Gipa Mun-jaranga Ana-gorrburrwa Nyibu-jordajinga Nyibu-ganyja
51Ana-goyburrpa nyiburr-werranga nyiburr-gata gerra gun-jaranga nyibi-rrimanga, bubu-borrwa mari wana nyibu-ma barra. Buburr-rruwuja, gun-murna bubu-ma. 2Mun-goyburrpa balaja nyibu-barnjinga nyiburr-ji gipa ana-burpur m-buna; mun-goyburrpa mun-jaranga mirikal mun-guyinda gipa ana-bulanyja rrapa ana-gulonggularra m-barra a-jiwa, gugu mun-gurdiwirdiwija mu-ni. 3Rrapa mun-anngiya, jilpa (silver) rrapa goldan (golden) mun-gata ana-goyburrpa nyibi-rrimanga, gipa gugu mun-guburninyja mu-ni. Minypa ana-burpur m-burnda, rrapa minypa ana-gata burpur nyirr-ngurrja barra a-ni ana-goyburrpa nyiburr-yinmiyana nyibi-yilkakaja nyiburr-workiyana, nyibu-jordajinga nyibu-ganyja. Rrapa minypa ana-goyburrpa mu-nguy nyibi-rrimanga rrapa marr nula nyibu-mangga mun-goyburrpa mun-gata minypa rrupiya, ana-gata burpur minypa nyirr-balkajin, nyirr-barda ana-goyburrpa nyiburr-garla, minypa gun-maywapa ranginy bol gu-rrongga gu-jirra rrapa an-gugaliya a-gorlapurda.
Mun-jaranga ana-gorrburrwa nyibu-jordajinga nyibu-ganyja, wuriya jarra gurdiya rrawa gun-gumungba gugu guna-bamburda. 4Minyja bubi-na, mun-guna rrupiya mun-birripa, jimarn jarra ana-goyburrpa nyirrbu-wu aburr-gata rrawa jama aburr-jirra ana-gorrburrwa; wurra nyirrbu-gaypurda. Ganapiya, wurra mu-guna rrupiya nyirr-ngurrjinga mu-nirra, rrapa minypa aburr-gata jama aburr-jirra ana-gorrburrwa birripa aburr-gonyjinga aburr-nirra, nipa an-gata Bunggawa wana an-babalapa gipa a-galiyana burrwa. 5Gu-guniya gu-rrawa ana-goyburrpa gerra gun-jaranga nyibi-rrimarra nyiburr-workiyana, balaja rrapa an-nga an-ngoyurra jal nyiburr-ni. Nyiburr-worlworlchinga nyiburr-workiyana. Wurra jarra ana-goyburrpa nyiburr-gatiya minypa jin-maywapa bulugi wana jinyu-nirra jiny-bamburda, jin-gombula jinyu-nirra, lika jibu-burnda aburr-workiya. Minypa gun-guna yi-gurrepa yi-gurrepa gu-jirra gu-boya nipa barra Wangarr gugu nyirr-bu barra ana-goyburrpa. 6Ngardawa aburr-werranga gu-galiya yerrcha aburr-gata aburr-molamola, ana-goyburrpa nyiburr-nyala burr-mari nyiburr-wena burrwa, nyirrbu-buna, aburr-juwuna; wurra jarra birripa aburr-mola ana-gorrburrwa.
Marr Bubu-ga Rrapa Derta Buburr-negiya
7Wurra jela, worla, burdak marr bubu-ga buburr-ni, nuwurra an-ngayburrpa Bunggawa Christ Jesus ana-jeka barra. Minyja bubu-borrwa gun-maywapa ranginy an-gugaliya balaja a-lamajinga a-workiya: Nipa jama a-jirra a-workiya, lika marr gu-ganyja a-nirra barra balaja mun-mola mu-ma. Minypa marr gu-ganyja a-nirra ngoyurra gu-jirra yorr gu-bunggiya gu-workiya, lika a-lamajinga a-workiya; rrapa marr gu-ganyja a-nirra, lika jemberr gu-nirra gu-workiya, mun-gata lika mun-mola mu-nirra mu-workiya balaja. 8Ana-goyburrpa buburr-yirda marr bubu-ga rrapa derta buburr-negiya buburr-ni barra nyiburr-jinyjapa. Ngardawa yi-gurrepa yi-gurrepa gu-jirra gu-boya an-ngayburrpa Bunggawa nipa gugu ana-jeka barra.
9Wurra, jela, worla, gala barra nyiburr-murnambukachichiya; gala yapa nipa Wangarr burr-mari a-wenggin ana-gorrburrwa. Ngardawa nipiya an-gata minypa ganyjarr gu-rrimanga burr-mari a-wengga arrkula, gipa gugu yi-gurrepa; gun-baykarda ngika a-bengga barra.
10Wurra jela, worla, minyja gu-yinmiya gun-nerra gu-ni ana-gorrburrwa, burrbu-borrwa Wangarr burr-yika aburr-mujaruk ngunyuna aburr-guyinda wola gubu-ngurrjinga aburr-workiyana gun-nigipa janguny. Birripa marr aburr-balcha nula Wangarr nipa barra a-gunggaja burrwa, rrapa bamawa aburr-ni aburr-workiyana, marrban aburr-werranga aburr-nyala burrbu-buna aburr-workiyana. 11Wurra jarra ngayburrpa ngubu-borrwuja burrwa aburr-gata aburr-mujaruk, minypa birripa aburr-molamola aburr-ni, ngardawa minypa aburr-jinyjapa aburr-workiyana Wangarr burr-yika.
Minyja ana-goyburrpa gipa nyiburr-galiyana Jowp (Job) gun-nika janguny a-yinmiyana a-workiyana a-jinyja, marrban gun-gata gun-nerra gu-ni nula. Rrapa ana-goyburrpa marn'gi nipa Wangarr a-yinmiyana jama a-ji nula Jowp. Rrapa gu-gurdiya ngacha minypa ngayburrpa nguburr-guna burr-guta nipa Wangarr an-mola arrburrwa rrapa a-gunggajinga arrburrwa a-workiya.
12Wurra, jela, worla, bubu-borrwa gun-guna: Minyja barra gun-burral nyiburr-wengga barra, gala barra gun-nelangga nyibu-ma minypa gun-gaba waykin rrapa minypa gun-guna rrawa rrapa minypa an-nga an-ngoyurra, jimarna gu-gurdiya ngacha minypa gun-burral gu-nega gun-goyburrpa wengga. Wurra jarra nyiburr-wengga barra nyiburr-workiya, minypa nyiburr-yinda barra nyiburr-workiya, “Ngaw,” rrapa nyiburr-yinda barra nyiburr-workiya, “Ngika.” Gun-nardiya wupa nyiburr-wengga barra nyiburr-workiya; gala yapa Wangarr burr-mari a-ji ana-gorrburrwa, [minypa an-nelangga borijipa nyibu-menga nyiburr-workiyana].
Marr Buburr-balcha Nula Rrapa Bubu-wenggana Wangarr
13Ana-goyburrpa nyiburr-gata ana-nga minyja gun-nerra gu-nirra nula, nipa barra Wangarr a-wenggana. Rrapa an-nerranga minyja gun-molamola gu-nirra nula, nipa a-japarndiya barra nula Wangarr, minypa a-japurramaya nula a-nirra. 14Rrapa an-nerranga minyja gu-derda a-yorrpurda, nipa barra a-jerrma burrwa Wangarr burr-yika aburr-gata an-mumurna an-guyinda, barra aburr-boy gurda, abu-wenggana nula rrapa mun-girra alip (olive) mu-guyinda abu-ngima, minypa marr aburr-balcharra nula an-ngayburrpa Bunggawa Jesus Christ nipiya an-nelangga. 15Lika gun-gata minypa marr aburr-balcharra rrapa abu-wengganacha Wangarr, gu-gata wenga nipa wanngu a-nega barra an-gata an-gugaliya, rrapa mola minypa baywarra gu-nega barra nula nipa a-yinmiyana mu-ngoyurra werra a-negiyana nula. 16Ganapiya, lika buburr-ngurrjiya ana-gorrburrwa gu-gapa gu-guta gun-gata minypa ana-goyburrpa ngardapa ngardapa nyiburr-werra, rrapa Wangarr bubu-wenggana ana-gorrburrwa gu-gapa gu-guta, barra ana-goyburrpa minypa wanngu nyiburr-ni. Ngardawa an-gugaliya an-gata jechinuwa a-nirra nula Wangarr, minyja nipa a-wenggana, gun-narda minypa nipa Wangarr ana-nyala burr-barlmarrk jama a-ji barra nula an-gata an-gugaliya.
17Minyja bubu-borrwa: An-gata Yil'ayja (Elijah) nipa a-yinagata an-gugaliya a-ni minypa ngayburrpa, rrapa nipa a-wengganana Wangarr yorr gala barra gu-bungga. Ganapiya, lika gu-yinagata gu-ni. Minypa gun-gata rrawa yorr gala gu-bunggiyarna jemberr abirri-jirrapa gun-ngardapa rrapa mola goma gu-jirra. 18Lika mola a-wengganana, lika yorr gu-bungguna rrapa rrawa gun-gata gun-molamola gu-ni, balaja burr-guta mu-rrimarra.
Gunggaja Nula An-nerranga An-gata A-lijiwarriyana
19Jela, worla, ana-goyburrpa nyiburr-gata minyja an-ngardapa nipa nyirr-gerbawa, minypa gun-burral janguny gu-bawa rrapa a-lijiwarriya, wurra minyja ny-yerranga ny-jarlma, ny-junggaja nula, barra nipa gu-bawa gun-gata gun-nerra, 20gun-narda nula bubu-borrwa minypa gun-guna: An-gugaliya an-gata minypa werra a-negiya a-workiya, minyja ana-werranga a-gunggaja nula, gun-nerra gun-gata gu-ganyja a-rrigirrgnga nipa gu-bawa, gun-narda minypa an-gata an-gugunggaja wanngu a-nenga an-gata a-lijiwarriyanapa, rrapa mola minypa Wangarr baywarra gu-nenga arrkula gun-jaranga gun-nerra gun-guyinda.