilometre), rrapa gu-lupa minypa abirri-jirrapa miyta (metres).