Yibru Yerrcha
Wangarr A-wena Arrburrwa Minypa Nipa Ana-jerrmarra An-nigipa An-walkurpa
11Mu-ngoyurra Wangarr a-wena burrwa a-workiyana aburr-ngayburrpa nyanyapa arrburra yerrcha, minypa aburr-yigipa aburr-mujaruk ngunyuna aburr-guyinda nipa burr-jerrmarra burrwa a-workiyana, birripa gubu-ngurrjinga burrwa aburr-workiyana Wangarr gun-nika, minypa ganyjarr ngardapa ngardapa gubi-rrimarra. 2Wurra gun-guniya gugu nipa a-wena arrburrwa, minypa nipa ana-jerrmarra an-nigipa An-walkurpa an-gata nipa Wangarr ana-nyala a-jerrjerrjiyana nula, nipa nuwurra jurdach gu-ma barra warrpam burr-guta, an-gatiya nipiya ana-nyala gun-nardiya rrawa gu-jarlapuna waykin rrapa wupa. 3Nipa An-walkurpa warrpam a-nirra minypa Wangarr, rrapa a-jayanayarra arrburrwa a-workiya Wangarr gun-nika gun-gujayanaya. Gu-yigipa gu-wengga nipiya An-walkurpa gu-ganyja a-bamburda gun-guniya rrawa waykin rrapa wupa, minypa nipa burr-ganyjarr a-weya a-workiya. Rrapa gun-gata waypa nipa a-rorrchinga arrburrwa mari, lika nipa a-rakaja nula ana-gera Wangarr, ana-munganaguwa an-gata wana an-babalapa.
An-walkurpa Nipa Wana An-babalapa
4An-gata An-walkurpa nipa wana an-babalapa; Wangarr burr-yika waykin aburr-guyinda aburr-mujaruk birripa marr aburr-yinaga wana. Minypa Wangarr a-garrana An-walkurpa an-nelangga wana; birripa aburr-welangga marr aburr-yinaga wana. 5Minypa gala ana-nga waykin an-guyinda an-mujaruk Wangarr a-weyarna nula minypa nipa Wangarr a-wena nula an-nigipa Walkur, a-yinagata,
“Nginyipa ny-nyaypa ny-yalkurpa;
geka ngaypa ngiy-bokamurra.”
Rrapa gala ana-nga waykin an-guyinda an-mujaruk nipa Wangarr a-ngurrjingarna minypa gun-gata nipa a-ngurrjinga an-nigipa Walkur, a-yinagata,
“Ngaypa barra Ngu-nyanyapa niya ngu-ni,
rrapa nipa barra an-ngaypa An-walkurpa a-ni barra.”
6Wurra jarra gun-gatiya waypa nipa Wangarr nawanawa a-ni a-bona, minypa ana-jerrmarra an-nigipa an-murnangana An-walkurpa gun-gunaga rrawa, nipa Wangarr a-wena, a-yinagata,
“Wangarr burr-yika waykin aburr-guyinda aburr-mujaruk,
birripa aburr-bulapalawa barra aburr-marrngoypiya barra nula An-walkurpa.”
7Wurra aburr-gata waykin aburr-guyinda aburr-mujaruk Wangarr burr-ngurrjinga, a-yinanga,
“Wangarr burr-mangga a-workiya aburr-yigipa waykin aburr-guyinda aburr-mujaruk rrapa burr-jerrmanga a-workiya,
birripa aburr-yigipa aburr-mujama nipa burr-jarlapurda a-workiya,
birripa minypa barlmarrk gu-yurtchinga, rrapa minypa bol gu-rrongga gu-jirra.”
8Wurra jarra An-walkurpa nula nipa Wangarr a-yinanga a-wena,
“Nginyipa ny-jurda Wangarr, nginyipa barra Bunggawa nyi-ninyapa barra ny-yorkiya!
Nginyipa gun-jechinuwa ny-yeya ny-yorkiya,
aburr-nginyipa gu-galiya yerrcha nginyipa burr-jarlapurda burr-ganyja ny-yorkiya.
9Nginyipa gipa jal nyi-ni ny-yorkiyana jechinuwa gun-guni,
rrapa gun-nerra nginyipa gala jal nyi-nirrarna ny-yorkiyarna.
Gu-gurda nula an-nginyipa Wangarr biy-menga,
mun-bugula mun-gungimiya bama biy-gurragaja,
gu-gata ngacha gun-gumarrkapcha.
Minypa biy-gurrmurra,
nginyipa wana ny-babalapa;
aburr-werranga aburr-gata wugupa nggula,
birripa marr aburr-yinaga.”
10Rrapa barrwa nipa a-wena,
“Nginyipa ny-jurda mu-ngoyurra ny-jirra burrwa.
Baman gu-ni mu-ngoyurra nginyipa ny-jarlapuna gun-nardiya rrawa;
nginyipa murna ny-jirra ny-jarlapuna nguparr, dach, rrapa barrwa gun-gata wupa warrpam waykin gu-jirra.
11Gun-gatiya wupa gu-werrpiya barra,
wurra nginyipa nyi-ninyapa barra ny-yorkiya.
Gun-gata gun-maywa gu-ni barra gu-bamba,
minypa mun-maywapa mirikal mun-maywa mu-nirra m-bamburda mu-workiya.
12Rrapa nginyipa minypa ny-jarlagulurrma barra gun-gata,
gun-maywapa minypa an-gugaliya mu-garlagulurrmunga a-workiya mirikal nipa mu-yerrkujamarra.
Gun-nardiya rrawa nginyipa barra ny-jaka,
wurra nginyipa ny-yirdapa barra nyi-ni ny-yorkiya,
minypa nginyipa wanngu nyi-nirra rrapa gala ny-yinmiya ny-juwa.”
Wangarr a-yinagata a-wena nula an-nigipa Walkur. 13Rrapa gala ana-nga an-gata waykin an-guyinda an-mujaruk nipa Wangarr ana-nyala a-weyarna nula, a-yinangarna,
“Raka ngunyunaga ngu-munganaguwa,
nuwurra aburr-gata aburr-bachirra nggula ngaypa ay-gaba nguburr-nega barra nginyipa mu-ngoyurra ny-ji barra burrwa.”
Gala ana-nga an-gata nipa Wangarr a-yinagatarna a-weyarna nula, wurra jarra An-walkurpa wupa.
14Ganapiya, wurra bubu-borrwa minypa gun-guna: Aburr-gata waykin aburr-guyinda aburr-mujaruk, birripa minypa Wangarr burr-yika aburr-mujama aburr-mawunga aburr-guyinda. Minypa nipa burr-jerrmanga a-workiya, aburr-gunggajinga burrwa aburr-workiya gu-galiya yerrcha aburr-gata wanngu gun-guni gubu-ma barra.