Jin-gama Rrapa Nguymbula
121Rrapa gata waykin ngaypa ngu-nana wana gun-babalapa gun-guyinmiya minypa jin-gama jiny-barrngumurra minypa marnnga wana, rrapa ran'gu yi-gata wupa ji-rrepara, rrapa ji-bama gu-garrana minypa gubi-jarlapuna marnnga jin-delipa arr-jirrapa arr-murna rrapa abirri-jirrapa, minypa 12: 2Nipa jinyu-durtchinga yokuyoka, rrapa jiny-jonyjinga ngardawa jiny-yurkurichinga an-gata yokuyoka barra a-bambungga.
3Rrapa barrwa ngu-nana gata waykin wana maningan a-maya minypa nguymbula, wurpa abirri-jirrapa abirri-jirrapa abirri-jirrapa an-ngardapa bama a-jirra, rrapa gelama a-jirra minypa arr-gunapa arr-murna arr-gunapa arr-murna, minypa 10, rrapa gata ana-bama gu-garrana abirri-jirrapa abirri-jirrapa abirri-jirrapa gun-ngardapa minypa an-mumurna an-guyinda bunggawa gun-nika ana-bama gu-garraja a-workiya. 4Rrapa marda a-jirra ana-guyinda ana-ngardapa ana-goma a-mardabibiyana, jin-jaranga gata jin-gata minypa gun-ngardapa nipa waykin wenga jiny-yerrnyjinga gata gu-jel, rrapa abirri-jirrapa gun-nyagara. Rrapa nipa nguymbula a-jinyja nipa ji-gochila jin-gata gama, minypa yokuyoka a-bambungga barra rrapa nipa a-bay barra achila. 5Nipa jin-gata gugu a-menga yokuyoka an-nurra, nuwurra nipa bunggawa a-ni barra gun-nardiya rrawa gu-jirra gu-boya, minypa nipa gun-nigipa gun-jong bunggawa gun-nika birlmurr gu-bama. Rrapa Wangarr a-menga an-gata yokuyoka, lika a-ganyja waykin gata gun-nigipa gun-gurrenyja gun-guni. 6Rrapa nipa jin-gata gama jiny-yurtchinga gu-werrpa gun-gata rrawa nipa Wangarr gu-jarlapuna achila, barra gatiya jinyu-ni rrapa balaja jibu-wu barra aburr-ni gun-jaranga ngorrngurra, minypa 1,260:
7Gun-gatiya lika waykin mari wana gu-ni. An-gata an-nelangga Maykul (Michael) rrapa aburr-yigipa waykin aburr-guyinda nipa burr-ganyja a-workiya, birripa an-dakal aburr-bena nula nguymbula. Rrapa nipa nguymbula rrapa aburr-yigipa nipa burr-ganyja a-workiya, birripa rrapa an-dakal aburr-bona nula Maykul rrapa aburr-yigipa jawina. 8Wurra Maykul birripa aburr-molamiyana, nguymbula birripa aburr-nyagara. Lika nguymbula birripa gala barrwa aburr-yinmiyarna gata waykin aburr-nirrarna, 9wurra abi-yerrnyjinga an-gata wana nguymbula, nipa a-bungguna gu-jel, nipa wola gun-gaba mu-ngoyurra an-gata walkwalk nipa an-nelangga Jeytan (Satan), nipiya an-gatiya burr-yolkaja a-workiya wurra gama gorlk gun-nardiya rrawa. Rrapa birripa aburr-gata aburr-yigipa jawina wugupa nula an-gata nguymbula burrbi-yerrnyjinga gu-jel.
10Rrapa ngaypa ana-manyjirda ng-galiyana gata waykin a-jabarrchinga, minypa a-yinanga,
“Gun-guniya gugu gu-bena wanngu gun-gunega rrapa ganyjarr rrapa rum gun-gata gun-nigipa an-ngayburrpa Wangarr gun-nika.
Rrapa an-nigipa Christ an-gata nipa Wangarr gochila an-dana Wanngu An-gunega, nipa gun-guniya gugu wana an-babalapa.
Ngardawa a-yerrnyjinga,
an-gata walkwalk a-bungguna,
an-gatiya jonama burr-ngurrjinga a-workiyana aburr-ngayburrpa worlapa arrburrwa yerrcha.
Ngardawa nipa an-gata jonama burr-ngurrjinga a-workiyana nuluwa an-ngayburrpa Wangarr,
minypa ana-munya rrapa rrengarrenga nipa jonama burr-ngurrjinga nula a-workiyana.
11Rrapa aburr-ngayburrpa worlapa arrburrwa yerrcha, birripa aburr-molamiyana;
nipa jonama burr-ngurrjingapa an-nyagara.
Birripa aburr-molamiyana,
ngardawa nipa An-delipa Jip a-jortchinga burrwa mun-nigipa maningan,
rrapa ngardawa gun-nigipa janguny birripa gubi-rrimarra aburr-ni.
Gala aburr-gopiyarna,
wurra jarra nawanawa aburr-ni,
marrban minypa aburr-juwa barra.
12Ganapiya, lika buburr-marrkapcha ana-goyburrpa waykin nyiburr-nirra,
wurra ana-goyburrpa nyiburr-werranga gata gu-jel nyiburr-nirra,
rrapa gun-gata burr-guta gochilawa gu-bugula nyiburr-nirra,
burr-guya gun-nerra gu-ni barra ana-gorrburrwa!
Ya aburr-gaba gun-gata gu-jel aburr-nirra!
Ngardawa nipa an-gata walkwalk a-bupiyana, a-bena burrwa, rrapa burr-guya a-bachirramiyana,
ngardawa nipa gu-borrwurra rrapa marn'gi gala gun-baykarda gu-ji nula.”
13Rrapa gun-gatiya nipa nguymbula gu-borrwurra birripa abi-yerrnyjinga gata gu-jel, lika nipa a-garlmuna, jiny-bitimarra jin-gata gama nipa mu-ngoyurra a-menga yokuyoka. 14Wurra Wangarr nipa jiny-yuna jin-gata gama abirri-jirrapa balpal minypa damalkurra wana, barra nipa jiny-jarlma, jiny-boy, a-bawa an-gata nguymbula. Barra nipa jiny-boy gu-werrpa, gatiya barra jinyu-ni abirri-jirrapa gun-ngardapa jemberr rrapa barrwa goma gu-jirra jemberr, rrapa nipa Wangarr jiny-yu barra balaja, rrapa nipa barra m-bay jinyu-ni. 15Lika an-gata nguymbula, nipa bugula gu-bochinga ana-ngana wenga, minypa man'garba nipa jiny-bitimarra jin-gata gama. Nipa nguymbula jal a-ni, jimarna barra gu-gata gu-bugula jiny-ja gu-boy, jiny-mungbiyapa. 16Nipa jarra gun-gata jel gu-gunggajinga achila jin-gata gama, minypa gu-lapkujamiyana ngana gu-jirra, lika gu-barrapa, gu-wulebana gun-gata bugula guna-bena ngana a-jirra nguymbula ana-guyinda. 17Lika nipa nguymbula burr-guya a-bachirramiyana achila jin-gata gama, rrapa minypa aburr-werranga ji-gata burr-yika gu-ngarda yerrcha nipa a-bona, an-dakal a-bengga barra burrwa, minypa aburr-gatiya birripa gubu-borrwuja aburr-nirra Wangarr gun-nika joborr gun-guyinda rrapa minypa Jesus gun-nika janguny gubi-rrimanga.
18Lika an-gata nguymbula gochilawa ana-jaranga a-jinyja.