Minypa Marr Aburr-balcha
111Ana-nga an-gata marr a-balcharra, nipa minypa wuparnana a-galiyarra burraya nipa gu-ma barra gun-gata gochila gochila gun-gurra. Minypa nipa marn'gi nula gun-gata, marrban gala gu-nacharna. 2Gu-gurda ngacha minypa aburr-ngayburrpa nyanyapa arrburra yerrcha marr aburr-balcha nula Wangarr, rrapa gu-gata wenga nipa burr-ngurrjinga aburr-molamola.
3Ngayburrpa marr nguburr-balcharra nula Wangarr, rrapa gu-gurdiya ngacha minypa ngayburrpa marn'gi minypa Wangarr gu-yigipa gu-wengga gu-jarlapuna rrawa. Minypa gun-gata ngayburrpa gala nguburr-yinmiya ngubi-na, gu-gatiya wenga gugu gun-guniya rrawa gu-jirra ngayburrpa ngubi-nacha nguburr-workiya.
4Rrapa Aybul (Abel) marr a-balcha nula Wangarr, rrapa gu-gurda ngacha minypa minyjak a-buna nula, minypa nipa Wangarr gu-nana gun-gata gun-molamola, rrapa ngika minypa gun-gata Geyin (Cain) balaja a-wuna rrapa nipa Wangarr gala a-marrkapchingarna nula. Minypa Aybul marr a-balcha nula Wangarr, rrapa gu-gata wenga Wangarr a-nana Aybul nipa an-jechinuwa. Aybul a-juwuna. Wurra wuriya gun-gata. Wurra nipa mu-nguy a-weya arrburrwa a-nirra, minypa nipa a-yinmiyana marr a-balcha nula Wangarr.
5Rrapa Yinok (Enoch) marr a-balcha nula Wangarr, rrapa gu-gata wenga Wangarr a-menga, a-ganyja waykin, minypa nipa Yinok gala gun-gujuwa gu-nacharna. Birripa aburr-wechawecha nula, wurra gala abu-barripungarna, ngardawa Wangarr a-menga. Minypa mu-jurra gu-yurra, mu-ngoyurra Wangarr a-japurramayana nula Yinok, nuwurra jurdach waypa a-menga, a-ganyja waykin. 6Wurra Wangarr gala a-yinmiya a-japurramaya nula ana-nga, wurpa lika minypa ana-nga marr a-balcha nula. Minypa ana-nga yi-gurrepa a-negiya nula Wangarr, an-gata an-gugaliya nipa gu-borrwa barra minypa Wangarr an-gatiya, rrapa minypa nipa a-gunggajinga burrwa a-workiya aburr-gata minypa aburr-wecharra nula aburr-workiya.
7Rrapa Nowa (Noah) marr a-balcha nula Wangarr, rrapa gu-gurda ngacha minypa nipa a-galiyana nula Wangarr, nipa a-gelamajortkarra, minypa gun-nerra guna-bamuna gu-gata ngacha minypa an-gugaliya gala mu-ngoyurra gu-nacharna a-workiyarna. Minypa Nowa a-galiyana nula Wangarr rrapa michiyang mu-jarlapuna, barra minypa burr-bapala burr-jawa aburr-yigipa wanngu aburr-ni. Gu-gurda ngacha minypa Nowa burr-gurdagurdarrana wurra gama gorlk, minypa Wangarr burr-bu barra, wurra minypa nipa Nowa Wangarr ana-nyala a-nana an-jechinuwa, ngardawa minypa marr a-balcha nula nipa Wangarr.
8Rrapa Aybriyam (Abraham) marr a-balcha nula Wangarr, rrapa gu-gurda ngacha minypa nipa Aybriyam gu-yagurrmurra nula. Minypa gun-gata waypa nipa Wangarr a-gonyjinga nula barra a-boy gu-werranga rrawa gochila gochila gun-gurra, nipa Aybriyam gu-yagurrmurra nula. Minypa nipa gu-bawuna a-bona gun-nigipa rrawa, marrban nipa gala marn'gi a-yinda barra a-boy. 9Wurra nipa marr a-balcha nula Wangarr, rrapa gatiya a-ninya Wangarr gochila a-rrana gun-gata rrawa, wurra minypa birripa gubu-borrwurra, jimarn jarra nipa gu-werranga gu-rrawa wenga. Minypa nipa a-ninya wirnin wupa mu-gupuna a-workiyana, rrapa an-nigipa walkur Ayjek (Isaac), rrapa nipa an-gata a-bokamurra Jeykap (Jacob), bitipa burr-guta abirri-yinagatiya, minypa wugupa nula Aybriyam gubi-rrimarra gun-ganawa gochila gochila gun-gurra. 10Ngardawa Aybriyam marr gu-ganyja nula gun-gaba gu-murnangana rrawa Wangarr gu-borrwurra rrapa gu-jarlapuna, gun-gatiya minypa gu-jipa barra gu-workiya waykin, minypa nipa Wangarr nawanawa a-ni rrapa derta gu-negarra.
11Rrapa gun-gata minypa Aybriyam marr a-balcha nula Wangarr, gu-gurda ngacha minypa nipa an-gubokamapa a-ni, wurra marrban gapula a-ni rrapa nipa Jera (Sarah) gala delipa a-manggarna, wurra jin-nyagara burdak. Ngardawa nipa Aybriyam gu-borrwurra nula Wangarr an-gata gochila gochila an-gurrapa, minypa nipa gala a-yinmiya a-bamapa gun-gata gochila a-rrana. 12Gu-gurda ngacha minypa an-ngardapa an-gugaliya nyanma, marrban an-gata an-gugaliya gapula a-ni rrapa minypa gala a-yinmiyarna a-bokamungarna a-nirrarna, wurra jarra nipiya nyanma aburr-jaranga gu-galiya yerrcha aburr-ni, minypa jin-gata gata jin-guyinda waykin rrapa minypa jaranga an-gata gu-bachirra a-yurra gala ana-nga rrapa a-yinmiya a-ngurrja rrapa jiny-nyurrja.
13Aburr-gurdiya ngacha minypa mu-ngoyurra aburr-ni rrapa marr aburr-balcha nula Wangarr, birripa mu-nguy marr aburr-balcha nula aburr-ni, minypa birripa aburr-juwuna, burrbu-jurnumbuna, wurra marr aburr-balcha nula aburr-ni aburr-workiyana. Minypa birripa gala gubu-manggarnapa gun-gata gochila gochila gun-gurra gun-guyinda; wurra burdak. Wurra jarra minypa aburr-bama wupa gubi-nana aburr-ni, aburr-marrkapchinga aburr-ni gun-gata nula minypa balay wenga gubi-nana aburr-ni. Rrapa minypa aburr-ngurrjiyana aburr-workiyana minypa wuriya gun-guna rrawa aburr-ni, wurra jarra gu-werranga gu-rrawa wenga. 14Aburr-gurdiya ngacha gu-galiya yerrcha minypa aburr-yinagata aburr-weya aburr-workiya, birripa yarlanga gubi-nenga minypa birripa burr-guya gubu-borrwuja aburr-nirra aburr-workiya burraya gubu-ma barra gun-birripa rrawa. 15Minyja birripa gubu-borrwujarna aburr-nirrarna gun-gata rrawa yinda wenga aburr-bona gurda, birripa aburr-jekngarna gugu. 16Wurra jarra birripa gubu-borrwurra aburr-ni gun-molamola rrawa, minypa gun-gata mu-ngoyurra aburr-ni rrawa marr gu-yinanga gun-mola. Birripa jal aburr-ni gun-gata rrawa Wangarr a-nirra, rrapa gun-nardiya gugu minypa nipa Wangarr gala a-yinmiya burr-gengama a-ni minypa birripa abu-burrmaymburda aburr-workiya nipa Wangarr, wurra jarra gipa nawanawa a-ni burrwa gun-gata rrawa.
17Gun-gatiya minypa Aybriyam marr a-balcha nula Wangarr, gu-gurda ngacha minypa nipa a-wuna Wangarr an-gata Ayjek, minypa Wangarr a-ngunyangunyjiya nula Aybriyam minyja nipa bama a-jirra an-ngardapa. Aybriyam an-gatiya gochila an-gurrimapa. Wurra wuriya gun-gata. Wurra nipa nawanawa a-ni, jimarna barra an-nigipa an-ngardapiya an-walkurpa a-bu nula Wangarr. 18An-gata delipa Wangarr gipa mu-ngoyurra a-ngurrjinga nula Aybriyam, a-yinanga a-wena, “Ana-gatiya Ayjek nyanma aburr-nginyipa gu-galiya yerrcha aburr-jaranga aburr-ni barra.” Wurra wuriya. Wurra Aybriyam nawanawa a-ni, jimarna a-burndarna nula Wangarr. 19Ngardawa Aybriyam gu-borrwurra minypa Wangarr nipa an-murna a-jarrkarra an-gugaliya minypa mu-ngoyurra a-juwuna, rrapa gu-gata ngacha gun-maywapa minypa Aybriyam barrwa a-menga an-nigipa walkur mu-ngoyurra a-juwuna.
20Rrapa Ayjek marr a-balcha nula Wangarr, rrapa gu-gurda ngacha minypa wengga gu-barnjinga, minypa nuwurra jurdach Wangarr gun-molamola gu-nega barra butula abirri-yigipa walkurpa yerrcha Ayjek bijirri-yika abirri-gata Jeykap rrapa Yicho (Esau).
21Rrapa Jeykap marr a-balcha nula Wangarr, rrapa gu-gurda ngacha minypa wengga gu-barnjinga, minypa nuwurra jurdach Wangarr gun-molamola gu-nega barra butula Jochap (Joseph) bijirri-yika walkurpa yerrcha, minypa nipa jungurdapa buta a-juwuna. Minypa nipa burr-jong a-ninya rrapa a-marrngoypiyana nula Wangarr.
22Rrapa Jochap marr a-balcha nula Wangarr, rrapa gun-nardiya minypa yi-gurrepa gu-ji gu-bona nula a-juwuna, nipa gu-ngurrjinga minypa Yichrayal (Israel) aburr-guyinda aburr-bengga barra Yijipt (Egypt) wenga. Rrapa nipa gu-barnjinga wengga, minypa nipa an-mama birripa barra abu-ga, abu-jurnumba gatiya rrawa birripa gubu-ma barra.
23Rrapa Mojich (Moses) mampa niya rrapa nyanyapa niya marr abirriny-balcha nula Wangarr, rrapa gun-nardiya minypa nipa a-bambunggunapa birrinyjipa abirriny-yilkakaja ran'gu abirri-jirrapa an-ngardapa. Minypa birrinyjipa abirrinyu-nana Mojich nipa an-molamola, rrapa gala abirriny-jurkujarna nula bunggawa gun-gata gun-derta gun-gorla gu-negarra burrwa a-ni rrapa a-wena, minypa Yibru (Hebrew) an-guyinda delipa an-nurra a-bambungguna a-workiyana, lika abu-menga aburr-workiyana, ana-gartcha ana-guyinda ana-mernda abi-yerrnyjinga aburr-workiyana, lika a-juwuna a-workiyana.
24Rrapa nipa Mojich marr a-balcha nula Wangarr, rrapa gun-nardiya minypa nuwurra waypa wana a-ni, nipa jiny-bawuna bunggawa jin-nika jin-walkurpa jin-gata wana a-negarra jinyu-ni, ngardawa nipa gala jal a-nirrarna a-jekngarna, Yijipt an-guyinda a-nirrarna. 25Wurra jarra nipa jal a-ni a-mulpiyana burrwa aburr-gata Wangarr burr-yika gu-galiya yerrcha Yichrayal aburr-bapurr gun-gata minypa burr-guya gun-nerra gu-ni burrwa. Nipa gala jal a-nirrarna a-malchingarna burrwa aburr-gata Yijipt aburr-guyinda, minypa yarta aburr-worlworlcha aburr-ni gun-gata gun-nerra birripa jama aburr-ji aburr-workiyana. 26Nipa gala gu-borrwujarna gun-gata gun-nga burr-guta nipa gu-rrimarra a-ninya gun-gata rrawa Yijipt. Ngardawa nipa gu-borrwurra gun-gata minypa nipa a-malchinga nula minypa birripa abu-borrkpuna Christ, gun-narda jarra burr-guya gun-molamola, ngardawa minypa nipa Wangarr gun-molamola guna-gurdanyja barra nula.
27Gun-gata minypa Mojich marr a-balcha nula Wangarr, gu-gurda ngacha minypa nipa gu-bawuna Yijipt rrapa gala a-gurkujarna nula an-gata an-bachirra bunggawa. Minypa nipa Mojich mu-nguy a-jinyjapa, burr-guya marr a-balcha nula Wangarr, minypa ana-bama a-nacha a-nirra Wangarr an-gata gala ana-nga a-nacharna a-workiyarna. 28Gu-gurdiya ngacha minypa nipa marr a-balcha nula Wangarr, rrapa minypa janara gu-garrana, birripa gubi-ngimarra bala ngana gu-jirra burr-maningan, minypa barra Waykin An-guyinda Gun-gujuwa Gu-rrimanga nipa gala a-yinmiya a-bu an-gata Yichrayal an-murnangana an-guyinda delipa.
29Rrapa aburr-gatiya Yichrayal yerrcha, birripa burr-guta marr aburr-balcha nula Wangarr, rrapa gu-gurda ngacha minypa ganyjarr gubi-rrimarra, ana-gartcha ana-guyinda ana-jawa aburr-jurrwurra gu-gapa gu-rrarnba, gun-gata birripa gubu-ngurrjinga aburr-workiya Juna Gu-maya (Red Sea). Wurpa lika gu-gularrlarrja aburr-bamuna, minypa marr aburr-balcha nula Wangarr. Wurra minypa aburr-gata Yijipt aburr-guyinda birripa jimarn jarra aburr-yinagatarna aburr-jurrwungarna, gu-gapa gu-rrarnba burrbu-burndarna, wurra aburr-guybuna.
30Rrapa gun-gatiya minypa Yichrayal yerrcha marr aburr-balcha nula Wangarr, gun-nardiya minypa jandarra gun-gata gu-ji gu-gomarriyana gu-bungguna gun-gata rrawa Jerikow (Jericho), minypa birripa Yichrayal yerrcha aburr-gomarriyana aburr-yu aburr-workiyana ngorrngurra minypa arr-ngardapa arr-murna rrapa abirri-jirrapa, minypa 7, ganapiya, lika nipa gun-gata jandarra gu-bungguna.
31Rrapa Reyep (Rahab) jin-gata gun-nerra jama jiny-ji jiny-yorkiyana, wurra yerrcha burr-rrupiya aburr-bona achila aburr-workiyana, nipa jin-gatiya burr-guta marr jiny-balcha nula Wangarr. Rrapa gun-nardiya minypa nipa gala jiny-juwiyarna wugupa burrwa aburr-gata aburr-bachirramiyana nula Wangarr. Wurra nipa jarra jiny-junggajinga butula Yichrayal abirri-guyinda gu-galiya yerrcha abirri-gata abirri-jorlchinga abirri-gomarriyana abirri-yu, gubirri-nana gun-gata rrawa Jerikow, gun-gatiya jurdach aburr-yinmiya barra birripa gubu-rruma.
32Rrapa barrwa ngu-yinmiya barra ngu-wengga? Wurra gala marnnga jiny-ji rraka nguburr-ngurrja rrapa nguburr-ngunyja aburr-gata minypa Girriyan (Gideon), rrapa Berak (Barak), rrapa Jempchan (Samson), rrapa Jepcha (Jephthah), rrapa Daybit (David), rrapa Jemyul (Samuel), rrapa Wangarr burr-yika aburr-mujaruk ngunyuna aburr-guyinda; gala yapa gun-baykarda ngu-nega janguny. 33Minypa birripa marr aburr-balcha nula Wangarr, rrapa gun-nardiya minypa birripa jama aburr-ji aburr-workiyana. Minypa aburr-gatiya ngacha gu-galiya yerrcha aburr-bona, an-dakal aburr-bena burrwa aburr-gata gu-werranga gu-rrawa, rrapa burrbu-buna, laka burrbu-ganyja; rrapa minypa gun-nerranga, jechinuwa burrbi-negarra wurra gama gorlk; rrapa minypa gun-nerranga, gochila gun-gurra gubi-rrimarra; rrapa minypa gun-nerranga, abi-jakabuna layan (lion) an-guyinda ngana a-jirra an-gata an-bachirra, jimarn jarra burr-bangarna; 34rrapa minypa gun-nerranga, gubu-jupuna bol wana gu-rronga gu-ji; rrapa minypa gun-nerranga, aburr-lijiwarriyana burrwa aburr-werranga aburr-gata aburr-bachirra, jimarn jarra barrang ana-guyinda burrbu-burndarna; rrapa minypa gun-nerranga, marrban birripa aburr-nyarlkuch, wurra ganyjarr gubi-rrimarra; rrapa minypa gun-nerranga, an-dakal a-bena burrwa, wurra aburr-gurda mardakarrich aburr-negiyana, rrapa birripa aburr-gata aburr-yurtchinga. 35Rrapa barrwa gun-nerranga minypa mu-gama yerrcha wanngu burrbu-menga aburr-birripa aburr-borrmunga mu-ngoyurra aburr-juwuna. Rrapa barrwa gun-nerranga minypa aburr-werranga aburr-nyala werra burrbi-negarra burrbu-buna, wurra gala aburr-jekngarna, wurra mu-nguy marr aburr-balcha nula Wangarr; gala gubu-borrwujarna, jimarn jarra magaya aburr-nirrarna ngunyuna rrawa. Wurra jarra gubu-borrwurra minypa Wangarr burr-jarrkarra barra, gun-molamola aburr-ni barra burr-guya gun-molamola; ngika minypa gun-nardiya rrawa. 36Rrapa barrwa gun-nerranga minypa aburr-werranga aburr-nyala burrbu-borrkpuna rrapa burrbu-jurrburaykujamurra, rrapa barrwa burrbu-bichinga an-gubandawiya jirn (chain), rrapa burrbu-barnjinga, brichina (prisoner) aburr-ni, wurra aburr-gurda gala aburr-jekngarna; wurra jarra mu-nguy marr aburr-balcha nula Wangarr. 37Rrapa barrwa gun-nerranga minypa aburr-werranga aburr-nyala burrbu-buna, aburr-juwuna. Minypa gu-jandarra burrbu-buna, rrapa burrbu-gorndanga, ngardapa ngardapa burrbi-negarra, rrapa burrbu-buna barrang ana-guyinda, gu-gurda ngacha. Rrapa barrwa gun-nerranga minypa aburr-gata aburr-barrngumurra aburr-workiyana jip (sheep) jin-maliyarra rrapa nanikut (nanny goat) an-maliyarra, minypa gala mbi-rrimangarna mun-gubarrnguma. Rrapa barrwa minypa gala balaja mbi-rrimangarna, rrapa minypa aburr-werranga aburr-nyala bampa burrbi-negarra aburr-workiyana. 38Aburr-gurdiya ngacha gu-galiya yerrcha aburr-mola, gu-gurdiya burr-yika gu-rrawa aburr-werra. Minypa birripa gu-gurdiya burr-yika gu-rrawa burrbu-jurnayerrnyjinga aburr-workiyana, aburr-gurda aburr-bona, gu-werrpa aburr-ni aburr-workiyana, minypa mu-mirk mu-ngarnama rrapa gu-jandarra gu-ngarnama rrapa gu-rralala wupa gu-jel.
39Aburr-gurdiya aburr-jaranga gu-galiya yerrcha marrban gun-birripa janguny yarlanga gu-negarra minypa birripa marr aburr-balcha nula Wangarr, wurra birripa gala gubu-manggarnapa gun-gata gochila gun-gurra nipa gochila bin-dana. 40Ngardawa ngayburrpa nguburr-guna Wangarr mu-ngoyurra gu-borrwurra arrburrwa gun-molamola, minypa birripa wupa ngika, wurra ngayburrpa burr-guta nipa gu-ngardapa gu-nega, arr-mungba barra gun-gata minypa nipa wanngu arr-nenga a-nirra.