Abirri-jirrapa Gu-galiya Yerrcha Abirri-gata Wangarr Gun-nika Janguny Gubirri-dimanga
111Ganapiya, lika gun-jong ngu-menga, gun-anngiya, gun-gungunyangunyjiya nula, makim gun-gunega. Rrapa ng-galiyana wengga, gu-yinagata, “Garlma. Ngunyangunyjiya gun-gata bala Wangarr gun-nika gun-japurra rrapa gun-nigipa gun-gata belabila gu-maya burr-guta minypa gatiya abu-wucha aburr-workiya, rrapa wurra gama gorlk gata aburr-marrngoypiya nula aburr-nirra burr-guta nginyipa ngunyangunyjiya burrwa aburr-yinmiyapa aburr-nirra. 2Wurra bawa gun-gata yarlanga gu-jirra gu-gomarriya gata gu-bala; gala barra nyi-ngunyangunyjiya. Ngardawa gun-gata Wangarr gu-bawuna burrwa Jentayl (Gentile) yerrcha, birripa barra gubi-rrenyja aburr-ni gu-murnangana rrawa gun-gata gun-japurra, nuwurra ran'gu an-jaranga gu-ni, minypa 42: 3Rrapa ngaypa barra ganyjarr ngubujirri-wu barra abirri-ngaypa abirri-jirrapa gu-galiya yerrcha abirri-gata gun-ngaypa janguny gubirri-dimanga abirri-nirra. Bitipa ngardawa wargugu abirri-ni, abirri-barrnguma barra abirri-ni mun-derta minypa balachi, rrapa Wangarr bijirri-wu barra, Wangarr gun-nika gubirri-ngurrja barra abirri-ni ngorrngurra gun-bulapalawa, minypa 1,260:”
4Abirri-gurda abirri-jirrapa gu-galiya yerrcha, bitipa abirri-gata abirri-jirrapa gun-jong mun-nelangga alip (olive) rrapa abirri-jirrapa minypa lam gubu-wenyanga aburr-workiya gata nipa ana-gochila Bunggawa an-gata gun-nardiya rrawa gu-jarlapuna. 5Ana-nga jimarna nipa barra bijirri-bu abirri-gurda, wurra jarra bol ngana abirri-jirra abirri-guyinda guna-beya, rrapa minypa a-yalpurda, a-rrongga. Gu-gurda ngacha minypa aburr-juwa barra aburr-gata minypa aburr-bachirra butula abirri-guna. 6Bitipa ganyjarr gubirri-dimanga barra gubirri-jakaba gun-gata waykin, barra nipa yorr gala gu-bungga gu-workiya gun-gata bitipa abirri-nirra rrapa gubirri-ngurrjinga Wangarr gun-nika. Rrapa ganyjarr gubirri-dimanga nuluwa gun-gata mipila gu-jirra bugula guna-werrwerrjinga guna-workiya, bitipa barra gubirri-ngukurdanyja gun-gata bugula barra maningan gu-ni. Rrapa ganyjarr gubirri-dimanga, minypa gu-yinpa barra bitipa jal abirri-ni, bitipa gubirri-bu barra gun-nardiya rrawa rrapa gu-yinmiya barra gun-nerra gu-ni barra minypa gun-gujuwa.
7Nuwurra waypa bitipa gubirri-wuleba gun-bitipa janguny, lika an-gata moch an-mugat gu-gata wenga gu-lupa rralala, nipa barra a-bachirramiya butula abirri-gata, rrapa nipa a-molamiya barra, bitipa gun-nyagara. Minypa bijirri-bu barra, abirri-juwa. 8Bitipa abirri-burral abirri-yu barra abirri-ni gu-jarlakarr gata gu-murnangana gu-rrawa, gun-maywapa minypa an-bitipa Bunggawa gatiya abi-rrana, a-balcha a-yu waykin burr-jong abi-negarra. Nipa gun-gata rrawa gun-nerra, gun-maywapa minypa Jorram (Sodom) rrapa mola Yijipt (Egypt). 9Rrapa wurra gama gorlk gu-werranga gu-werranga gu-rrawa wenga aburr-jaranga aburr-bapurr, rrapa gun-jaranga wengga gubu-borrwuja ngardapa ngardapa, rrapa ngardapa ngardapa abi-rrimanga bunggawa, birripa abirri-jirrapa gun-ngardapa ngorrngurra rrapa barrwa goma gu-jirra burrbi-na barra aburr-ni abirri-gata abirri-jirrapa gu-galiya yerrcha abirri-juwuna. Rrapa minypa burrbu-borrkpa barra aburr-ni rrapa gala aburr-yinmiya burrbu-jurnumba. 10Minypa warlaman aburr-gurdiya gorlk marrnguwa aburr-ni barra rrapa aburr-worlworlcha barra, rrapa minypa mun-molamola aburr-wuchichiya barra. Ngardawa abirri-guna abirri-jirrapa Wangarr bijirri-yika abirri-mujaruk ngunyuna abirri-guyinda, gun-gatiya Wangarr gun-nika gubirri-ngurrjinga abirri-workiyana, bitipa mari burrbu-wuna abirri-workiyana aburr-gata gu-jel aburr-nirra, wurra bitipa abirri-juwuna.
11Wurra gun-gata abirri-jirrapa gun-ngardapa rrapa goma gu-jirra ngorrngurra gu-bona, lika gu-gata wenga barlmarrk wanngu gun-gunega Wangarr guna-jerrmarra, nipa guna-bona, gu-barrngumurra butula abirri-gata abirri-jirrapa, lika abirri-garlmuna, abirri-jinyja rrepara abirri-jirra abirri-guyinda. Rrapa aburr-gata burrbi-nana bitipa abirri-garlmuna, birripa burr-guya aburr-gurkuja aburr-ni. 12Lika ana-manyjirda aburr-galiyana, waykin wenga ana-wena butula abirri-gata abirri-jirrapa, “Guwa ay-ngunyuta!” Lika aburr-gata aburr-bachirra butula burrbi-nana bitipa gu-nguparr gu-guyinda abirri-warrchinga waykin.
13Lika gun-gatiya ji-maywapa marnnga, gatiya jel gu-ngorrkiyana burr-guya, rrapa gun-nerranga bala gata gu-ji gu-bona gu-bungguna. Minypa bala arr-jirrapa arr-murna, minypa 10, gun-ngardapa bala gu-bungguna gu-ji gu-jiwa, gun-nerranga gun-nyagara. Rrapa aburr-jaranga wurra gama gorlk aburr-gata aburr-juwuna, minypa 7,000, ngardawa gun-gata jel gu-ngorrkiyana. Rrapa aburr-werranga gala aburr-juwiyarna, birripa burr-guya aburr-gurkuja rrapa an-nelangga an-molamola abi-negarra waykin a-nirra Wangarr.
14Ya aburr-gaba! Gun-nerra gu-bona gun-nelangga gun-ngardapa rrapa gun-nelangga abirri-jirrapa, rrapa barrwa guna-bamburda gun-nelangga abirri-jirrapa gun-ngardapa.
An-gata An-gubipija Ngorla A-maya Nipa Gun-nelangga Minypa Abirri-jirrapa Abirri-jirrapa Abirri-jirrapa Gun-ngardapa
15Gu-gata wenga lika an-gata waykin an-guyinda an-mujaruk nipa gun-nelangga minypa abirri-jirrapa abirri-jirrapa abirri-jirrapa gun-ngardapa, nipa a-bipijinga an-nigipa ngorla a-maya, rrapa manyjirda aburr-jirra ng-galiyana, aburr-jabarrchinga yi-gaba waykin. Minypa aburr-yinanga,
“An-ngayburrpa Bunggawa rrapa an-nigipa Christ, bitipa gugu Bunggawa abirri-nirra gata gu-jel,
rrapa Wangarr nipa Bunggawa ay-nipa barra ay-workiya.”
16Rrapa aburr-gata mu-murna yerrcha 24 gata bunggawa gun-nika gun-gurrenyja gun-guni gu-guyinda aburr-nirra nipa ana-gochila Wangarr, birripa aburr-bungguna, aburr-bama aburr-gurrmiyana rrapa aburr-marrngoypiyana nula Wangarr. 17Birripa aburr-yinagata,
“Ngayburrpa nyiburr-japurramayana ngguluwa,
ny-jurdiya nginyipa Bunggawa,
nginyipa Wangarr,
nginyipa wana ny-babalapa,
minypa nyi-nirrapa ny-yorkiya,
rrapa mu-ngoyurra burr-guta nyi-ni ny-yorkiyana.
Ngayburrpa nyiburr-japurramayana nggula,
ngardawa ganyjarr n-dimanga geka ny-jarlmuna rrapa Bunggawa nyi-ni.
18Gu-werranga gu-werranga gu-rrawa wurra gama gorlk aburr-bachirramiyana ngguluwa,
wurra gun-guniya gugu nginyipa barra burr-mari burr-bu barra.
Gun-guniya gugu nginyipa barra burr-mari ny-yengga barra burrwa mu-ngoyurra aburr-juwuna.
Rrapa gun-guniya gugu nginyipa barra burr-wu,
gun-molamola gun-guyinda gubu-ma barra,
aburr-gata gu-galiya yerrcha minypa jama aburr-ji ngguluwa aburr-workiyana,
aburr-gatiya aburr-nginyipa aburr-mujaruk,
rrapa aburr-bulapalawa burr-guta aburr-nginyipa wurra gama gorlk marr aburr-balcha ngguluwa nginyipa ny-yelangga,
wuriya aburr-werranga aburr-gata aburr-welangga aburr-delipa rrapa aburr-werranga aburr-welangga wana.
Rrapa gun-guniya gugu nginyipa barra burr-bu barra laka burr-ga aburr-gata gu-jel aburr-nirra rrapa rrawa gun-nerra gubi-nenga aburr-workiya,
birripa minypa gun-nerra jama aburr-jirra.”
19Gu-gatiya wenga Wangarr gun-nika bala gun-japurra gun-gaba waykin gu-lapkujamiyana gu-ji, rrapa wupa gu-japurra ngaypa ngu-nana gun-gata jutkich (suitcase) gu-maya, minypa gatiya Wangarr wugupa arrburrwa nipa gochila an-dana ngayburrpa nguburr-yigipa nguburr-ni barra. Rrapa gun-gatiya lika an-darrbaykarda a-mulakchinga a-ji rrapa a-durrjinga, rrapa minypa barlmarrk gu-wuljinga rrapa jel gu-ngorrkiyana, rrapa mern gu-bungguna gu-ji minypa yorr wana, wurpa lika gun-derta minypa jandarra.