Jaga Buburr-gana Burrwa Wangarr Burr-yika Gu-ngarda Yerrcha
51Ana-goyburrpa nyiburr-gata mu-murna yerrcha, ngaypa burr-guya ngu-weya ana-gorrburrwa, ngardawa ngaypa ng-guna burr-guta ngayburrpa mu-murna yerrcha, rrapa minypa ngaypa marn'gi ngu-nana birripa abu-buna Christ, rrapa minypa ngaypa ng-guna ng-gatiya barra wugupa nula Christ nipa minypa burr-gujayanaya ana-jeka barra -- ngaypa ng-gurdiya burr-guya ngu-wengga barra ana-gorrburrwa minypa gun-guna: 2Jaga buburr-gana burrwa Wangarr burr-yika gu-ngarda yerrcha aburr-gardiya nyiburr-ninyarrapa, rrapa nawanawa buburr-ni burrwa minypa Wangarr jal a-nirra barra nyiburr-yirda, rrapa ngika barra gojarra nyiburr-ni burrwa. Gala barra nyibu-borrwa, jimarna barra mun-jaranga rrupiya nyibu-ma, wurra jarra burr-guya bubu-borrwa ana-goyburrpa nyiburr-yinmiya barra nyiburr-gunggaja burrwa. 3Minypa Wangarr nyirr-gurrmurra jaga nyiburr-ganaja burrwa, gala barra wana nyiburr-negiya burrwa, wurra jarra gu-molamola buburr-ni, nyanma barra rum nyirrbu-gurdagurdarra. 4Barra minypa nuwurra waypa an-gata Wana An-babalapa Jaga An-gugana ana-jeka, ana-goyburrpa minypa burr-gujayanaya nyiburr-nipa barra nyiburr-workiya, gu-gata ngacha minypa gala gu-yinmiya gu-gulolmiya.
5Rrapa ana-goyburrpa nyiburr-gata bama nyiburr-gungunyja mu-wurra yerrcha, ana-goyburrpa barra nyiburr-galiya burrwa aburr-goyburrpa mu-murna yerrcha, minypa birripa jaga aburr-ganaja ana-gorrburrwa. Warlaman nyiburr-gurdiya delipa buburr-negiya ana-gorrburrwa gu-gapa gu-guta. Ngardawa
“Wangarr a-bachirramiya burrwa a-workiya aburr-gata minypa wana aburr-negiya aburr-workiya,
wurra minypa a-gunggajinga burrwa a-workiya aburr-gata aburr-dor.”
6Gu-gurda nula lika delipa buburr-negiya, minypa ana-goyburrpa nyibu-borrwuja Wangarr nipa wana an-babalapa. Barra minypa gun-balma gu-ji, nipa lika nyiburr-welangga wana nyirr-nega barra ana-goyburrpa. 7Wargugu gun-guni gun-gubijibijiya bubu-bawa nula nipa Wangarr, ngardawa nipa jaga a-ganaja ana-gorrburrwa a-workiya.
8Bama nyiburr-molamola buburr-ni rrapa buburr-jarlapiya. Wurra walkwalk an-gata an-bachirra ana-gorrburrwa, nipa minypa an-maywapa layan (lion) an-bachirra a-rrigirrgnga a-workiya, gu-ngarl nula a-wechawecharra a-workiya, minypa an-gugaliya gugu barra a-bu. 9Wurra an-gata walkwalk ana-goyburrpa barra marr nyiburr-ngurrjiya nula, minypa marr nyiburr-balcharra nula Wangarr. Ngardawa ana-goyburrpa marn'gi minypa worlapa ana-gorrburrwa yerrcha rrapa jelapa ana-gorrburrwa yerrcha gu-werranga gu-werranga gu-rrawa aburr-nirra aburr-boya, birripa aburr-yinagatiya rrapa gun-derta gubu-barripurda aburr-workiya. 10Wurra minypa gu-yirdiya barra gu-ni ana-gorrburrwa gun-baykarda ngika, lika Wangarr an-gata gun-gugunggaja an-gurrimapa, an-gatiya a-gonyjinga ana-gorrburrwa barra ana-goyburrpa wugupa nula burr-gujayanaya nyiburr-nipa barra nyiburr-workiya, minypa gu-ngardapa nyiburr-negiyana ana-goyburrpa rrapa nipa Christ, nipiya an-gata wanngu nyirr-nega barra rrapa derta nyirr-nega barra, minypa gala barra gu-nga barrwa nyirr-ngorrka. 11Nipa Wangarr barra wana an-babalapa ay-nipa barra ay-workiya. Gun-nardiya rrapa ganapiya.
Gun-gumungba
12Ganapiya gun-gata gun-balmbarra janguny ngu-wukurrjinga ana-gorrburrwa, minypa gelama gelama arr-barra rrapa ngu-wena ana-gorrburrwa, minypa janguny ana-goyburrpa nyibi-rrimanga nipa gun-burral Wangarr gun-nika gun-gugunggaja. Gurdiya bubi-rrimapa bubu-mungba.
An-guna Jaylach (Silas) muna-ga barra ana-gorrburrwa mun-guna jurra, nipa ngardawa ngaypa marn'gi nula an-ngayburrpa worlapa arrburrwa gala a-jeka a-workiya.
13Aburr-guna ngunyunaga rrawa Babalan (Babylon) aburr-nirra Wangarr burr-yika nipa a-jerrjerrjiyana burrwa gun-maywapa minypa ana-goyburrpa burr-guta, birripa jal aburr-nirra ngaypa barra nguburr-ngurrja ana-gorrburrwa, minypa birripa jal aburr-nirra ana-gorrburrwa. Rrapa an-guna an-ngaypa jawina Mark, nipa burr-guta jal a-nirra ana-gorrburrwa. 14Buburr-barlamachichiya, minypa gurrurta nyibi-rrimanga ana-gorrburrwa gu-gapa gu-guta.
Ana-goyburrpa nyiburr-gata minypa gu-ngardapa nyiburr-negiyana ana-goyburrpa rrapa nipa Christ, nyiburr-molamola nyiburr-ni barra, gala barra minypa gun-nga nyibu-borrwa nyiburr-ni.