Gala Barra Ngoyurra Nyiburr-yerryerrmiya Nula An-gugaliya
21Jela, worla, japurra ngapa nyiburr-jirra. Ngardawa ana-goyburrpa marr nyiburr-balcharra nula an-ngayburrpa Bunggawa an-gata Jesus Christ nipa an-gujayanaya, lika ana-goyburrpa gala barra gu-gugaliya yerrcha nyirrbu-ngorrkornda, minypa aburr-werranga nyiburr-marrngoypiya burrwa nyiburr-workiya rrapa aburr-werranga nyirrbu-dalaja. Gun-narda ngika. Gala barra nyiburr-yirda jama nyiburr-ji. 2Minyja abirri-jirrapa gu-galiya yerrcha minypa abirri-bamba gurda, rrapa minypa ana-goyburrpa Jesus nyiburr-yika gata nyiburr-bamagutuwiya nyiburr-nirra, wurra bitipa an-ngardapa an-gata an-nelangga wana a-yurra mun-molamola a-barrngumiya a-jirra jalwarra rrapa mun-gumirrka, rrapa an-ngardapa an-gata an-nelangga an-delipa a-yurra nipa mun-nerra mun-gungunyja rrapa mun-gugorndurndiya a-barrngumiya a-jirra -- minyja bitipa abirri-bamba gurda, 3wurra ana-goyburrpa nyiburr-gata gala nyiburr-yinmiya nyiburr-wengga nula an-gata mun-molamola a-barrngumiya a-jirra, nyiburr-yinda nula, “Guwa a-lay, ngunyuna. Gun-guna nggula gun-molamola n-denyjinga nyi-nirra,” rrapa nyiburr-ngukurdanyjiya, an-gata mun-nerra a-barrngumiya a-jirra ana-goyburrpa nyibu-dalaja yina gaya gu-rrenyja barra a-ni. 4Wurra gun-narda gun-nerra. Gala nyiburr-yinmiya nyiburr-yirda jama nyiburr-ji; gala yapa gun-nerra nyibi-rrimarda rrapa ngardapa ngardapa nyiburr-negiyan.
5Jela, worla, japurra ngapa nyiburr-jirra, buburr-galiya apula. Gu-galiya yerrcha aburr-gata aburr-welangga aburr-delipa aburr-yurra gu-guniya gu-rrawa, aburr-gatiya ngacha nipa Wangarr a-jerrjerrjiyana burrwa birripa barra burr-guya marr aburr-balcha nula, rrapa minypa nuwurra jurdach gubu-ma barra wanngu gun-guni nipa ana-murna -- wanngu gun-guni gun-gata minypa nipa Wangarr gochila gochila an-dana nguburr-gata nguburr-nga minypa jal nguburr-nirra nula nipa. 6Wurra jarra ana-goyburrpa aburr-werra nyirrbi-nenga nyiburr-workiya aburr-gata aburr-welangga aburr-delipa. Wurra aburr-ngiya aburr-gata birripa wolawola nyirrbu-gaypurda aburr-workiya ana-goyburrpa, ya? Aburr-ngiya wolawola nyirrbi-rrimanga aburr-workiya ana-goyburrpa, rrapa nyirrbu-ganyja aburr-workiya, joborr jaga an-gugana barra burr-mari a-wengga ana-gorrburrwa? Wurra birripa gerra gun-jaranga gubi-rrimanga, aburr-gatiya aburr-bachirra ana-gorrburrwa, ngaja, ngarla. 7Aburr-gatiya ngacha rrapa Jesus an-nelangga werra abi-nenga aburr-workiya, wuriya jarra nipa an-nelangga an-molamola ngayburrpa minypa bama nguburr-gurragachichiya nguburr-workiya.
8Mu-jurra gu-yurra joborr gun-gata Wangarr gun-nika barra ngayburrpa nipa ana-murna nguburr-ni, gun-narda gu-yinaga gu-yurra joborr, “Jal ni nula an-nginyipa an-borrmunga, minypa nginyipa wupa ngardapa jal nyi-nirra nggula ny-yorkiya.” Rrapa ny-yinga ny-jata minyja gun-narda ny-borrwa nyi-ni joborr, gu-gurda ngacha minypa jechinuwa nyi-nirra nula Wangarr. 9Wurra minyja ana-goyburrpa nyirrbi-na gu-galiya yerrcha aburr-werranga aburr-welangga wana aburr-yurra rrapa aburr-werranga aburr-welangga aburr-delipa aburr-yurra, lika minyja nyirrbu-marnmarnba aburr-gata aburr-welangga wana rrapa ngoyurra nyiburr-yerryerrmiya burrwa aburr-gata aburr-welangga aburr-delipa, gun-narda minypa wengga gun-gubu ngacha, ngardawa nyibu-beybana. 10Minyja ana-nga gu-rruma gun-ngardapa gun-gata joborr gun-guyinda, gu-gurda ngacha minypa nipa an-murna werra a-negiyana rrapa joborr gun-guyinda warrpam gu-rrumurra. 11Ngardawa nipa an-gata a-wena, a-yinagata, “Gala barra ana-werranga jin-nika gama ny-ma,” an-gatiya an-maywapa a-yinagata a-wena, “Gala barra wurra gama ny-bu, jiny-juwa a-juwa.” Rrapa gun-narda minypa nginyipa minyja gala ana-werranga jin-nika gama ny-ma ny-yorkiya, wurra minypa ny-jeka, an-gugaliya ny-bu, a-juwa, gun-narda minypa ny-yerra rrapa joborr n-dumunga Nyanyapa arrku gun-nika.
12Wurra buburr-jarlapiya ana-goyburrpa nyiburr-yinmiya barra nyiburr-wengga rrapa nyiburr-yinmiya barra nyiburr-bamba nyiburr-workiya. Bubu-borrwa buburr-boy joborr gun-gata wanngu gun-gunega. Ngardawa gu-gurdiya ngacha minypa jurdach guna-bamburda nipa Wangarr nyirr-na barra a-yinmiya barra a-wengga ana-gorrburrwa ngardapa ngardapa. 13Wurra minyja ana-nga gala a-yinmiya a-gunggaja nula an-nerranga an-gugaliya, gun-narda minypa jurdach guna-bamburda Wangarr gala a-yinmiya a-gunggaja nula nipa. Wurra minyja ana-nga a-gunggajinga nula a-workiya an-nerranga an-gugaliya, gun-narda minypa jurdach guna-bamburda nipa an-gata an-gugunggaja an-molamola a-ni barra rrapa gala barra a-gurkuja. Ngardawa gun-gugunggaja gu-gurdiya ngacha guna-nyala minypa mari gu-gonyinyjinga gu-workiya.
Minyja Marr Ny-balcharra Nula Wangarr Gun-narda Minypa Jama Ny-jirra Nula
14Jela, worla, ana-nga minyja gala jama a-ji Wangarr gun-nika, wurpa lika a-boya, a-ngurrjiya a-rrigirrgnga, jimarna bama a-yinaga nipa marr a-balcharra nula Wangarr, wurra gu-gurdiya ngacha marr gun-gubalcha gala gu-yinmiya wanngu a-nega an-gata an-gugaliya. 15Minyja bubu-borrwa an-borrmunga an-gata gala mu-rrima balaja rrapa molma mun-gunegiya mirikal: 16Minyja nginyipa ny-yinda nula, “Ganapiya. Jeka boy. Gun-mola gu-ni barra nggula. Balaja ny-bay barra rrapa gala barra mu-jarracharra biy-rrima,” wurra minyja gala gun-nga ny-yu, gun-narda minypa borijipa ny-yeya. 17Rrapa gun-narda gun-maywapa minypa gala arr-yinmiya borijipa marr arr-balcha nula Wangarr. Wurra minyja gala jama arr-ji nula gun-nigipa, gun-narda minypa gala gun-burral marr arr-balcha nula.
18Wurra ana-werranga a-garlmun, borijipa a-wenggin, a-yindin, “Ngika, a-la. Wurra minypa nginyipa ny-jurda marr ny-balcharra nula Wangarr, ngaypa jarra jama ngu-jirra Wangarr gun-nika.”
Wurra ny-jurda, a-lay, gurdagurdarriya apula minypa nginyipa marr ny-balcharra nula Wangarr, wurpa lika ngika minypa gun-gata nginyipa ny-yinmiya ny-yorkiya jama ny-jirra. Wurra gun-nyagara, a-la. Gala ny-yinmiya. Wurra jarra ngaypa ngiy-gurdagurdarra barra ngaypa marr ngu-balcharra nula Wangarr, minypa ngu-yinmiya ngu-workiya jama ngu-jirra nula gun-nigipa, gu-gurdiya ngacha.
19Wurra nginyipa jimarna bama ny-yinaga nginyipa ny-mola, ya? Minypa nginyipa ny-borrwurra Wangarr an-gata an-ngardapiya, ya? Wurra gun-narda nginyipa gala ngardapa ny-borrwa nyi-ni, wurra walkwalk burr-guta marn'gi nula nipa Wangarr an-ngardapiya. Minypa gun-narda nipa walkwalk an-guyinda a-galiyarra nula Wangarr, lika nipa walkwalk a-gurkujarra rrapa a-wurrwurrjinga a-nirra.
20Minyja, ngarla, nginyipa ny-jerna, ya? Wurra yama ny-borrwa gala ny-yinmiya marr ny-balcha nula Wangarr minypa gala gun-nga jama ny-ji nula gun-nigipa? 21Wurra borrwa an-ngayburrpa mu-ngoyurra an-guyinda Aybriyam (Abraham). Nipa a-yinmiyanapa rrapa Wangarr ana-nyala a-nana minypa jechinuwa a-ni nula? Minyja ngardawa Wangarr gun-nika jama a-ji gun-gatiya nipa gala a-gopungarna an-nigipa walkur Ayjek (Isaac), wurra jimarna a-burndarna, a-yalpungarna nula Wangarr, ngardawa nipa a-wena. [Minyjiya. Ngun-anya a-yinagata a-wena, wurpa lika gun-gata barra nipa a-na Aybriyam a-yinmiya marr a-balcharra nula. Rrapa nginyipa marn'gi janguny, minypa barrwa Wangarr a-jobujobuna, gala yapa Aybriyam gun-burral a-burndarna an-nigipa walkur.] 22Wurra yama ny-borrwa, a-lay? Minypa Aybriyam marr a-balcha nula Wangarr wurra gun-narda ngardapa ngika, wurra gun-nga burr-guta nipa Wangarr a-wena nula Aybriyam, nipa gu-borrwurra nula a-ni rrapa minypa a-yinagata jama a-ji, ngardawa gun-burral marr a-balcha nula. 23Gu-gurda ngacha minypa gun-burral gu-bena gun-gata nipa Wangarr gipa mu-ngoyurra a-wena, mu-jurra gu-yurra, gu-yinaga janguny,
“Aybriyam marr a-balcha nula Wangarr,
rrapa gun-narda nula nipa Wangarr ana-nyala gu-borrwurra nula Aybriyam,
minypa nipa Aybriyam ana-nyala jechinuwa a-ni nula.”
Gu-yinagata gu-yurra janguny, rrapa gu-gurda ngacha minypa Wangarr ana-nyala a-ngurrjinga Aybriyam, minypa nipa an-nigipa an-borrmunga. 24Ganapiya, lika ngayburrpa marn'gi nguburr-ni minypa Wangarr a-nacha a-workiya an-gugaliya an-jechinuwa, minypa nipa an-gugaliya a-yinmiya jama a-jirra, rrapa ngika minypa marr a-balcha gun-narda wupa ngardapa.
25Minypa gun-maywapa ranginy jin-gata wola jin-guyinda jin-nelangga Reyep (Rehab). Mu-ngoyurra nipa gun-nerra jama jiny-ji jiny-yorkiyana marrambay gun-guji, wurra barrwa jinyu-nana jechinuwa jinyu-ni nula, ngardawa jiny-nyukurdanyjiyana, Wangarr gun-nika jama jiny-ji nula. Minypa abirri-gata Yichrayal (Israel) abirri-guyinda nipa jiny-junggajinga butula, gun-nerranga jarlakarr gubirri-ganyja, abirri-bena yarlanga gatiya aburr-gata aburr-bachirra aburr-wechawechinga butula, jimarna burrbu-burndarna. 26Ganapiya, wurra minypa an-gugaliya barlmarrk gun-nyagara nula, gugu nipa gun-nyagara gu-nirra gu-workiya, gun-narda gun-maywapa minypa an-gata ana-nga gala jama a-ji nula Wangarr gun-nika, minyja ngardawa gala gun-burral marr a-balcha nula.