Junggay An-gata An-nelangga Melk'ichadek (Melchizedek)
71An-gata Melk'ichadek (Melchizedek), nipa bunggawa a-ni gun-gata rrawa Jeylam (Salem), rrapa nipa junggay an-gata nula Wangarr wana an-babalapa. Minypa gun-gata an-dakal a-bena rrapa Aybriyam (Abraham) burr-buna aburr-gata abirri-jirrapa abirri-jirrapa bunggawa yerrcha, lika gu-gata wenga nipa ana-bona rrawa, lika Melk'ichadek a-bena nula rrapa gun-gunyilja bama a-jirra a-gurragaja gu-wengga rrapa an-molamola a-negarra Aybriyam. 2Rrapa Aybriyam a-wuna Melk'ichadek gun-jaranga gun-gata gorlk rrapa gerra nipa burr-gaypuna aburr-gata bunggawa yerrcha gun-burriya. Minypa gun-nga burr-guta gun-gata, nipa gu-ngorrkorndanga a-bona, minypa arr-jirrapa arr-murna, minypa 10: Lika a-wuna Melk'ichadek gun-ngardapa, minypa gun-nerranga gu-ngukiyana, gu-jekarra nula Aybriyam rrapa aburr-yigipa jawina. An-gata Melk'ichadek nipa minypa bunggawa gun-gata nula jechinuwa gun-guni; gun-narda nula nipa an-nelangga. Rrapa gun-gata minypa nipa bunggawa gun-gata rrawa Jeylam, gun-narda minypa nipa bunggawa gun-gata nula magaya gun-guni burr-guta, ngardawa gun-gatiya nula gun-nelangga gun-gata rrawa. 3Gala ana-nga marn'gi a-ninyarrarna jin-nigipa mampa niya rrapa an-nigipa nyanyapa niya rrapa aburr-yigipa aburr-muwelamagepa yerrcha aburr-nga aburr-gata. Gala ana-nga marn'gi gu-yinpa nipa a-bambungguna rrapa minyja nipa a-juwuna. Wurra jarra minypa an-gata Wangarr an-nika An-walkurpa, an-guna Melk'ichadek a-yinagatiya; ay-bamburdapa junggay ay-nirrapa ay-workiya.
4Minyja bubu-borrwa: Melk'ichadek nipa wana an-bapala. Minypa Aybriyam an-gata an-ngayburrpa mu-ngoyurra an-guyinda gun-nga burr-guta gun-gata nipa gu-menga a-ni, burr-gaypuna aburr-gata bunggawa yerrcha, gun-narda nipa gu-ngorrkorndanga minypa arr-jirrapa arr-murna, minypa 10, rrapa a-wuna Melk'ichadek gun-ngardapa. Gu-gurda ngacha minypa ngayburrpa marn'gi nula Melk'ichadek nipa wana rrapa Aybriyam marr a-yinanga. 5Rrapa Libay (Levi) aburr-bapurr aburr-gata Libay burr-bokamurra, birripa Wangarr burr-barnjinga, junggay aburr-nirra aburr-workiya. Rrapa gu-gurda ngacha minypa joborr gu-yurra, gun-nga burr-guta gu-galiya yerrcha gubu-mangga aburr-workiya, birripa gubu-ngorrkorndanga aburr-workiya minypa arr-jirrapa arr-murna, minypa 10, rrapa aburr-gata junggay yerrcha gubu-mangga aburr-workiya gun-ngardapa, ngardawa minypa birripa wana. Gu-gurda ngacha, marrban birripa junggay yerrcha rrapa aburr-gata gu-galiya yerrcha birripa worlapa burra yerrcha wupa, minypa an-ngardapiya burrwa an-guwelamagepa an-gatiya Aybriyam. 6Wurra an-gata Melk'ichadek, nipa Libay an-bapurr ngika; Libay gala a-bokamungarna an-gata. Wurra wuriya. Wurra nipa Melk'ichadek gu-menga gun-ngardapa gun-gata Aybriyam gu-ngorrkorndanga a-bona minypa arr-jirrapa arr-murna, minypa 10: Rrapa nipa gun-gunyilja bama a-jirra a-gurragaja gu-wengga rrapa an-molamola a-negarra Aybriyam an-gata gochila gun-gurra gu-rrimarra mu-ngoyurra Wangarr a-wena nula. 7Minyja ana-goyburrpa marn'gi, minypa an-gugaliya an-gata nipa an-nelangga wana, ana-gatiya gun-gunyilja bama a-jirra a-gurragaja gu-wengga rrapa an-molamola a-nenga a-workiya an-nerranga an-gugaliya an-nelangga marr a-yinaga wana. 8Rrapa ana-goyburrpa marn'gi gun-ngayburrpa gun-guwarr: Minypa gun-nga gubu-mangga aburr-workiya, gu-galiya yerrcha gubu-ngorrkorndanga aburr-workiya minypa arr-jirrapa arr-murna, minypa 10, rrapa junggay yerrcha gubu-mangga aburr-workiya gun-ngardapa, aburr-gata junggay yerrcha birripa gu-galiya yerrcha wupa, minypa barrwa aburr-juwiya aburr-workiya. Wurra Melk'ichadek an-gata gu-menga Aybriyam a-wuna, nipa janguny gu-yurra minypa nipa a-nirrapa a-workiya. 9Rrapa gun-gatiya minypa Aybriyam gu-ngorrkorndanga rrapa gun-ngardapa a-wuna Melk'ichadek, gun-narda minypa Libay aburr-bapurr -- aburr-gata jurdach gubu-menga aburr-workiyana gun-ngardapa -- birripa burr-guta abu-wuna Melk'ichadek, marrban birripa aburr-nyagara burdak, wurra birripa minypa nipa Aybriyam ana-nyala abu-wuna Melk'ichadek. 10Ngardawa gun-gatiya Melk'ichadek a-bena nula Aybriyam, Libay nipa an-mawunga gatiya wugupa nula Aybriyam, nuwurra waypa jurdach nipa Libay a-bambungguna. Ngardawa nipa an-gata an-muwelamagepa Aybriyam.
11[Bubu-borrwa gun-guna:] Aburr-gata Libay aburr-bapurr junggay yerrcha gojilapa aburr-ji aburr-workiyana arrburrwa ngayburrpa rrapa Wangarr. Wurra minyja birripa gun-molamola warrpam gubi-nengarna arrburrwa minypa gu-gata gu-joborr birripa gubu-menga arrburrwa, ngayburrpa gala jal nguburr-nirrarna barrwa an-nerranga an-guyinda junggay. Wurra gala aburr-yinmiyarna gun-molamola gubi-nengarna arrburrwa. Rrapa gun-narda nula Wangarr a-barnjinga an-nerranga junggay an-gata minypa gu-ngardapa butula nipa rrapa Melk'ichadek, ngika minypa Aran (Aaron) an-gata Libay an-bapurr. 12Rrapa barrwa bubu-borrwa gun-gata minypa gu-ngukurdanyjiyana rrapa an-nerranga an-guyinda a-ni junggay, minypa gu-gurda ngacha minypa joborr burr-guta gu-ngukurdanyjiyana. 13Minypa gun-guna janguny nipa an-gata nula, nipa an-nerranga an-bapurr, Libay an-bapurr ngika. Nipa an-bapurr gala ana-nga junggay a-nirrarna a-workiyarna gatiya Wangarr gun-nika gu-japurra rrawa. 14Minypa ngayburrpa marn'gi an-ngayburrpa Bunggawa nipa Juda (Judah) an-bapurr, aburr-gata ngacha Mojich (Moses) gala burr-ngurrjingarna, nipa junggay yerrcha burr-gurrmurra.
An-gata An-nerranga Junggay Minypa Gu-ngardapa Butula Nipa Rrapa Melk'ichadek
15Rrapa barrwa yarlanga gu-yurra gun-gata joborr gu-ngukurdanyjiyana, ngardawa an-gata an-nerranga a-bena junggay, nipiya an-gatiya an-maywapa minypa Melk'ichadek. 16Minypa nipa an-guna junggay a-ni, gun-narda ngika minypa gu-joborr nyanma, rrapa ngika minypa ana-nga an-bapurr a-ni; wurra jarra minypa nipa wanngu gun-guni guy-rrimangapa ay-workiya rrapa gala a-yinmiya ay-mungbiyapa. Gu-gurda ngacha minypa nipa junggay a-ni. 17Minypa janguny gu-yurra, a-ngurrjinga an-guna, gu-yinaga,
“Nginyipa junggay nyi-nipa barra ny-yorkiya,
minypa nginyipa rrapa Melk'ichadek gu-ngardapa ana-gotula.”
18Minypa Wangarr gu-gakaja gun-guwarr joborr, ngardawa gun-gata gun-nyarlkuch rrapa gun-nerra, 19minypa nipa gala gu-yinmiyarna arr-mola arr-nengarna. Rrapa minypa nipa Wangarr arr-wuna gun-guna gun-molamola janguny, gu-gurda ngacha ngayburrpa minypa yi-gurrepa nguburr-negiya nula.
20Rrapa gun-gatiya Wangarr a-gurrmurra an-guna junggay ngayburrpa ngubi-rrimanga, gun-narda nula nipa Wangarr wengga gu-barnjinga rrapa nipiya an-nelangga a-mayana burr-guta. 21Aburr-gata mu-ngoyurra aburr-ni junggay, Wangarr gala nipiya an-nelangga a-mayarna burrwa, minypa nipa burr-gurrmurra. Jarra an-guna junggay a-nirra, minypa Wangarr gu-barnjinga wengga rrapa nipiya an-nelangga a-mayana burr-guta. Minypa nipa a-yinagata,
“Ngaypa ng-guna Wangarr ngu-barnjinga wengga,
rrapa gun-narda ngaypa gala ngu-yinmiya ngu-ngukurdanyja:
‘Nginyipa junggay nyi-nipa barra ny-yorkiya.’”
22Wangarr a-yinagata a-wena, rrapa nipiya an-nelangga a-mayana burr-guta. Gu-gurda ngacha minypa ngayburrpa marn'gi minypa rum gun-gata nipa Jesus arr-gurdagurdarrana rrapa gun-burral gu-negarra arrburrwa, gun-narda warrpam gun-molamola; gun-gata minypa Mojich mu-ngoyurra gu-menga, gun-narda marr gu-yinanga gun-mola.
23Minypa aburr-gata mu-ngoyurra aburr-ni junggay, birripa aburr-jaranga. Ngardawa minypa an-gugaliya a-juwiya a-workiya, birripa gala aburr-yinmiyarna mu-nguy junggay aburr-nirrarna, wurra aburr-juwunapa. 24Wurra an-guna Jesus an-ngayburrpa junggay, nipa gala a-yinmiya murna a-wu an-nerranga, jarra nipa mu-nguy ay-nirrapa ay-workiya. 25Gu-gurda ngacha minypa nipiya an-murna burr-jarlapurdapa burr-ganyjapa ay-workiya aburr-gata yi-gurrepa aburr-negiya nula Wangarr, minypa marr aburr-balcharra nula Jesus. Ngardawa nipiya ay-nirrapa ay-workiya rrapa a-wengganacha burrwa a-workiya.
26Ana-gurda ngacha junggay wana an-babalapa ngayburrpa jal nguburr-nirra ngubi-rrima. Minypa nipiya Wangarr nyanma an-molamola warrpam, nipa gala gun-nga gun-nerra gu-rrimangarna a-workiyarna. Rrapa minypa gun-guniya gugu Wangarr a-menga, a-ganyja ngardapa, nipa gala barrwa a-ni gun-gunaga rrawa an-gugaliya gun-nerra jama a-jirra a-workiya; jarra nipa gugu waykin. 27Nipa ngika minypa aburr-gata mu-ngoyurra aburr-ni junggay. Birripa minyjak abu-buna aburr-workiyana nula Wangarr, mu-ngoyurra gun-gata nula minypa birripa junggay yerrcha werra aburr-negiyana, rrapa barrwa gun-gata nula minypa gu-galiya yerrcha werra aburr-negiyana. Wurra gun-narda ngika minypa Christ jama a-ji. Nipa gala werra a-negiyarna a-workiyarna, rrapa nipa gala minyjak a-burndarna nula Wangarr. Wurra jarra nipa an-burral a-wuyana nula Wangarr, minypa nipa ana-ngardapa ana-goma gu-negarra nipa a-juwuna arrkula warrpam arr-gurdiya gorlk, rrapa minypa aburr-gata mu-ngoyurra aburr-ni burr-guta. 28Minyjiya. Mojich gun-nika gu-joborr burr-gurrmurra junggay yerrcha, birripa gu-galiya yerrcha minypa ngarripa arr-guna arr-nyarlkuch. Wurra nuwurra jurdach Wangarr gu-barnjinga wengga rrapa nipiya an-nelangga a-mayana burr-guta, gu-gata ngacha gu-jaruk Wangarr a-gurrmurra An-walkurpa an-gatiya ay-nirrapa ay-workiya an-molamola warrpam.