101Joborr gun-gata minypa Mojich (Moses) gu-barnjinga arrburrwa, gun-narda minypa gun-mawunga wola gun-guyinda, ngika gun-gata gun-burral minypa Christ jurdach guna-ganyja arrburrwa gun-molamola janguny. Minypa gu-gata gu-joborr Mojich gu-barnjinga birripa minypa aburr-jaranga aburr-goma gubi-nenga, minypa birripa abu-wucha aburr-workiya Wangarr gun-maywapa gun-guyinda, wurra gu-gata ngacha gala gu-yinmiya aburr-molamola warrpam burr-nega aburr-gata minypa yi-gurrepa aburr-negiya nula Wangarr. 2Wurra minyja aburr-molamola burr-nengarna, wurpa lika an-nga nula mola mu-nguy aburr-jaranga aburr-goma gubi-nenga aburr-workiya, Wangarr abu-wucha aburr-workiya gun-maywapa gun-guyinda? Wurra gu-galiya yerrcha aburr-gata aburr-marrngoypiya nula aburr-workiya Wangarr, minyja gu-gata gu-guyinda burr-wepangarna, birripa gala aburr-yinmiyarna mu-nguy aburr-galiyarna wupa aburr-ngurrnga minypa birripa werra aburr-negiyana. 3Wurra jarra gu-gata ngacha gu-janara minypa rarranyjarr gubi-yerrnyjinga aburr-workiya, birripa gubu-borrwuja aburr-workiya minypa birripa werra aburr-negiyana. 4Minyjiya. Ngardawa bulugi mun-nika maningan rrapa nanikut mun-nika gala mu-yinmiya a-wepa an-gugaliya gun-gata minypa nipa werra a-negiyana.
5Gun-narda nula Christ a-wena, nipa ana-garlmuna minypa ana-bona gu-guna rrawa. Minypa nipa a-wena nula Wangarr, a-yinanga nula,
“Nginyipa gala jal nyi-ni gun-gata minypa gu-galiya yerrcha bubu-wucha aburr-workiya gun-nga, rrapa minyjak abu-burnda ngguluwa,
wurra jarra nginyipa nguna-jarlapuna ngu-burral.
6Nginyipa gala ny-marrkapcha gun-gata minypa birripa minyjak abi-yalpurda nggula, laka abu-ganyja,
nginyipa barra baywarra nyi-nega burrwa birripa aburr-yinmiyana werra aburr-negiyana.
7Lika ngaypa ngu-wena, ‘Minyja nguna-na, ngaypa ng-gunaga,
barra ngu-yirda minypa nginyipa jal nyi-ni,
ngardawa nginyipa Wangarr.’
Ngardawa mu-jurra gu-yurra janguny gu-yinagata gu-weya,
nguna-ngurrjinga ngaypa.”
8Christ a-yinagata a-wena, minypa gun-gata mu-ngoyurra: “Nginyipa gala jal nyi-ni rrapa nginyipa gala ny-marrkapcha gun-gata minypa birripa minyjak abu-burnda nggula, rrapa mola an-ngiya bubu-wucha, rrapa mola minyjak abi-yalpurda nggula, laka abu-ganyja, barra minypa baywarra nyi-nega burrwa minypa birripa aburr-yinmiyana werra aburr-negiyana. Gu-gata ngacha nginyipa gala jal nyi-ni.” Nipa Christ a-yinagata a-wena rrapa gu-ngurrjinga gu-gatiya ngacha janara, marrban Wangarr nipa mu-ngoyurra gu-barnjinga burrwa. 9Lika barrwa nipa Christ a-yinagata a-wena, minypa gun-guna: “Minyja nguna-na, ngaypa ng-gunaga, barra ngu-yirda minypa nginyipa jal nyi-ni.” Minypa Wangarr a-murnamepiyana gun-gata janara gu-ji gu-workiyana, rrapa minypa gun-geka gu-barnjinga. 10Rrapa gun-gata minypa nipa Wangarr jal a-ni -- minyja gun-narda minypa nipa Jesus a-juwuna arrburrwa -- gu-gatiya wenga minypa nipa Wangarr nguburr-molamola arr-negarra nguburr-yigipa gugu gu-galiya yerrcha. Minypa Jesus Christ ana-ngardapiya ana-goma gu-negarra nipa an-burral a-wuyana nula Wangarr, nipa a-juwuna arrkula warrpam arr-gurdiya gorlk, rrapa minypa aburr-gata mu-ngoyurra aburr-ni burr-guta.
11Ju yerrcha junggay an-guyinda jama a-jirra a-workiya, minypa mu-nguy ana-jaranga ana-goma gu-nenga a-workiya, nipa a-wucha a-workiya Wangarr gun-gata gun-maywapa gun-guyinda. Wurra gun-narda gala gu-yinmiya gun-nerra gu-rorrcha. 12Wurra Christ nipa jarra ana-ngardapiya ana-goma gu-negarra nipa a-wuyana nula Wangarr, minypa a-juwuna arrburrwa rrapa gun-nerra a-rorrchinga, lika a-rakaja Wangarr ana-gera ana-munganaguwa. 13Rrapa gatiya nipa marr gu-ganyja a-nirra, nuwurra aburr-yigipa aburr-bachirra nula nipa Wangarr ay-gaba burr-nega barra, gipa minypa a-barnjinga, Christ mu-ngoyurra a-ji barra burrwa. 14Minypa gun-gata Christ ana-ngardapiya ana-goma gu-negarra nipa a-wuyana nula Wangarr, gu-gurda ngacha minypa aburr-molamola warrpam burr-negarra aburr-gata aburr-yinmiyapa gu-galiya yerrcha minypa nipa burr-wepana; rrapa birripa gala barrwa gun-nga jal aburr-ni janara gun-guyinda.
15Rrapa Mern An-mawunga arr-gurdagurdarraja gun-gata gun-burral, minypa gun-gata nipa a-wena,
16“Gun-gata guna-bamburda ngaypa ngu-barnja barra burrwa janguny minypa gu-guna ngacha:
Gun-ngaypa joborr ngaypa ngu-barnja barra m-birripa mu-molma,
rrapa minypa ngu-wukurrja barra birripa aburr-bama.”
17Rrapa minypa barrwa a-wena,
“Ngaypa gala barra ngu-borrwa barrwa gun-gata minypa birripa werra aburr-negiyana rrapa gun-nerra jama aburr-ji.”
18Gu-gurda ngacha janguny. Rrapa minypa nipa Wangarr gipa baywarra gu-negarra arrburrwa gun-nerra, gala gun-nga barrwa ngayburrpa barra ngubu-wu gun-gata nula gun-nerra.
Guwa -- Yi-gurrepa Nguburr-negiya Barra Nula Wangarr
19Ganapiya, jela, worla, lika ngayburrpa gala nguburr-gurkuja, wurra gipa gun-mola arrburrwa ngayburrpa barra nguburr-boy, nguburr-barrnguma yi-gata Burr-guya Gu-japurra Gu-rrawa waykin. Ngardawa Jesus a-jortchinga arrburrwa, gu-gurda wupa nyanma. 20Minypa nipa jarlakarr gun-geka gu-barnjinga arrburrwa, ngayburrpa barra nguburr-barrnguma minypa gun-maywapa ranginy gata wupa gu-ngarnama mun-gata malarrka mu-ngoyurra m-balcha mu-yu rrapa mu-gorlkakaja burrwa mu-ji mu-workiyana. Minypa jarlakarr Jesus gu-barnjinga wanngu gun-guni, nipiya an-burral jarlakarr. Minypa a-juwuna, nipa mun-gata malarrka mu-yerayeragujamiyana. 21Ngayburrpa Wangarr nguburr-yika gu-galiya yerrcha ngubi-rrimanga wana an-babalapa junggay arr-jarlapurda arr-ganyja. 22Guwa, yi-gurrepa nguburr-negiya nula Wangarr, minypa nguburr-molamola nguburr-burral gu-galiya yerrcha gala nguburr-jeka nguburr-workiya, wurra minypa burr-guya marr nguburr-balcharra nula nipa. Minypa an-ngayburrpa wana an-babalapa junggay arr-wepana wuparnana, rrapa gala barrwa nguburr-galiya arrburrwa nguburr-workiya, jimarn jarra ngayburrpa nguburr-werra; wurra jarra minypa nipa arr-wepana gu-bugula gu-rrewarrga. 23Ngayburrpa barra mu-nguy burr-guya ngubi-rrima gun-gata janguny nipa arr-wuna. Gala barra nguburr-jeka. Ngardawa an-gata gochila an-dana, nipa mu-nguy gu-borrwuja. 24Wurra ngayburrpa barra ngubu-borrwa nguburr-workiya nguburr-yinmiya barra nguburr-jalkakiya barra nguburr-workiya gu-gapa gu-guta, minypa gurrurta ngubi-rrima barra arrburrwa gu-gapa gu-guta rrapa gun-molamola jama nguburr-ji. 25Rrapa gun-gata minypa ngayburrpa nguburr-mulpiya nguburr-workiya nuluwa Wangarr, gun-narda ngayburrpa gala barra ngubu-bawa minypa aburr-werranga gubu-bawuja aburr-workiya. Wurra jarra mu-nguy derta nguburr-negiya barra nguburr-ni gu-gapa gu-guta, minypa gun-guniya gugu ngubi-nacha nguburr-nirra ngardawa yi-gurrepa gu-jirra gu-boya nula Jesus ana-jeka barra.
26Ngardawa ngayburrpa nguburr-guna gipa marn'gi nguburr-ni gun-gata gun-burral janguny. Wurra minyja gun-nerra ngubu-borrwuja rrapa jama nguburr-jirra nguburr-workiya, gun-narda minypa gala barrwa gun-nga rraka Wangarr ngubu-wu, minypa nipa barra baywarra gu-nega arrburrwa gun-nerra. Wurra gun-nyagara. 27Wurra jarra nguburr-gurkujarra gun-gata mari guna-bamburda rrapa bol burr-guya gu-rrongga gu-jirra, gu-gatiya minypa aburr-mungbiyapa barra aburr-rro aburr-gata minypa aburr-bachirra nula Wangarr. 28Minypa gun-maywapa ranginy ana-nga an-gata ngoyurra a-yerryerrmiyana nula joborr gun-gata minypa Mojich gu-barnjinga, ana-gata ngacha an-gugaliya a-juwuna a-workiyana, minypa abirri-jirrapa gu-galiya yerrcha wurra waygaji abirri-jirrapa an-ngardapa abu-ngurrjinga nipa a-yinmiyana gun-nerra jama a-ji. Minypa gun-gata gun-ganawa burrwa janguny birripa abu-ngurrjinga, lika nipa a-juwuna, rrapa gala ana-nga a-gunggajingarna nula, wurra gun-nyagara. 29Wurra gun-gata mari marr gu-yinanga wana, wurra gun-guna jarra wana gun-bapala. Minyja bubu-borrwa: ana-nga minypa ngoyurra a-yerryerrmiyana nula An-walkurpa Wangarr, rrapa mun-nerra mu-negarra mun-nigipa maningan mu-gata a-wepana, mu-gata ngacha minypa gu-mungbuna rum gun-guna jurdach Wangarr gu-barnjinga arrburrwa -- ana-nga minypa a-yinagata a-jurnarranapa An-mawunga an-gata gun-gugunggaja gu-rrimanga -- ana-gata ngacha an-gugaliya mari wana gu-ma barra. 30Ngardawa ngayburrpa marn'gi nula an-gata a-wena, “Ngaypiya ngardapa ngapa barra nguburr-bu aburr-gata minypa gala jal aburr-nirrarna apula.” Rrapa minypa barrwa a-wena, “Wangarr burr-nacha a-nirra aburr-yigipa gu-galiya yerrcha, nuwurra a-yinmiya barra a-wengga.” 31Wangarr an-gata ay-nirrapa ay-workiya, minyja nipa a-bachirramiya arrkula, gun-narda minypa burr-guya arr-gurkujarra, ngaja, ngarla!
32Bubu-borrwa gun-gata minypa ana-goyburrpa nyiburr-yinmiyana nyiburr-bamuna gurda, minypa gun-gata ana-goyburrpa nyibi-nana gun-gujayanaya Wangarr a-jayanayana ana-gorrburrwa, rrapa gu-gata wenga marr nyiburr-balcha nula nyiburr-bamuna, marrban gun-gata gun-derta nyibu-barripuna rrapa burr-guya gun-nerra gu-ni ana-gorrburrwa. 33Minypa aburr-werranga nyirrbu-borrkpuna rrapa werra nyirrbu-buna ana-goyburrpa gatiya minypa wurra gama gorlk nyirrbi-nana aburr-ni. Rrapa minypa gun-nerranga, ana-goyburrpa nyirrbu-burdimarra aburr-gata minypa gu-yinagata gun-nerra gu-ni burrwa, 34rrapa nyiburr-gunggajinga burrwa brichina (prisoner) aburr-ni. Rrapa minypa barrwa gun-nerranga, ana-goyburrpa nyiburr-marrkapchinga, marrban aburr-gata aburr-bachirra nyirrbu-gaypuna gun-nga burr-guta nyibi-rrimarra. Minypa ana-goyburrpa nyibu-borrwurra gun-gata birripa nyirrbu-gaypuna gu-gata ngacha marr gu-yinanga gun-mola, wurra ana-goyburrpa jarra nyibi-rrimanga gun-molamola gala gu-yinmiya gu-boy.
35Ganapiya, lika gala barra nyiburr-jeka, rrapa gala barra nyiburr-gurkuja, marrban gun-nga. Wurra mu-nguy marr buburr-balcha nula Wangarr. Gu-gurda ngacha minypa burr-guya gun-molamola guna-jeka barra ana-gorrburrwa. 36Ana-goyburrpa mu-nguy nyiburr-jinyjapa barra nyiburr-workiya, minypa ana-goyburrpa Wangarr nyiburr-yika gu-galiya yerrcha marrban gun-nga. Gu-gurda ngacha minypa nyiburr-yinda minypa Wangarr jal a-nirra ana-gorrburrwa, rrapa nyibu-ma barra nipa minypa gochila an-dana. 37Minypa janguny mu-jurra gu-yurra, gu-yinaga,
“Burdak gun-baykarda ngika,
wurra an-gata ana-boya,
nipa a-bengga barra.
Gala a-yinmiya gun-baykarda gu-nega.
38Aburr-gata minypa jechinuwa aburr-nirra apula,
birripa minypa wanngu aburr-nipa barra aburr-workiya,
minypa birripa marr aburr-balcha apula.
Wurra minyja ana-nga nguna-gengama,
ngaypa gala ngu-yinmiya ngu-japurramaya nula an-gata.”
Gu-yinagata gu-yurra janguny. 39Wurra ngayburrpa ngika minypa aburr-gata abu-gengamanga aburr-workiya Wangarr rrapa aburr-lijiwarriya. Wurra ngayburrpa jarra marr nguburr-balcharra rrapa wanngu nguburr-nirra.