An-gata Moch An-mugat Gu-bugula Wenga
131Rrapa ngaypa ngu-nana moch an-mugat ana-bena ana-bamuna gu-bugula wenga, rrapa nipa gelama a-jirra arr-gunapa arr-murna arr-gunapa arr-murna, minypa 10, rrapa nipa bama a-jirra abirri-jirrapa abirri-jirrapa abirri-jirrapa an-ngardapa. Rrapa gelama a-jirra gu-garrana arr-jirrapa arr-murna, minypa 10, gun-gata an-mumurna an-guyinda bunggawa gun-nika ana-bama gu-garraja a-workiya. Rrapa nipa an-gata moch an-mugat bama a-jirra ana-guyinda gun-nelangga gu-yu, meyali gu-rrimarra gun-gata minypa nipa wana a-negiyana nula Wangarr. 2An-gata moch an-mugat, ngaypa ngu-nana minypa wana an-babalapa an-mujirrkama, an-gata lepart (leopard), rrapa rrepara a-jirra minypa beya (bear), rrapa ngana a-jirra minypa layan (lion). Lika nipa nguymbula a-garlmuna, a-wuna ganyjarr an-gata moch an-mugat nipa bunggawa wana a-ni barra. 3Minypa an-gata moch an-mugat an-ngardapa bama a-jirra ngaypa ngu-nana mu-ngoyurra bulkich abi-rrana, a-juwuna, wurra barrwa nipiya an-jeja a-molamiyana. Rrapa aburr-gurdiya gorlk gu-jaranga gu-rrawa, birripa abu-jurrjurrmurra, ngardawa gochila aburr-barrjinga nula aburr-ni nipa a-molamiyana. 4Birripa aburr-marrngoypiyana nula nguymbula, ngardawa nipa ganyjarr a-wuna nipa moch an-mugat. Rrapa aburr-marrngoypiyana nula moch an-mugat. Minypa aburr-yinanga, “Gala an-nerranga ana-nga a-ninya minypa an-guna moch an-mugat. Gala a-yinmiya ana-nga a-molamiya, nipa moch an-mugat an-nyagara.”
5Gun-gatiya lika ganyjarr gu-menga an-gata moch an-mugat barra gun-bachirra a-wengga, minypa a-ngurrjiya barra, jimarn jarra nipa an-molamola wurra Wangarr an-nerra. Waypa gu-gatiya wenga nipa moch an-mugat barra wana a-ni an-jaranga ran'gu, minypa 42: 6Lika nipa moch an-mugat a-garlmuna, Wangarr a-yopuna, jimarn jarrapa nipa an-nerra. Minypa a-ngurrjinga an-nelangga an-nerra, rrapa gu-ngurrjinga gu-yigipa gu-rrawa gun-nerra, birripa burr-guta. 7Nipa ganyjarr gu-menga barra nipa mari jama a-ji burrwa Wangarr burr-yika wurra gama gorlk, nipa moch an-mugat barra a-molamiya, birripa aburr-nyagara. Rrapa nipa gu-menga ganyjarr nipa barra wana a-ni gun-nardiya rrawa, minypa aburr-jaranga aburr-bapurr gu-werranga gu-werranga gu-rrawa, rrapa minypa gun-jaranga wengga ngardapa ngardapa gubu-borrwuja rrapa an-jaranga bunggawa ngardapa ngardapa abi-rrimanga. 8Warlaman aburr-gurdiya gorlk gun-nardiya rrawa, birripa marr aburr-balcha barra nula moch an-mugat, minyja mu-ngoyurra baman gu-ni birripa aburr-gata aburr-welangga gala aburr-yurrarna mun-gata jurra aburr-welangga aburr-yurra aburr-gata minypa wanngu aburr-nipa barra aburr-workiya; mun-nigipa jurra ana-gata mun-nika An-delipa Jip mu-ngoyurra a-juwuna.
9Minyja ana-nga an-gata gelama a-jirra a-jirra, nipa barra a-galiya gun-gunaga:
10An-gata ana-nga nipa barra ana-werranga a-rrima barra rrapa a-ga barra a-boy gu-werranga gu-rrawa,
gun-narda minypa gu-yinda barra nula, ngaja, ngarla,
ana-werranga a-rrima barra rrapa a-ga barra gu-werranga gu-rrawa.
Rrapa an-gata ana-nga nipa barra ana-werranga a-bu barra a-juwa barrang ana-guyinda,
gun-narda minypa gu-yinda barra nula, ngaja, ngarla,
ana-werranga a-bu barra a-juwa barrang ana-guyinda.
Gun-narda barra Wangarr burr-yika wurra gama gorlk aburr-jinyja rrapa gala barra aburr-jeka, wurra minypa mu-nguy gubi-rrima barra nula aburr-ni gun-nigipa janguny.
An-gata Moch An-mugat Gu-jel Wenga
11Lika ngaypa ngu-nana an-nerranga moch an-mugat, nipa ana-bena ana-bamuna gu-jel wenga. Nipa abirri-jirrapa gelama a-jirra an-maywapa minypa an-delipa jip, wurra nipa a-wena minypa wana nguymbula. 12Nipa ganyjarr gu-rrimarra nula gun-nigipa an-gata moch an-mugat nipa a-bena mu-ngoyurra, minypa nipa jurdach a-bena nipa a-wena wurra gama gorlk gun-nardiya rrawa barra marr aburr-balcha nula an-gata moch an-mugat mu-ngoyurra a-bena, an-gatiya gipa mu-ngoyurra bulkich abi-rrana, a-juwuna, wurra barrwa minypa nipiya an-jeja a-molamiyana. 13Minypa an-gata moch an-mugat jurdach a-bena nipa burr-barlmarrk jama a-ji a-workiyana, minypa bol gu-rrongga gu-jirra gu-gurda ngacha burr-guta nipa a-wena rrapa waykin wenga gu-bungguna gu-jel gatiya minypa wurra gama gorlk gubi-nana. 14Gu-gurda ngacha minypa nipa burr-yolkaja wurra gama gorlk gun-nardiya rrawa, minypa nipa jama a-ji burr-barlmarrk, minypa ganyjarr gu-rrimarra nula gun-nigipa an-gata moch an-mugat mu-ngoyurra a-bena. Nipa an-gata moch an-mugat jurdach a-bena, nipa a-wena burrwa wurra gama gorlk, birripa barra abi-jarlapa an-mawunga an-gata moch an-mugat gipa mu-ngoyurra bulkich abi-rrana barrang ana-guyinda, wurra barrwa minypa nipiya an-jeja a-molamiyana. 15Lika nipa an-gata moch an-mugat jurdach a-bena, nipa ganyjarr gu-rrimarra nipa barlmarrk a-wuna an-mawunga an-gata moch an-mugat nipa mu-ngoyurra a-bena, lika nipa an-gata an-mawunga a-garlmuna, a-wena a-ni, rrapa ana-nga an-gata gala a-marrngoypiyarna nula a-nirrarna an-gata an-mawunga, nipa a-wena an-gata an-gugaliya barra a-juwa. 16Rrapa nipa moch an-mugat jurdach a-bena, nipa a-wena minypa wurra gama gorlk gun-nardiya rrawa, minypa aburr-werranga aburr-welangga wana rrapa aburr-werranga aburr-welangga aburr-delipa burr-guta, birripa barra gubu-ma gun-nelangga ay-ngunyuna murna aburr-jirra aburr-munganaguwa waygaji ay-ngunyuna bukula aburr-jirra aburr-guyinda. 17Barra minypa ana-nga gala gu-rrima gun-gata gun-nelangga, an-gata an-gugaliya gala a-yinmiya gun-nga bayim a-ni rrapa gala a-yinmiya jalim a-ni gun-nga. Minyja gun-gata gun-nelangga nipa moch an-mugat an-nelangga, minypa gun-nigipa namba (number) an-gata moch an-mugat an-nelangga.
18Gun-narda barra gu-galiya yerrcha gubu-borrwa rrapa marn'gi aburr-ni. Minyja ana-nga an-gata gu-borrwuja a-workiya jechinuwa, nipa barra gun-gata gun-nelangga gu-borrwa nula an-gata moch an-mugat, ngardawa an-gugaliya gun-nika gun-nelangga, minypa gun-nigipa gun-nelangga 666: