Delipa Buburr-negiya Nula Wangarr
41An-nga nula ana-goyburrpa wolawola nyiburr-bachirramiya ana-gorrburrwa nyiburr-workiya, rrapa nyiburr-buchichiya burr-guta? Wurra minypa ana-goyburrpa burr-guya jal nyiburr-nirra gu-gurdiya gu-yika gu-rrawa, ngaja, ngarla! 2Minypa an-ngiya ana-goyburrpa jal nyiburr-nirra nyiburr-workiya, wurra gala ny-ma, lika nyiburr-garlmiyapa an-gugaliya nyibu-burndapa nyiburr-workiya, a-juwiya. Minypa mu-werrmbarra nyiburr-nachichiya nyiburr-workiya, wurra gala nyiburr-yinmiya nyibu-ma, lika gu-gata wenga nyiburr-bachirramiya nyiburr-workiya rrapa nyiburr-buchichiya. Wurra ana-goyburrpa gala nyibu-mapa ngardawa gala Wangarr nyibu-wenggana nyiburr-workiya. 3Jarra nyibu-wengganacha, wurra nipa Wangarr gala a-yinmiya nyirr-wu, ngardawa ana-goyburrpa nyiburr-yolkiya nyiburr-weya. Ngardawa jal nyiburr-nirra gu-gurdiya gu-yika gu-rrawa, jimarn jarra jal nyiburr-nirrarna nula nipa Wangarr. 4Minypa gun-maywapa ranginy gama a-bawuna an-nigipa wurra, rrapa jiny-bona, an-nerranga wurra a-menga. Wurra ana-goyburrpa gala nyibu-borrwa, ya? Wurra minyja ana-goyburrpa jal nyiburr-nirra gu-gurdiya gu-yika gu-rrawa, gun-narda minypa ana-goyburrpa gala jal nyiburr-ni nula Wangarr. Wurra jarra ana-nga jal a-nirra gu-gurdiya gu-yika gu-rrawa, gun-narda minypa mun-bachirra butula nipa an-gata an-gugaliya rrapa Wangarr. 5Wurra ana-goyburrpa bama nyiburr-yinaga, jimarna gun-gata mu-jurra gu-yurra janguny borijipa, ya? Minypa gu-yinaga,
“Ngarripa arr-ngurrnga arr-guna minypa Wangarr arr-wuna,
arr-gunaga jarra mu-werrmbarra arr-nachichiya arr-workiya burr-guya.”
Wurra gun-narda jarra marr wana, 6wurra gun-gata minypa nipa Wangarr a-gunggajinga arrkula a-workiya barra minypa arr-molamola arr-ni, gun-narda wana. Minyja gun-narda nula mu-jurra gu-yurra janguny, gu-yinaga,
“Ana-nga minypa wana a-negiya a-nirra,
an-gata an-gugaliya nipa Wangarr ana-nyala a-bachirramiyana nula.
Wurra ana-nga minypa delipa a-negiya a-nirra,
an-gata an-gugaliya nipa jarra Wangarr ana-nyala a-gunggajinga nula a-workiya.”
7Ganapiya, wurra ana-goyburrpa delipa buburr-negiya buburr-ni nuluwa Wangarr. Gala barra walkwalk nyibi-yagurrma barra nula. Wurra derta buburr-negiya rrapa buburr-jinyjapa, barra ana-goyburrpa walkwalk nyirr-bawa rrapa a-yurtcha. 8Yi-gurrepa buburr-negiya nula Wangarr, barra nipa yi-gurrepa a-negiya ana-gorrburrwa. Ana-goyburrpa nyiburr-gata minypa werra nyiburr-negiya nyiburr-workiya, gun-nerra gun-gata bubu-bawa; nyiburr-gata minypa nyiburr-jirrapa bama nyiburr-jirra, gun-nerra gun-gata bubu-bawa. 9Wargugu buburr-negiya rrapa buburr-rruwuja. Gun-gata gun-nga nyiburr-gurdachinga nyiburr-nirra, wurra buburr-ngukurdanyjiya rrapa buburr-rruwuja; gun-gata nyiburr-worlworlchinga nyiburr-nirra, wurra buburr-ngukurdanyjiya rrapa gona buburr-ni. 10Delipa buburr-negiya nula an-ngayburrpa an-ngardapiya arrburrwa Wangarr, barra ana-goyburrpa nipa ana-nyala wana nyirr-nega.
Ganapa Nyiburr-mobula Buburr-yopachichiya
11Jela, worla, ganapa nyiburr-mobula buburr-yopachichiya. Wurra ana-nga minyja a-garlma rrapa a-mobulayopa an-nerranga, minypa gun-nerra gu-borrwuja nula, gun-narda minypa nipa an-gata a-wenapa gun-nerra gu-nenga a-nirra Wangarr gun-nika joborr,*Wangarr gun-nika joborr gun-ngiya gun-gata? Minyja na 2:8, “Jal ni nula an-nginyipa an-borrmunga, minypa nginyipa wupa ngardapa jal nyi-nirra nggula ny-yorkiya.”* jimarna bama a-yinaga joborr gun-delipa rrapa nipa an-gata an-gugaliya wana. Rrapa minyja ana-goyburrpa nyiburr-yirda gun-nerra nyibi-nega joborr, gun-narda minypa joborr gala nyibu-borrwa nyiburr-boy, wurra jarra wana nyiburr-negiya nyiburr-nirra, jimarna bama nyiburr-yinaga Wangarr gun-nika joborr gun-delipa. 12Wurra jarra an-ngardapiya arr-wuna joborr rrapa minypa burr-mari a-wengga barra arrkula arr-gurdiya gorlk, an-gata nipa minypa ganyjarr gu-rrimanga ana-nga barra wanngu a-nega rrapa ana-nga barra a-bu. Ya? Ana-goyburrpa bama nyiburr-yinaga, jimarna nyiburr-guyinmiya rrapa nyiburr-mobula nyiburr-yopachichiya nyiburr-workiya? Wurra gun-narda jarra gala nyiburr-yinmiya, ngaja, ngarla!
Ganapa Wana Buburr-negiya
13Buburr-galiya apula. An-nga nula ana-goyburrpa nyiburr-weya nyiburr-workiya ngardapa ngardapa, rrapa minypa nyiburr-yinaga, “Geka barra wurra waygaji ngulam yanngiya barra ngu-boy gun-gapa, gata barra ngu-ni gun-ngardapa jemberr, rrapa minypa jama ngu-ji rrapa rrupiya wana ngu-ma barra”? 14Wurra ana-goyburrpa gala marn'gi gu-yinmiya barra gu-ni ngulam. Minyja bubu-borrwa: Ana-goyburrpa nyiburr-burral minypa nyiburr-guyinmiya? Wurra minypa gun-maywapa ranginy guna-gol, ngaja, ngarla! Minypa ngubi-nacha, rrapa gun-baykarda ngika gu-werrpiyapa. 15Wurra jarra ana-goyburrpa nyiburr-wengga barra nyiburr-workiya, nyiburr-yinda, “Minyja nipa Wangarr gipa gu-borrwurra apula, ngu-ni barra, rrapa ngu-yinda rrapa ngu-yinda.” 16Ana-goyburrpa buburr-yirdiyapa marr buburr-balcha nula Wangarr, rrapa minypa delipa buburr-negiya nula. Wurra gun-gata minypa wana nyiburr-negiya nyiburr-workiya, gun-narda gun-nerra.
17Ganapiya, wurra ana-nga marn'gi a-ni gun-nga gun-mola, rrapa gala a-yirda jama a-ji, an-gata an-gugaliya nipa werra a-negiya a-nirra.

*4:11: Wangarr gun-nika joborr gun-ngiya gun-gata? Minyja na 2:8, “Jal ni nula an-nginyipa an-borrmunga, minypa nginyipa wupa ngardapa jal nyi-nirra nggula ny-yorkiya.”* jimarna bama a-yinaga joborr gun-delipa rrapa nipa an-gata an-gugaliya wana. Rrapa minyja ana-goyburrpa nyiburr-yirda gun-nerra nyibi-nega joborr, gun-narda minypa joborr gala nyibu-borrwa nyiburr-boy, wurra jarra wana nyiburr-negiya nyiburr-nirra, jimarna bama nyiburr-yinaga Wangarr gun-nika joborr gun-delipa.