Ngarl Arr-jirra
31Jela, worla, gala barra ana-goyburrpa nyiburr-jaranga nyibu-borrwa, jimarna marn'gi nyiburr-gunega nyiburr-ni barra ana-gorrburrwa. Wurra ana-goyburrpa marn'gi minypa ngayburrpa nyiburr-gata marn'gi nyirrbi-nenga nyiburr-workiya ana-goyburrpa Wangarr gun-nika janguny, minyja ngayburrpa nyiburr-yolkiya, nipa Wangarr mari wana gu-rrima barra arrburrwa a-ni; aburr-werranga marr gu-yinda wana mari gu-rrima barra burrwa. 2Jarra arr-gurdiya gorlk wolawola arr-yolkiya arr-workiya. Minypa an-gata ana-nga gala gun-nigipa wengga a-yolkiya a-workiya, an-narda an-gugaliya ngardawa warrpam an-molamola, rrapa a-jarlapiya a-bamburda, gala yapa werra a-negiyan. Minyjiya, ngarla.
3Minypa gun-maywapa ranginy murndurn yarraman ji-ngana ngubu-barnjinga nguburr-workiya, minypa ay-yinda jal nguburr-ni barra jiny-boy, jin-gata nipa jiny-jaliya barra arrburrwa.
4O minyja bubu-borrwa michiyang. Wuriya mun-gata wana mun-babalapa rrapa wana gu-barlmarrk mu-jurnajuchuwuja gu-workiya, wurra an-delipa guling wolawola rreymarreyma mu-rrumunga ay-bamburda a-workiya, ay-yinda jal a-ni an-gugaliya ay-bamba, mun-gata rrapa michiyang muy-bamburda. 5Gun-narda gun-maywapa ranginy, minypa rrapa ngarripa ngarl arr-jirra arr-delipa rrapa arr-guna arr-burral wana. Wurra jarra ngarl arr-jirra arr-guyinda arr-weya arr-workiya gun-nga ay-borrwuja rrapa gun-nga barra jama arr-ji.
Minypa mola gun-maywapa ranginy bol ngana ngubu-wucha nguburr-workiya. Minypa gu-rrongga gu-yurra gu-workiya, gu-delipa wenga gu-garlmapa, gu-durljinga gu-workiya, wana gu-rrongga gu-boya minypa mun-jangarrk. 6Gu-gurda ngacha minypa ngarripa ngarl arr-jirra arr-werra. Minypa arr-weya arr-workiya ngarl arr-jirra arr-guyinda, rrapa gu-gata wenga minypa arr-gata wupa arr-murna ngarl arr-jirra werra arr-negiya arr-workiya arr-guna arr-ngurrnga rrapa arr-burral, yanma aburr-werranga rrapa arr-garlmapa arr-wurarrburda burrwa arr-workiya. Ngardawa gun-gata ngarl arr-jirra arr-weya arr-workiya minypa walkwalk nipa nyanma, ngaja, ngarla.
7Minyja bubu-borrwa: Minyjak an-guyinda gu-jel a-rrigirrgnga a-workiya rrapa burdacha an-guyinda rrapa jichicha an-mugochilawa an-guyinda, nipa ana-gugaliya ana-nyala gipa marn'gi a-negarra rrapa an-barla a-negarra a-workiyana. 8Wurra gala ana-nga ana-gugaliya nipa wupa an-murna marn'gi a-nega an-nigipa ngarl a-jirra; wurra an-nerra wupa an-nigipa ngarl a-jirra. Minypa wolawola a-garlmiya a-workiya, gun-nerra a-weya rrapa minypa gun-gujuwa a-wurarrbiya burrwa a-workiya.
9Minypa ngarl arr-jirra arr-guyinda arr-japarndiya nula arr-workiya an-ngayburrpa Bunggawa nipa Nyanyapa arrku waykin a-nirra, rrapa barrwa arr-ngukurdanyjiya, gun-bachirra arr-weya arr-workiya nuluwa an-gugaliya, rrapa minypa ay-yopurda arr-workiya, marrban an-gata an-gugaliya Wangarr a-jarlapuna nipiya an-mawunga. 10Gun-narda minypa ngarripa ngana arr-jirra gu-jirrapa arr-weya arr-workiya, gun-guburrmaymba rrapa mola gun-bachirra. Jela, worla, gun-narda gun-nerra. 11Minyja bugula gun-barla rrapa bugula gun-bachirra gala abirri-yinmiya abirri-werrwerrja abirri-yu gu-ngardapa man'garba gu-guyinda. 12Minypa rrapa wombajarr gala arr-yinmiya ay-ma mun-gubocha mu-guyinda, rrapa minypa mun-gubocha gala arr-yinmiya ay-ma gurnal mu-guyinda, gu-gurdiya ngacha bugula. Minypa gu-bachirra wenga gala arr-yinmiya gun-barla ay-ma.
Janguny Wangarr Gun-nika Rrapa Walkwalk Gun-nika
13Ana-goyburrpa nyiburr-gata ana-nga marn'gi a-nirra rrapa guy-borrwuja ay-bamburda, nipa barra gu-molamola a-bamba a-workiya. Minypa delipa a-negiya barra, rrapa wurra gama gorlk a-gunggaja barra burrwa a-workiya. Gu-gurdiya ngacha minypa nipa nyirr-gurdagurdarra barra, rrapa ana-goyburrpa marn'gi nyiburr-ni barra nula an-gata an-gugaliya ngardawa nipa marn'gi a-nirra rrapa guy-borrwuja ay-bamburda.
14Wurra nginyipa minyja mu-werrmbarra burr-nacha ny-yorkiya aburr-werranga, rrapa ny-bachirramiya burrwa, rrapa minypa ny-borrwuja ny-yorkiya nginyipa ny-yinmiya barra ny-yelangga wana nyi-negiya -- minyja ny-yirdiya ny-yorkiya, wurra gala ny-yinmiya ny-nyurrjiya, jimarna nginyipa gun-burral janguny marn'gi. Wurra gala yapa ny-yolkiyan ny-yenggin rrapa gun-gata gun-burral janguny ny-nyukurdanyjin. 15Wurra jarra gun-gata nginyipa n-dimanga marn'gi, gun-narda waykin wenga ngika; wurra gu-gurdiya gu-yika gu-rrawa. Ngardawa Wangarr gala arr-wucharna a-workiyarna gu-gata ngacha mu-werrmbarra gun-gunachichiya; wurra jarra walkwalk nyanma gun-narda. 16Ngardawa gun-gata minypa mu-werrmbarra aburr-nachichiya aburr-workiya gu-gapa gu-guta, rrapa minypa wana aburr-negiya ngardapa ngardapa, gu-gurdiya ngacha minypa rrawa gun-nerra gu-nirra, minypa wurra gama gorlk gun-nerra jama aburr-jirra aburr-nirra gun-nga burr-guta gun-bulapalawa.
17Wurra jarra marn'gi gun-gata minypa Nyanyapa arrku arr-wucha a-workiya, gun-narda warrpam gun-molamola. Minypa gala gun-nerra gu-yu. Ngika. Wurra jarra gun-jimern rrapa magaya gu-gurda ngacha minypa arr-dor arr-nenga gu-workiya, rrapa minypa bama arr-jirra arr-molamola arr-nenga ngarripa barra gun-molamola jama arr-ji arr-workiya, rrapa minypa aburr-werranga arr-gunggaja barra burrwa arr-workiya, rrapa minypa gala arr-yinmiya bama arr-jirra gu-jirrapa arr-ninya, rrapa gala arr-yinmiya ngarripa wupa arr-molamola arr-negiya arrkula gu-gapa gu-guta. 18Rrapa minyja ngayburrpa nguburr-yinda nguburr-molamola nguburr-ni arrburrwa gu-gapa gu-guta, gun-narda minypa gu-jeka barra, rrapa wana gu-ni barra gu-bamba gun-gata minypa gubi-rrima barra jechinuwa gun-gunega.